Block title
Block content

"Evet Kur'andan, hakikat-ı tarîkatı -tarîkatsız- feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve keza maksud-u bizzât olan ilimlere ulûm-u âliyeyi okumaksızın îsal edici bir yol buldum." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir."(1)

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Tevfik-i İlâhî refiki olan adam, tarikat berzahına girmeden zahirden hakikate geçebilir. Evet, Kur'ân'dan, hakikat-i tarikati, tarikatsiz feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve keza, maksud-u bizzat olan ilimlere ulûm-u âliyeyi okumaksızın isâl edici bir yol buldum. Serîüsseyir olan bu zamanın evlâdına, kısa ve selâmet bir tarîki ihsan etmek rahmet-i hâkimenin şânındandır."(2)

"Tesadüf, şirk ve tabiattan teşekkül eden fesat şebekesinin âlem-i İslâmdan nefiy ve ihracına Risale-i Nurca verilen karar infaz edilmiştir."(3)

"Eski Said'in, on beş yaşında iken medrese usulünce on beş senede okunan ilmi, on beş haftada okumaya inâyet-i İlâhiye ile muvaffak olması gibi, rahmet-i Rabbâniye ile, Risale-i Nur dahi, ilm-i hakikatte ve imaniyede on beş seneye mukabil, bu medresesiz zamanda on beş hafta kâfi geldiğini, bu on beş senede belki on beş bin adam kendi tecrübeleriyle tasdik ediyorlar."(4) 

Yukarıda ifade edilen yol ve feyiz, Risale-i Nur'un iman üzerine getirdiği güçlü ve etkili hakikatlerdir. Öyle ise iman ve  ilimde inkişaf etmek isteyen Risale-i Nur'a dört el ile sarılmalıdır.

Bir usta, bir doktor, bir mühendis olmak için insan en az yirmi yılını vermesi gerekiyor. Aynı şekilde İslam ilimleri noktasından alim olabilmek için insanın epey bir çaba ve gayret sarf etmesi gerekir. Eski dönemlerde medrese tahsili on beş yıl sürüyordu.

Diğer bir husus, bu zamanda İslam ilimlerini hakkı ile talim ve terbiye edecek kurum ve kuruluşlar olmadığı için, şahsi çabalar ile geçmiş ilimleri hazmederek talim etmek çok zor bir hâle gelmiştir. Yani bu zamanda şahsi çabalar ile Sad-ı Taftazani'ye ulaşmak çok zordur.

Lakin bu zamanda iman ve akaid noktasında zamanın mühim bir alimi olmanın ya da çok kısa bir zamanda velayete ulaşmanın yolu vardır. Bu yol Üstadımızın da yukarıda işaret ettiği gibi Risale-i Nurlar ile meşgul olmaktır.

Eski zamanda nefsin terbiye edilmesi çok uzun ve meşakkatli bir süreç ile mümkünmüş. Yani tarikatın o zor ve uzun riyazeti ve çilesi ile insanlar nefis ve benliğini ıslah ve terbiye ediyorlarmış. Şimdiki zaman ve zeminde  bu riyazet ve çilelerin uygulanması çok zor bir hâle geldiği için, Allah kereminden tahkiki iman ile bu ıslah ve terbiye işlemini hem kısa hem kolay hem de herkesin rahatlıkla yapabileceği bir şekle çevirmiştir.

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, tahkiki imanı kazanmanın en kestirme ve kolay yolu, bu zamanda Risale-i Nurlardır. Kim Risale-i Nurları kendine rehber ve mürşit ittihaz edip onu hayatının amacı ve gayesi kabul ederse, her alanda terakki ve tekemmül eder. Zira Risale-i Nurlarla meşgul olmak hem tefekkür hem ibadet hem ıslahı nefis hem kullukta derinlik kazanmak hem de kısa ve kestirme bir yol ile velayeti elde etmektir.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

(2) bk. Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale.

(3) bk. age., Zerre.

(4) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...