"Ey insafsız ve dikkatsiz ve imanı zayıf, felsefesi kavi, hodbin, münekkit adam! Şu on asılı nazara al." On iki asıl bitmeden Onuncu Asıl'da Üçüncü Dal'ın sualinin hallolduğu ifade ediliyor. Diğer iki asıl, farklı bir mana ve muhteva mı taşımaktadır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hadisleri anlama usulleri açısından ilk on asıl yeterli olmaktadır. Nitekim On Birinci Asıl'da geçen konuya verilecek misaller için, ilk on asıldakilerin yeterli olacağı ifade ediliyor.

Ayrıca On Bir ve On İkinci asıllarda da her ne kadar hadisleri anlama konusunda ehemmiyetli konulara temas ediliyorsa da özellikle felsefe gözlüğüyle bakıldığında, hadislerin yanlış anlaşılacağı ve bunun ölçü olmayacağı izah ediliyor.

“İşte bu nevmâlûd nazar-ı gaflet ve fikr-i felsefe elbette hakaik-i nübüvvete mihenk olamazlar.”(1)

“Ehl-i felsefe ve hikmetin nazarı, kesrete, esbaba, tabiata bakar, ona göre görür. Nokta-i nazar birbirinden çok uzaktır. Ehl-i felsefenin en büyük bir maksadı, ehl-i usûlü'd-din ve ulemâ-i ilm-i kelamın makasıdı içinde görünmeyecek bir derecede küçük ve ehemmiyetsizdir.”(2)

Dipnotlar:

1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, On Birinci Asıl.

2) bk. age. On İkinci Asıl.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...