Hatimede nazara verilen konuların, Kader Risalesi ile münasebeti görünmüyor. Genellikle gururu ve enaniyeti kırıcı nefis terbiyesine müteallik tavsiyeler ihtiva ediyor. Hatime'nin mahiyeti ile Kader Risalesi'nin vech-i tevfiki ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zahiren konu bütünlüğü ve kaderle münasebeti görülmese de dikkatle mütalaa edildiğinde, Üstadımız'ın gurur ve enaniyet kırıcı ve nefis terbiyesini hatırlatıcı bir muhteva ile Kader Risalesi'ni nihayete erdirmesinin çok maslahatları, neticeleri ve hikmetleri vardır.

Her insan yaptığı bir işten, hayırlı bir amelden veya ortaya koyduğu faydalı bir neticeden dolayı memnun olur ve bahtiyarlık duyar.

Vicdanen bu hakikatler ruha tedayi nevinden geldiği gibi; nefis de kendi çapında gururlanır, iftihar eder, hayırları ve güzellikleri kendine mal eder; hürmet bekler, iltifat intizar eder. Bu da mahiyeti itibariyle nefsin mahiyetinde vardır. Hâlbuki kemalat ve güzellikler, hayırlar ve faziletler Allah’tan bilinmelidir. Şerler, fenalıklar, çirkinlikler ve günahlar da nefse yüklenerek ondan bilinmelidir. Bu kaide böyle olmasına rağmen, nefis meseleye tersinden bakarak, güzellik ve kemalatı kendine atfeder, çirkinlikleri ve şerleri kadere havale eder. Bu da müminin ayağının manen kayması ve kaybetmesi manasına gelir.

İşte; Muazzez Üstadımız nefsin bu tahrikinden, iğfalinden ve tehlikesinden kurtulmak için bu hatimeyi nefsini ilzam ve terbiye anlamında kaleme almıştır.

Üstad Hazretleri müsbet ve mantıki delillerle, iki kere iki dört eder gibi; en büyük ulemanın ancak teslimiyetle izah edebildiği, imanın en hassas ve en derin sırrı olan Kader Meselesini, bu asrın idrakine uygun bir şekilde burhanlarla, hiçbir tereddüt kalmayacak şekilde izah etmiş, bütün şüpheleri izale etmiştir. Bu kudsi vazifeyi kemaliyle ifa eden, davasında muvaffak olan Üstadımız; bu muvaffakiyet ve muzafferiyette kendi nefsine bir pay çıkarmamak, ihlas ve samimiyetini muhafaza etmek için bu hatimeyi telif etmiştir diye düşünebiliriz.

Şu var ki, Üstadımız bunları sadece kendi iç âleminde düşünüp yazmayabilirdi. Yazması gösteriyor ki, asıl muhatap iman ve Kur’an hizmetinde bulunan ve büyük başarılar elde eden Nur talebeleridir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...