Farklı tarikatların farklı virdleri vardır. Nur talebeleri de bunları vird edinip yapsa, bunda bir sakınca olur mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur dairesi her hususta Nur talebesine kafidir. Başka dairelerde nur aramaya ihtiyaç bırakmıyor. Üstad Hazretleri bu hususu şu şekilde ifade ediyor:

"Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur'un dâiresi hâricinde nur aramamalı ve aramaz. Eğer ararsa, Risale-i Nur'un penceresinden ışık veren mânevî güneşe bedel bir lâmbayı bulur, belki güneşi kaybeder."

"Hem Risale-i Nur'un dâiresindeki hâlis, pek kuvvetli ve her ferdine çok ruhları kazandıran ve Sahâbenin sırr-ı verâset-i Nübüvvetle meşreb-i uhuvvetkârânesini gösteren 'meşreb-i hıllet ve meslek-i uhuvvet' ise, hâriç dâirelerde o pedere ve o mürşide üç cihetle zarar vermek suretiyle, bir pederi aramaya ihtiyaç bırakmaz; birtek peder yerine, pek çok ağabeyi buldurur. Elbette büyük kardeşlerin müteaddit şefkatleri, bir pederin şefkatini hiçe indirir."

"Dâireye girmeden evvel bulduğu şeyhi, her fert o şeyhini, mürşidini, dâirede dahi muhâfaza edebilir. Fakat şeyhi olmayan, dâireye girdikten sonra, ancak dâire içinde mürşid arayabilir. Hem Risaletü'n-Nur'un velâyet-i kübrâ olan sırr-ı verâset-i Nübüvvet feyzini veren ders-i hakâik dâiresindeki ilm-i hakikat dahi dâire hâricindeki tarikatlere ihtiyaç bırakmaz. Meğer tarikati yanlış anlayıp, güzel rüyalar, hayaller, nur ve zevklere müptelâ ve âhiret faziletinden ayrı olan dünyevî ve hevesî zevkleri arzulayan ve merciiyet makamını isteyen nefisperestler ola..."(1)

Hem Büyük Cevşen içindeki virdler bu ihtiyacı fazlası ile karşılıyor. Nitekim Cevşen'de yer alan diğer virdler önemli tarikat liderlerinin virdleridir. Abdulkadir Geylani, Şeyh Bahaüddün Hazretleri gibi zatların virdleridir. Hatta sair tarikat pirlerinin mühim ve faziletli virdlerinin önemli bir kısmı Büyük Cevşen içinde mündemiçtir. Amaç vird okumak ise, Büyük Cevşen en mükemmel ve müessir bir virddir, onu okumak ile o ihtiyaç ifa edilebilir.

Hem Risale-i Nurlar ile meşgul olmak, nafile olan virtlerden daha sevaplı ve daha faziletlidir. Zira Risale-i Nurlar içinde hem tefekkür hem ibadet, hem virt hem velayet feyizleri mündemiçtir. Yine de okumak istiyorum denirse, bu vazifeler aksatılmadan okumakta bir sakınca olmaz.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, On Birinci Nükte

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...