Block title
Block content

"Halifetün: bu tabir arzın, insanların hayatına elverişli şeraiti hâiz olmazdan evvel,.. (...) o idrakli mahluk cinlerden bir nev´i imiş; yaptıkları fesattan dolayı insanlar ile mübadele edilmişlerdir." Açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

" خَلِيفَةً  Bu tâbir, arzın, insanların hayatına elverişli şeraiti hâiz olmazdan evvel, arzda idrakli bir mahlûkun bulunmuş olduğuna ve o mahlûkun hayatına, o zamandaki arzın evvelki vaziyetleri muvafık ve müsait bulunduğuna işarettir. خَلِيفَةً tâbirinin bu mânâya delâleti, mukteza-yı hikmettir. Amma meşhur olan mânâya nazaran, o idrakli mahlûk, cinlerden bir nevi imiş; yaptıkları fesattan dolayı insanlarla mübadele edilmişlerdir."(1)

İnsanlar dünyaya gönderilmeden önce, dünyada cinlerden bir taife vardı. Yani insanlardan önce dünyada ikamet eden idrakli mahluklar cinlerdi. Cinler dünyada fesat ve bozgunculuk yaptıkları için Allah onların yerine insanları yaratarak arza halife yapmıştır. Nükteli bir  tabirle söylemek gerekirse, insanların gelmesi ile cinlerin pabucu dama atılmıştır.

Dünyanın, insanların hayatına elverişli hale gelmesi bu mübadelenin vaktidir. Bundan evvel arzın hali ve şartları o cin taifesinin hayatına elverişli imiş, diye anlıyoruz.

(1) bk. İşaratül-İ'caz, Bakara Suresi, 30. Ayetin Tefsiri

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...