Hakiki İsevîlik ne demektir, Müslüman biri hakiki İsevî olabilir mi? Hristiyanların dinlerini bütün bütün terketmeleri gerekmediği hususunda ayet var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Gerçek İsevilerin kimler olduğu, Bediüzzaman Said Nursi'nin açıklamalarında hikmetli bir şekilde anlatılmaktadır Hz. İsa (as)'nın yeryüzüne ilk gelişinde tebliğ etmiş olduğu hak din, özünden uzaklaşmış ve tahrif edilmiştir. Kur'an'da bildirildiği gibi, Hz. İsa'nın ardından üçleme ve Hz. İsa'nın ilahlaştırılması -Allah'ı tenzih ederiz- gibi çeşitli sapkın inanışlar Hristiyanlığa dahil edilmiştir.

"Hz. İsa yeryüzüne geldiğinde öncelikle, Hristiyanlığı bu sapkın inanışlardan arındıracaktır. İki bin yıldan bu yana özünden uzaklaşma süreci yaşamış olan Hristiyanlığı, özüne döndürebilecek olan tek kişi Hz. İsa (as)'dır. Kendisini bekleyen Hristiyan dünyasına gerçek din ahlakını yani Kur'an'da bildirilen İslam ahlakını anlatacak, Hristiyan dünyası hak dine yönelecektir. Hz. İsa'ya tabi olanlar da gerçek İseviler olacaklardır.”

olarak incelediğimizde gerçek İsevilerin; Kur'an ahlakına ve sünnete uyan, Hz. İsa'ya itaat eden kimseler olacağı anlaşılmaktadır.

Bu dönemde dinlerinin içine karışmış olan hurafelerden ve batıl inanışlardan yüz çevirerek gerçek İslam ahlakına yönelecek olan Hristiyanlar ve samimi Müslümanlar, gerçek İseviler olacaklardır. Müslümanlar ve batıl inanışlarından kurtulan Hristiyanlar, Hz. İsa (as) vesilesiyle büyük bir ittifak kuracaklardır. Gerçek İsevilerin ittifakı yeryüzündeki din ahlakına karşı olan her türlü sistem ve uygulamanın tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır.

Üstad'ın konuyla ilgili bazı açıklamaları şu şekildedir:

"Ahir zamanda Hazret-i İsa (as) gelecek, Şeriat-ı Muhammediye ile amel edecek." mealindeki hadisin sırrı şudur ki: Ahir zamanda felsefe-i tabiiyenin (tabiat felsefesi) verdiği cereyan-ı küfriye (inkarcı hareket) ve inkar-ı uluhiyete (Allah'ı inkar) karşı İsevilik dini tasaffi ederek (arınarak) ve hurafattan tecerrüd edip (hurafelerden temizlenip) İslamiyete inkılab edeceği bir sırada, nasıl ki İsevilik şahs-ı manevisi, vahy-i semavi kılıncıyla o müdhiş dinsizliğin şahs-ı manevisini öldürür; öyle de Hazret-i İsa, İsevilik şahs-ı manevisini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı manevisini temsil eden Deccal'ı öldürür... yani inkar-ı uluhiyet fikrini öldürecek."(1)

"...felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfriye ve inkar-ı uluhiyete (Allah'ı inkar) karşı...": Bediüzzaman, Hz. İsa'nın Darwinizm'in meydana getirdiği inkarcı harekete ve Allah'ın varlığını inkar edenlere karşı büyük bir mücadele yürüteceğini belirtmektedir.

"...İsevilik dini tasaffi ederek (arınarak) ve hurafattan tecerrüd edip İslamiyete inkılab edeceği...": Bediüzzaman bu hikmetli açıklamasında Hz. İsa'nın ahir zamanda tekrar dünyaya geldiğinde, İslam dininin gereklerine göre hareket edeceği yönündeki hadisi tefsir etmektedir. Hz. İsa'nın mücadelesi çeşitli hurafeler ve geleneklerle özünden uzaklaşan Hristiyanlığın özüne dönmesi ile başlayacaktır. Hz. İsa Hristiyanlığı tüm batıl inanışlardan temizleyecek ve ona tabi olduklarını söyleyen tüm Hristiyanlar gerçek din ahlakına yani İslamiyet'e döneceklerdir.

