Hadis-i kudsi hakkında kısa bilgi verip, Risalelerde geçenlerden birkaç örnek verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kudsî hadis Allah'ın, manaları Hz. Peygamber'e (s.a.s) ilham ettiği fakat lafızlarını Peygamber (s.a.s)'in ifade ettiği, Kur'ân'dan sayılmayan, okunmakla ibadet olunmayan (Kur'ân gibi namazda okunmaz), ahad yolla (tevatürle değil) Rasûlüllah (s.a.s)' tan nakledilmiş ve onun tarafından da Allah'a nisbetle ifade edilmiş sözlerdir.

Kudsî hadis hakkında iki görüş vardır:

Birisi, kudsi hadislerin hem sözleri hem de manası Allah'tandır, fakat Kur'ân'dan bir âyet değillerdir.

Diğeri, kudsi hadislerin manası, diğer hadisler gibi Allah'tan, sözleri ise Rasûlüllah'tandır. Bu tür hadislere aynı zamanda "Rabbanî ve İlahî hadisler" de denmektedir.

Risale-i Nur'da geçen kudsi hadislerden bazıları şu şekildedir:

Ebu Hureyre'den rivayet olunduğuna göre; Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"İzzet ve celâl sahibi olan Allah buyurdu ki: Büyüklük benim gömleğim, ululuk da benim etekliğimdir. Kim bunlardan birinde benimle yarışmaya yeltenirse onu ateşe atarım."(1)

"Levlâke levlâke Lema halaktül-eflâk

Sen olmasaydın, sen olmasaydın, Ben âlemi yaratmazdım."

Bu hadis-i kudsî, Suyutî'nin El-Leâlil-Masnûa; Aliyyü-Kârî'nin El-Esrârul-Merfûa ve diğer bir eseri olan Şerhü'ş-Şifâ; Şevkânînin El-Fevâidül-Mecmûa; Hâfız Aclunî'nin Keşfül-Hafâ; Muhammed Said Zalûl'ün Tahkîk; İmam-ı Nevevî'nin El-Ezkâr adlı eserlerinde kayıtlıdır.

Diğer yandan Mevlânâ Câmî, Ahmed-i Cezerî, Mevlânâ Hâlid, İmam-ı Rabbânî, Bedîüzzaman Said Nursî gibi nice İslâm âlimleri bu hadis-i kudsîyi eserlerine almışlar ve hadis olarak değerlendirmişlerdir.

"Ben göklere ve yere sığmam, fakat mü'min kulumun kalbine sığarım."(2)

“Ben kulumun zannı üzereyim. (Beni anlayışına göre kulumla muamele yaparım.)(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Muslim, I/136; ibn-i Mâce, Zuhd I; Ahmed b. Hanbel, VI/19; Ebu Davud, Libas, Bab 26, Hadis no: 4090.

(2) bk. el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ: II/165; İmam-ı Gazâlî, İhyâ-u Ulûmüddîn, III/14.

(3) bk. Buhârî, Tevhid, 2183; Müslim, Tevbe, 1, 21.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...