"Fıtrat" ile "hilkat" arasındaki farkı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Fıtrat: Kelime olarak yaradılış, tıynet, hilkat gibi manalara geliyor. Bir şeyi başlangıcında yarmak, kazmak anlamına gelen ve “fatr” kökünden türemiş olan fıtrat kelimesi, “ilk yaratılış” manasına gelir. Yani, mutlak yokluğun yarılarak, içinden varlığın çıkmasıdır. Fıtrat, bu yarma sonucu ortaya çıkan ilk varlık halidir.

İbn Manzur, Lisânü'l-Arab adlı eserinde “fıtrat”ı şöyle tanımlar; yaratılış, yapı, karakter, tabiat, mizaç, peygamberlerin sünneti, kâlb-i selim, adetullahtır. Ayrıca hilkat, tabii eğilim, hazır olmak, huy, cibilliyet, içgüdü, istidât gibi manalara da gelir.

Terim olarak fıtrat: "Allah Teâlâ'nın mahlûkatını kendisini bilip tanıyacak ve idrak edecek bir hal, bir kabiliyet üzere yaratmasıdır. İbn-i Arabi ise “fıtrat” sözcüğüne "bir şey üzerine yaratılmak" mânâsı vermektedir.

“Fıtrilik” fıtrat kelimesinden türetilmiştir ve fıtrata yani yaradılış maksadına uygun olan anlamına gelmektedir. Ayrıca varlıkların temel yapısı ve özellikleri, yaratılış, değişim ve gelişim ilke ve kanunları da fıtrat kelimesinin anlamları arasındadır.

Kur'an ve hadislerde, İslam'ın fıtrat dini olduğu, Allah'ın insanı İslamı ve esaslarını anlamaya ve kabul etmeye uygun fıtratta yarattığı çeşitli şekillerde ifade edilmiştir.

Hilkat: Kelime olarak doğuştan gelen vasıf, yaratma ve yaratılış manalarına geliyor.

Hilkat ile fıtrat müteradif, yani eş anlamlı kelimelerdir ve manaları biribirine yakındır. Lakin hilkat kelimesi fıtrat kelimesine nispetle daha genel bir kavramdır. Fıtrat, daha ziyade insanlar ve şuur sahiplerine bakan bir tabir iken, hilkat bütün mahlukatı içine alan genel bir kavramdır. Yıldızın fıtratı yerine hilkati demek kulağa daha aşina geliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...