Block title
Block content

"Hayat, vücudun nurudur; şuur, hayatın ziyâsıdır. Hayat, ruhun ziyâsıdır; şuur, hayatın nurudur." cümlesini ve kavramların ilişkilerini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlgili cümleyi buraya aldıktan sonra yorumu üzerinde duralım.

"Hayat, vücudun nurudur; şuur, hayatın ziyâsıdır. Hayat, ruhun ziyâsıdır; şuur, hayatın nurudur." (1)

Hayat; canlı olmak anlamındadır. Vücut; varlık anlamındadır. Nur, ziya ise; varlığın görünmesine, aydınlanmlasına sebep olan kaynak anlamında kullanılmıştır.

Bu tanımlar zaviyesinden bakılınca, yukarıdaki cümleleri şöyle anlamamız mümkündür.

Hayat vücudun nurudur; yani bir şeyin gerçek varlığı hayat sayesinde anlaşılır, hissedilir. Üstad'ın ifadesiyle;

"Bak, hayatsız bir cisim, büyük bir dağ dahi olsa, yetimdir, gariptir, yalnızdır. Münâsebeti yalnız oturduğu mekân ile ve ona karışan şeyler ile vardır; başka, kâinatta ne varsa, o dağa nispeten mâdumdur. Çünkü, ne hayatı var ki, hayat ile alâkadar olsun; ne şuuru var ki, taallûk etsin." (2)"

Şuur hayatın ziyasıdır; burda ise hayatın mertebeleri olduğunu anlıyoruz. Şuur sahibi olan bir hayat mertebesinin, şuurdan mahrum olan bir hayat mertebesine nisbeten varlığı daha net ve çok hissedilir ve o varlık ta hayatı daha iyi hisseder. Bu ise en yüksek seviyede insan da görülmektedir. Yine Üstad'ın ifadesiyle;

"Elbette hayat, tabaka-i insaniye olan en yüksek mertebeye çıktıkça öyle bir inbisat ve inkişaf ve tenevvür eder ki, hayatın ziyâsı olan şuur ile akıl ile bir insan kendi hânesindeki odalarda gezdiği gibi, o zîhayat kendi aklı ile avâlim-i ulviyede ve ruhiyede ve cismâniyede gezer. Yani, o zîşuur ve zîhayat, mânen o âlemlere misafir gittiği gibi, o âlemler dahi o zîşuurun mir'at-ı ruhuna misafir olup, irtisâm ve temessül ile geliyorlar." (3)

Hayat ruhun ziyasıdır. Hayat; hareket, çoğalma, hissetme, görme gibi hasselerin kaynağıdır. Ruh ise zihayatlarda tecelli eder. Hayat ruhun zeminidir. Âdeta sayfasıdır. saydam bir sayfa. İşte bu sayfada ruh görünür. Kısacası bir yerde hayat yoksa, ruh'ta yok demektir. Ruhun varlığı hayat ile hissedilir.

Şuur ruh'un hülasasıdır. Ruh ve hayat ilişkisi için geçerli olan bir durum, şuur ve hayat için de geçerlidir. Zira şuur zihayatlarda bulunur. Hayatın olmadığı yer, ruh, ruhun olmadığı yerde de şuur olmaz. Denebilir ki; hayat, hem ruhun ve hem de şuurun ziyası ve nurudur.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.
(2) bk. a.g.e.
(3) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...