Haşir akidesinin faydaları ve hayatî neticeleri nazara verilirken, çocuklar için cennet boyutu, ihtiyarlar için hayat-ı bâkiye ümidi, gençler için cehennem kısmı, aile hayatı için ise daimî, ebedî ve sermedî bir beraberlik ciheti nazara veriliyor...

Soru Detayı

Ana hatlarıyla bu tercihlerin hikmeti ne olabilir?  Sözü edilen sınıflara  tebliğat yapılırken bu sıralama bir ölçü ve örnek teşkil edebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Soruda güzelce tespit edildiği gibi, Risalede geçen bu sıralama, söz konusu gruplara hak ve hakikatin tebliğinde aynen geçerlidir.

Şu var ki, her grup için öncelikli konu farklılık gösterse de ele alınan her husus, sadece belli bir grup için değil toplumun bütün kesimleri için önemlidir. Meselâ, gençler için cehennem azabını hatırlatmanın bir önceliği vardır. Ancak bu hatırlatma sadece gençler için değil, toplumun her kesimi için son derece önemlidir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...