Block title
Block content

“Fen dedikleri hikmet-i cedide, bu sırra vâkıf olmuş ise de, vuzuhuyla vâkıf olamamıştır.” deniyor. Bu mevzu ile alakalı olarak bugünkü bilim tam olarak neyi biliyor neye de vakıf değil?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Eşyada esas bekadır, adem değildir. Hattâ ademe gittiklerini zannettiğimiz kelimat, elfaz, tasavvurat gibi serîüzzeval olan bazı şeyler de ademe gitmiyorlar. Ancak suretlerini ve vaziyetlerini değişerek, zevalden masun kalıp bazı yerlerde tahassunla, adem-i mutlaka gitmezler. Fen dedikleri hikmet-i cedide, bu sırra vakıf olmuşsa da, vuzuhuyla vakıf olamamıştır. Ve aynı zamanda, "Âlemde adem-i mutlak yoktur. Ancak terekküp ve inhilâl vardır." diye ifrat ve hatâ etmiştir. Çünkü, âlemde Cenab-ı Hakk'ın sun'uyla terkip vardır. Allah'ın izniyle tahlil vardır. Allah'ın emriyle icad ve idam vardır."(1) 

Ağzımızdan çıkan kelimeler, hatta zihnimizden geçen düşünce ve tasavvurlar, aslında zeval ile yok olmuyorlar. Sadece varlık formatlarını ve sınıflarını değiştiriyorlar.

Mesela; ağzımızdan çıkan “Allah” kelimesi misal aleminde (İmaj Alemi) değişik bir şekle ve formata girerek varlığını farklı bir boyutta devam ettiriyor. Bunun gibi  bizim tam idrak edemediğimiz bir çok varlık boyutları ve varlık biçemleri vardır. Böyle kelime ve tasavvur gibi zayıf vücut mertebeleri bekaya mazhar oluyor ise, insanın ruh ve ceset gibi sağlam varlık boyutları elbette bekaya mazhar olacaklardır.

Fen ilimleri, ağızdan çıkan kelimelerin ya da evrendeki bütün seslerin yok olmadığını, uzay boşluğunda varlıklarını devam ettirdiklerini kabul edip idrak etmişler ise de, tam bir netlikte ve etraflı bir ispat şeklinde vakıf olamamışlardır.

Allah’ın “Hafiz” ismi kainattaki her şeyi kayıt altına alıp muhafaza ediyor. Hiçbir şey mutlak anlamda yok olmuyor, sadece boyut ve format değiştiriyor.    

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Habbe

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...