"Hâlık ve Câil" kavramlarını ve farklarını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Melâikenin اَتَجْعَلُ ile yaptıkları istifhamdan maksat, جَعْل e itiraz, جَعْل i inkâr etmek değildir. Çünkü Cenâb-ı Hakkın fiillerine itiraz etmeye ismetleri mânidir. Ancak جَعْل in sebebi mahfî olduğundan, taaccüple sebep ve hikmetini sormuşlardır. جَعْل tâbirinden anlaşılıyor ki, insanın ahvâli, vaziyetleri ne tabiatın iktizasıdır ve ne de fıtratın icabıdır; ancak bir câilin ca’li iledir."(1)

Cail: Kelime olarak yapan, kılan manalarına geliyor. Ayrıca yaratmak ve halk manalarına da geliyor. Bu kelime Kur'ân-ı Kerim'de on üç vecihle kullanılmıştır:

1. Tafak ve ahz (inşâ ve ikbal) mânasına; bir işi işlemeğe müteveccih olup başlamak ve işler olmak.

2. Halketmek, yaratmak.

3. Kavl ve irsal.

4. Tehiyye ve tesviye (tanzim ve düzeltme).

5. Takdir.

6. Tebdil.

7. Bir şeyi bir şeye dâhil etmek.

8. Bir şeyi kalbe ilka ve İlhâm eylemek.

9. İtikat.

10. Tesmiye.

11. Bir şeyi diğer bir şeyden icad ve tekvin.

12. Bir şeyi bir sıfat ve hâletten diğer bir sıfat ve hâlete döndürmek, kılmak, tasyir.

13. Bir nesne üzerine hükmeylemek gerek hak ve gerek bâtıl olsun - vaz'eylemek bir hususu bir kimse ile bir vecih üzere şartlaşmak ve azv ve nisbet eylemek ve hükm-ü şer'i.

Halık: Yoktan yaratan. Yaratıcı. Allah (C.C.) Halık bütün yaratmaların genel ve umumi bir adıdır. Cail ise, daha ziyade hususi bir nesneyi yaratmak ve hususi bir şeyi icat etmek anlamında özel bir tabirdir.

Hallâk: Çokça ve sürekli olarak yaratan Allah.
Halk: Yaratmak. Var etmek. Yaratılan her şey.
Hallakiyet: Yaratıcılık...

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi 30. Ayet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...