"Ve Kur'an'a iktida (uymak, tabi olmak) ederek, o İsevilik şahsı manevisi tabi; ve İslamiyet, metbu (tabi olunan) makamında kalacak. Din-i Hak, bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevilik ve İslamiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken; alem-i semavatta cism-i beşerisiyle bulunan şahs-ı İsa (as), o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık (Hz. Muhammed), bir Kadir-i Külli Şey'in va'dine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır; madem Kadir-i Külli Şey va'detmiş, elbette yapacaktır."(2)

"...Kur'an'a iktida (uymak, tabi olmak) ederek, o İsevilik şahsı manevisi tabi; ve İslamiyet, metbu makamında kalacak..": Hristiyanlığın Hz. İsa ile başlayacak olan hak dine dönüşümü, son kitap olan ve herkesin uymakla mükellef olduğu Kur'an'a tabi olmakla neticelenecektir. Hz. İsa'nın şahsı ve ona tabi olan Hristiyanlar İslam'a tabi olacaktır.

"...Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevilik ve İslamiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak...": Hz. İsa öncülüğündeki Hristiyanlık Kur'an'a tabi olduğunda çok büyük bir güç oluşacaktır. Çünkü günümüzde dünya nüfusunun çoğunluğuna sahip iki din olan Hristiyanlık ve Müslümanlık hem siyasi, hem ekonomik hem de manevi yönden çok büyük iki kuvvettirler.

Bu nedenle de dinsiz ideolojiler karşısında birleştiklerinde çok büyük bir güç kazanarak dinsizlik akımlarını fikren mağlup edip, dağıtacaklardır. İnsanları hayatlarının gerçek amacından uzaklaştıran bencil, sevgisiz, çatışmacı bir hayata iten materyalist felsefe ve dinsizliğin dünya üzerindeki etkileri, iki dinin birleşmesiyle ortadan kalkacaktır.

"...cism-i beşerisiyle bulunan şahs-ı İsa (as), o din-i hak cereyanının başına geçeceğini...": İki dinin ittifakı ve Hristiyanların Kur'an'a tabi olması ile dünyada nüfus çoğunluğuna sahip olacak iki din, tek bir ses ve tek bir vücut gibi hareket edecek, bu hak dinin başına ise Hz. İsa (as) geçecektir. Bediüzzaman bu sözünde Hz. İsa'nın yeryüzüne gelip, samimi olarak iman edenlerin başına geçeceğini Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde haber verdiğini hatırlatmış ve bu nedenle de bu haberin mutlak gerçekleşecek olan hak bilgi olduğunu söylemiştir.

Prof. Dr. Suat YILDIRIM'ın açıklamalı mealinden ilgili ayeti yorumuyla birlikte buraya alıyoruz:

"De ki: 'Ey Ehl-i kitap! Bizimle sizin aramızda birleşeceğimiz, müşterek ve âdil şu sözde karar kılalım: “Allah’tan başkasına ibadet etmeyelim. O’na hiçbir şeyi şerik koşmayalım, kimimiz kimimizi Allah’ın yanında rab edinmesin.”' Eğer bu dâveti reddederlerse: 'Bizim, Allah’ın emirlerine itaat eden müminler olduğumuza şahid olun.' deyin."(Âl-i İmran, 3/64)

Bu dâvet, Kur’ân’ın, Hristiyanlar başta olarak bütün dinlere yönelttiği evrensel bir çağrıdır. Bunda muhtelif milletlerin, farklı dinlerin, çeşitli vicdanların temelli bir vicdanda, hak bir sözde nasıl birleşebilecekleri ve İslâm’ın insanlık âlemine ne kadar geniş, ne kadar açık bir hidâyet yolu, bir hürriyet kanunu öğrettiği görülmektedir.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Birinci Mektup.

