"Hakîm" ve "Hâkim" isimlerini ve farklarını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

HAKÎM İSMİNE MAZHARİYET

“Tefekkür dahi, aşk gibi, belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tariktir ki, Hakîm ismine îsal eder.” Sözler

Bir hikmet hazinesi olan Risale-i Nur Külliyatı’nda tefekkür ikiye ayrılarak incelenir: Enfüsî ve âfâkî tefekkür.

"Nefsî tefekkürde tafsilât, âfâkî tefekkürde ise icmâl yapmak”" tavsiye edilir. Yâni, insan bir nutfe ile başlayan yolculuğunun safhalarından, aklının anlamasına, kalbinin inanmasına kadar her şeyi geniş olarak, teferruatlı bir şekilde tefekkür etmelidir. Ama aynı insan, yıldızların faydalarını, bedenindeki hücreler kadar, yahut dağların şekillerini organlarının şekilleri kadar rahat tefekkür edemeyeceği için, haricî alemdeki bu İlâhî tasarrufları icmâlen yani özet olarak düşünmekle yetinmeli.

Nur Külliyatı hem enfüsî, hem de âfâkî tefekkürün harika misalleriyle dolu. Bu yönüyle Hakîm ismine en güzel bir mazhardır.

Neden ve niçinlerle dolu olan bu asrın çarşısında, ancak hem akla, hem de kalbe hitab eden, dâvâsını hem sevdiren, hem de ispat eden bir külliyat revaç bulabilirdi ve buldu da.

Nur Külliyatı’nın bu hususiyeti Üstadın Hakîm ismine mazhariyetinin bir ciheti.

Konunun bir diğer cephesi de şu:

Üstat Bediüzzaman hazretleri menfî cereyanların, inançsızlığın, ahlâksızlığın birer şahs-ı mânevî hâline geldiği ve dünya çapında teşkilâtlanmış odaklarca yürütüldüğü o dönemde, bunlara karşı iman cephesinde de bir şahs-ı mânevî teşekkül ettirmek gerektiğine karar verir ve siyasî, içtimaî faaliyetlerle vakit kaybetmeden bütün kuvvetiyle iman hakikatlarının neşir ve ilânına çalışır. Bu da Hakîm ismine mazhariyetin ayrı bir tezahürüdür.

Kur’ân ve ezan okumak dahil her türlü dinî faaliyetin yasaklandığı bir dönemde, Nur talebelerine bu mayınlı yolda yürüyebilmeleri için gerekli bütün tedbirleri, prensipleri fevkalâde bir incelikle ortaya koyan, başta İhlâs ve Uhuvvet Risaleleri olmak üzere bütün içtimaî bahisler ve bütün Lâhika Mektupları da Hakîm ismine mazhariyetin bir başka cilvesini taşımakta.

HÂKİM:

Hükmeden. İdare eden.
Hükmü altında bulunduran. Sultan.

HAKEM:

Hükmeden. Hakkı yerine getiren.
Hükümlerinde zulüm bulunmayan.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...