"Evet, Kur’ân-ı Azîmüşşan, o kıssa-i meşhureyi, gümüş iken, yed-i beyzâsına alarak altın şekline ifrağıyla öyle bir nakş-ı belâgate mazhar etmiştir ki,.." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, Kur'ân-ı Azîmüşşan, o kıssa-i meşhureyi, gümüş iken, yed-i beyzâsına alarak altın şekline ifrağıyla öyle bir nakş-ı belâgate mazhar etmiştir ki, bütün ehl-i belâgat, onun belâgatine hayran olmuşlar, secdeye varmışlardır."(1)

Buradaki kıssa-i meşhure Hazreti Musa (as)’in hayat hikayesidir. Allah Hazreti Musa (as)’in hayat hikayesini ve tevhit mücadelesini insanlığa öyle kısa ve beliğ bir şekilde takdim etmiştir ki, bütün farklı coğrafya ve kültürde olan insanlar bu kıssa içinde kendine uygun reçeteleri ya da manaları bulabilirler. Tabiri yerinde ise basit bir malzemeden harika bir eser çıkaran ustanın harikulade mahareti gibi, Allah, Hazreti Musa (as)’in gümüş değerindeki hayat hikayesini belagat ve i’cazlı bir ifade ile altın kıymetine çıkarıp insanlığa nümune olarak takdim ediyor. Öyle ki, bu hayat hikayesinin her hususunda insanlık için çözümler ve teşvikler mevcuttur.

Yed-i Beyza nurlu ve parlak el demektir ki, Hazreti Musa (as)’in firavuna gösterdiği bir mucizedir. Ama bu mucize burada Allah’a teşbihen nispet ediliyor. Yani Allah nurlu eli ile Hazreti Musa (as)’in hayat hikayesini öyle bir surette işleyip insanlığa takdim ediyor ki, bu mucize derecesine çıkıyor, kimse bu mucizeyi taklit edemiyor, demektir. Tabi "nurlu el" burada Allah’ın kelam ve ilim sıfatına bir kinayedir.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, Âyet: 1

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...