(2) bk. age., On Beşinci Mektubat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Yani Hz.İsa geldiğinde mi hakiki iseviler ortaya çıkacak?ŞİMDİ onların içinde hakiki iseviler yok mu?Ayrıca ilk soruma tam cevap alamadım.Müslüman biri hakiki isevi olabilir mi,ŞU ANDA?Yoksa Hz.İsa geldiğinde bütün Ümmet-i Muhammed ve Hristiyanların Hz.İsaya tabi olanlarının hepsine birden mi hakiki isevi denir?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)
Hz. İsa'nın iki şekilde inişi söz konusudur. Birincisi, İslamiyetin yardımıyla tasaffi etmesi ve hakiki iseviliğin ortaya çıkışı. İkincisi ise, Hz. İsa (a.s)'ın beşeri olarak inişi sözkonusu olacaktır. Bu inişten sonra Artık hakiki isevilik dininin tam zuhuru ve yaşanması söz konusu olacaktır. Bütün dinlerin ortak paydası imandır.
Şayet hakiki iseviler ortaya çıksa ve itikatlarını düzeltseler, o zaman onlar manen islamiyete inkılap etmiş olurlar. Dolayısıyla Müslümanlar da, hakiki iseviliğin taşıdığı doğru itikadı tasdik ettiklerinden, hakiki Hıristiyan ünvanını kazanmaları söz konusudur. Çünkü, Bütün dinlerin ortak ismi, Allah'a teslim anlamını taşıyan müslümanlıktır.
Ama Hakki İseviler derken, anlaşılması gereken kişiler itikatlarını düzelten İsevilerdir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Peki bu hakiki iseviler de namaz kılıp,oruç tutacak değil mi?Ve bize haram olan onlara da haram mı olacak?VE ŞUNU ÇOK MERAK EDİYORUM.ŞU ANDA İTİKADINI DÜZELTEN HRİSTİYANLAR VAR MI?YOKSA ÖYLELERİNİN OLMASINA ZEMİN Mİ HAZIRLANIYOR?ÖYLEYSE BU ARADA KALANLARA YAZIK OLMAYACAK MI?YOKSA FETRET EHLİ GİBİ Mİ OLACAK TESLİSE CİDDEN İNANIP ÖLEN?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)
Avrupa ve Amerika'da hizmet eden arkadaşlarımızdan duyduğumuz şey, oralarda üstadımızın bahsettiği gibi bazı gurupların zuhur ettiğidir. Bunlar Kur'anı Allah kelamı olarak kabul etmekte ve Peygamberimizin ( a.s.m) hak peygamber olduğunu tasdik etmektedirler.
Bunlar kendilerine Hür Hıristiyanlar gibi isimler takmışlardır. Mevcut kilisenin öğretilerini ve fikirlerini kabul etmeyip, kur'an ve hadis ışığında yollarını aydınlatmaya çalıştıkları bildirilmektedir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
kul_yasam
SLM YA BEN BI ELESTIRIDE BULUNACAGIM BU KISININ SORUSUNA SUREKLI DOLANBACLI CEVAP VERDINIZ. YANI SUNU KISACA SOLYEBILIRSINIZ BEN BOLE ANLADIM BOLEDE BILIYORUM. SUNU DIYEBILMEDIYDINIZ KISACASI HAKIKI ISEVI DEMEK MUSLUMAN DEMEK YANI NAMAZ HERSEY ONLAR ICIN GECERLI VEDE UYMALIDIRLAR AYRICA FETRET DEVRI ILE ILGILI SORUSUNADA CEVAP VERMEDINI LUTFEN BOLE SORULAR HAVADA KALMASIN BENIM BILDIGIM FETRET DEVRI RESULUN GELMESINDEN ONCEKI DONEM ICIN GECERLIDIR BU ZAMAN DE FETRET DEVRI OLAMAZ CUNKU ISLAM HERYERDE VARDIR HATTA ABORJINLERE KADAR ULASMAYA BASLAMIŞ DURUMDA HALBOLE IKEN AVRUPALILAR YANI SU HIRISTIYANLAR NET VAR TV VAR VB VAR IKEN NASIL FETRET EHLI OLURLAR BU BOZUK HIKIRLERI MUSLUMANLARA BULASTIRANLarı rabbım ıslah etsın eger olaycaklar ıse .....
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şehriyar

