Block title
Block content

"Hakikat-i İslâmiyeti, nasıl dar buldunuz ki, fukaraya ve mutaassıp bir kısım hocalara tahsis edip, İslâmiyetin yarı ehlini dışarıya atmak istiyorsunuz?" Buradaki "İslamiyetin yarı ehli" tabirini nasıl anlayabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey insafsızlar! Umum âlemi yutacak, birleştirecek, besleyecek, ziyalandıracak bir istidadda olan hakikat-i İslâmiyeti, nasıl dar buldunuz ki, fukaraya ve mutaassıp bir kısım hocalara tahsis edip, İslâmiyetin yarı ehlini dışarıya atmak istiyorsunuz? Hem de, umum kemâlâtı câmi, bütün nev-i beşerin hissiyat-ı âliyesini besleyecek mevaddı muhît olan o kasr-ı nurânî-yi İslâmiyeti, ne cür'etle mâtem tutmuş bir siyah çadır gibi bir kısım fukaraya ve bedevîlere ve mürtecilere has olduğunu tahayyül ediyorsunuz? Evet, herkes aynasının müşâhedatına tâbidir. Demek sizin siyah ve yalancı aynanız size öyle göstermiştir."(1)

Bazı dinsizler "İslam fakir, sefil ve tutucu bir zümrenin dinidir aydın, eğitimli, zengin ve şehirli insanlara hitap etmiyor" diyerek İslam’a hem bir şüphe atmak hem de zımni bir düşmanlık besliyorlar. Gayeleri İslam dinini nazardan düşürmek ve tahkir etmek. 

Oysa İslam her kesim insanın dinidir. Hatta ekser aydın ve araştırmacı insanlar, özellikle İslam’ı seçmektedirler. Çünkü bunların fikir ve hissiyatı uyandığı için, haktan başkası ile tatmin olmaları mümkün değildir. 

Üstad Hazretleri konunun sibakında bu hususa şu şekilde işaret etmektedir:

"Hem de hakikat bize bildiriyor ki, mütenebbih olan beşer, dinsiz olamaz. Lâsiyyema, uyanmış, insaniyeti tatmış, müstakbele ve ebede namzet olmuş adam dinsiz yaşayamaz. Zira uyanmış bir beşer, kâinatın tehacümüne karşı istinad edecek ve gayr-ı mahdud âmâline neşvünemâ verecek ve istimdatgâhı olacak noktayı, yani din-i hak olan dâne-i hakikati elde etmezse yaşamaz. Bu sırdandır ki, herkeste din-i hakkı bulmak için bir meyl-i taharrî uyanmıştır. Demek istikbalde nev-i beşerin din-i fıtrîsi İslâmiyet olacağına beraatü'l-istihlâl vardır."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...