"Evliyanın kerametleri ise, ekserisi ihtiyari değil... Sahabeler ise, sohbet-inübüvvetin in'ikasıyla ve incizabıyla ve iksiriyle tarikattaki seyr ü sülük daire-i azimesinin tayyına mecbur değildirler." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Velayet-i Kübra mesleği daha çok tasavvuf mesleğinin velayet yolları ile mukayese edilen bir meslektir. Üstad Hazretleri bu iki temel mesleği akrebiyet ve kurbiyet olarak vasıflandırıyor. Akrabiyet sahabe mesleği, kurbiyet ise tasavvuf mesleğini temsil ediyor.

Bu iki meslek arasındaki farka şu temsil güzel bir örnektir:

"Meselâ, nasıl ki dünkü güne bugün yetişmek için iki yol var: Birincisi, zamanın cereyanına tâbi olmayarak, bir kuvvet-i kudsiye ile, fevkazzaman çıkıp, dünü bugün gibi hazır görmektir. İkincisi, bir sene kat-ı mesafe edip, dönüp dolaşıp düne gelmektir. Fakat yine dünü elde tutamıyor; onu bırakıp gidiyor."(1)

Seyrü sülûk, tasavvuf büyüklerinin belirlemiş olduğu bir takım usuller ve yollarla uzun ve meşakkatli bir zaman ve müddetten sonra, kalbin olgunlaşıp Allah'a teveccüh etmesi ve marifet kazanmasıdır. Kalbin velayet kazanıp Allah'a yaklaşmasıdır. Bu meslek yukarıdaki temsilde zamanın uzunca dolaşıp düne ulaşması ile tasvir ediliyor.

Tarikat ve tasavvuf berzahı ile hakikatlere ulaşmak hem uzun hem de meşakkatli ve risklidir. Ve buna kurbiyet mesleği deniliyor. Bu meslekte giden bir veli, yavaş yavaş nefsini ıslah edip beşeriyetin bir takım kayıtlarından sıyrıldığı için Allah, hem teşvik etmek hem de kuvvet vermek için bir takım harika kerametleri ihsan ve ikram ediyor. Aslında keramet bir cihetle zayıf olan bu mesleği takviye etmek içindir.

Akrabiyet mesleği ise, zamanın üstüne çıkıp düne atlamak şeklinde tasvir ediliyor ki, burada asıl vurgulanan husus Vehbiliktir. Yani kul burada mutlak bir teslimiyet ve tevekkül manası ile kesbini işin içine karıştırmadığı için Allah mükafat olarak hakikatleri zahmetsiz ve meşakkatsiz olarak bu kula defi bir şekilde ihsan ediyor. Halbuki kurbiyet mesleğinde kesp ve insanın benliği işe müdahildir buda yolu uzatıp meşakkatli hale getiriyor.

Akrebiyet Allah’ın kula olan yakınlığı hissedip bu noktada marifet kazanmak iken kurbiyet kulun kendi gücü ve kesbi ile Allah’a yaklaşma çabasıdır. Güneş ısı ve ışığı ile bizim göz bebeğimize kadar girmiştir, biz bunu hissedip bu noktadan güneşe baksak güneşi hakiki anlamda tanıyabiliriz. Lakin güneşi tanımak için güneşin üzerimizdeki tecellisine bakmayıp sırf güneşin zatına kendi imkan ve kesbimizle yaklaşmaya çalışsak, güneş bizden milyonlarca yıl uzaklıktadır. Acaba hangi marifet yolu güneş hakkında daha kolaydır; elbette güneşin üzerimizdeki tecellilerini okumak yolu daha selametli ve daha kolaydır.

İşte akrabiyet, yani sahabe mesleği Allah’ın isim ve sıfatlarının üzerimizdeki tecellilerini görüp marifet kazanma yoludur. Kurbiyet mesleği ise riyazet ve nefsi ıslah etmek gibi uzun ve meşakkatli metotlar ile Allah’a yaklaşmaktır.

Akarabiyette acz ve fakr hükmeder vehbi bir marifettir, kurbiyette ise gayret ve riyazet hükmeder kesbi bir marifet kazanma yoludur. Birisinde kerametler zayıflığına binaen teşvik için verilir, diğerinde ise keramet ve harika haller çok az görülür. Sahabelerin hayatında kerametin az görülmesinin sebebi budur.

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...