Block title
Block content

"Ey insafsız ve dikkatsiz ve imanı zayıf, felsefesi kavî, hodbin, münekkit adam! Şu On Asıl’ı nazara al..." On iki asıl bitmeden Onuncu Asıl'da Üçüncü Dal'ın sualinin hâllolduğu ifade ediliyor. Diğer iki asıl, farklı bir mana ve muhteva mı taşımaktadır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hadisleri anlama usulleri açısından ilk on asıl yeterli olmaktadır. Nitekim, On Birinci Asıl'da geçen konuya verilecek örnekler için, ilk On Asıl’dakilerin yeterli olacağı ifade ediliyor.

Ayrıca On Bir ve On İkinci asıllarda da her ne kadar hadisleri anlama ve yorumlamada önemli konulara temas ediliyor ise de bu iki asıl daha çok felsefe gözlüğüyle bakmanın, hadisleri anlamada ölçü olmayacağı açıklanıyor.

“İşte bu nevmâlûd nazar-ı gaflet ve fikr-i felsefe elbette hakâik-ı nübüvvete mihenk olamazlar.”(1)

“Ehl-i felsefe ve hikmetin nazarı, kesrete, esbâba, tabiata bakar, ona göre görür. Nokta-i nazar birbirinden çok uzaktır. Ehl-i felsefenin en büyük bir maksadı, ehl-i usûlü'd-din ve ulemâ-i ilm-i kelâmın makâsıdı içinde görünmeyecek bir derecede küçük ve ehemmiyetsizdir.”(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Szö, On Birinci Asıl

(2) bk. age. On İkinci Asıl.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...