Selamun aleykum, Değerlendirmeleriniz konuyu gayet iyi açıklıyor; ancak Musluman İseviler ifadesi ilk duyuşta insana farkli seyler cagristiriyor, diyalog gibi meselelerde de önyargili yaklasan kardeslerimiz için özellikle. Insanin aklina soyle bir soru geliyor, son din Islam'dir ve Islam geldikten sonra tum dinlerin hukmu iptal olmustur. Islam geldiginde adina Hristiyanlik denen din de iptal olmustu -asil Hristiyanlik elbette Islamin ta kendisidir- Oyleyse neden tekrar basa donup bu kisilere Isevi diyoruz, hakiki Isevi demek yerine Musluman demiyoruz, Islama girdiler demiyoruz. Yani sanki iki din varmis gibi -ikisi de hak ve ayni din olmakla birlikte- Isin ozu aciklamalarinizla cok netlesti .. Allah razi olsun

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
selamün aleyküm. burda anlaşılması gereken hıristiyanların hıristiyanlığı bırkarak müslüman ısevi olması yani hz. isa nın getirdiği gerçek din olan islam'a dönmeleri. biz onlardan hz. isa yı incili yok saymalarını istemiyoruz. işin doğrusu hz. isanın hz. musanın yolundan giden esas biz müslümanlarız. biz onları son peygamber olan Hazret-i Muhammed Sallallahü aleyhi ve selleme uymaya dinlerinin yani islamın aslına dönmeye davet ediyoruz. Allah razı Olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
bozulmuş olan dininize dönün demektense tek din islama dönün demek dinimizin istediği bu değilmi dinimiz tam olarak hiristiyanlardan ne istiyor müslüman olmalarını istemiyormu. isa aleyhiselam geldiğinde müslümanlığa çağırmayacakmı. hiristiyanlığın hakiki şeklinemi döndürecekmiş.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Hazreti İsa muharref Hristiyanlığı yeninden ihya etmeyecek aksine onları tevhit dini olan İslam'a çağıracak.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Türkayshen

es-selam 

siz   Hz. İsa'nın iki şekilde inişi söz konusudur. Birincisi, İslamiyetin yardımıyla tasaffi etmesi ve hakiki iseviliğin ortaya çıkışı. İkincisi ise, Hz. İsa (a.s)'ın beşeri olarak inişi sözkonusu olacaktır. Yazdiniz,ben birincisiylen ancak hakiki bir ruhani ve ya evliya bir zatin teblig etmesiylen ve müslüman olmasiylan , ikincisinde ise bu yapilan tebligde olaganüstü bir hal mi demem lazim yoksa bu kisimda bizim imanimizdan dolayi cenabi allah biz müslümanlara mi veriyor ? ki biz mi bir nevi isa as olarak sayiliyoruz ! yazdiginiz yorumdan ben böyle bir sonuca bu konu hakkinda sürekli variyorum ..almanyada yasiyorum burada bu tür de bir ufuk görünüyor sanki bu mevzularda ! 

En bastada söyle yazmissiniz Hz. İsa'nın iki şekilde inişi söz konusudur ! ben bu bastaki kisimdanda isa as kuranin tamami isa oldugunu söylediler , bazisi o semavattadir fakat gelmeden insanliga ilham ve icat yoluyla gelmis olabilir diyor bunlara bir aciklik getirsek! 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

“Bazısı o semavattadır fakat gelmeden insanlığa ilham ve icat yoluyla gelmiş olabilir” düşüncesi Hazreti İsa (as) cesedi ile nüzul edecek hadisine uygun değildir. Hazreti İsa bizzat cesedi ile nüzul edecektir. Ve bu nüzulün iki önemli amacı vardır; 

Birisi dinsizliğin şahs-ı manevîsini temsil eden Deccal'ı öldürmek yani inkâr-ı uluhiyet fikrini öldürecek.

İkincisi İsevîlik dini tasaffi ederek (arınarak) ve hurafelerden tecerrüd edip İslâmiyete inkılab etmesi. 

Hazreti İsa (as) Kur'an'ın tamamı olması muğlak bir ifade olduğu için tam bir cevap veremiyoruz bunu biraz açmanızı istirham ederiz. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...