Block title
Block content

"Hazret-i Muhammed (a.s.m.) öyle bir zattır ki, azamet-i mâneviyesinden dolayı sath-ı arz, o zatın mescid-i aksâsıdır. Mekke-i Mükerreme onun mihrabı, Medine-i Münevvere onun minber-i fazl-ı kemalidir." Neye binaen bu şekilde bir sıralama yapılmış?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hazret-i Muhammed (a.s.m.) öyle bir zattır ki, azamet-i mâneviyesinden dolayı sath-ı arz, o zatın mescid-i aksâsıdır. Mekke-i Mükerreme onun mihrabı, Medine-i Münevvere onun minber-i fazl-ı kemalidir. Cemaat-ı mü'minîne en son ve en âli imam ve nev-i beşerin hatîb-i şehîridir; saadet düsturlarını beyan ediyor. Ve bütün enbiyânın reisidir; onları tezkiye ve tasdik ediyor. Çünkü, dini bütün dinlerin esasatına câmidir. Ve bütün evliyânın başıdır; şems-i risaletiyle onları terbiye ve tenvir ediyor."(1)

Peygamber Efendimiz (asm) için bütün dünya bir mescit hükmündedir. Mekke bu mescidin mihrabı, yani kıble ve ibadet yönüdür.  Medine ise minberidir. Yani Peygamberimiz (asm) İslam dinini insanlığa Medine’den talim ve terbiye ettirdi demektir.

 Peygamber Efendimiz (asm), Hz. Âdem (as)’den bu yana bütün iman ehline imamdır, önderdir. Dini ve hitabı bütün insanlığadır. Bütün peygamberlerin reisi ve lideridir. Bütün evliyaların efendisidir. Peygamberler ve evliyalardan oluşmuş zikir halkasının başıdır. Geçmiş peygamberler onun kökü ve esası, ona tabi olan evliya ve asfiyalar ise onun meyve ve neticeleri hükmündedir. Bütün peygamber ve evliyalar, gösterdikleri binlerce mucize ve kerametlerle onun davasını tasdik ve ispat ediyorlar.

Burada "aksa" ifadesi, hem kudsi ve yüksek hem de en uzak en ırak anlamındadır ki,  bütün dünya onun için kudsi ve yüksek bir mescit hükmündedir, denilmek isteniyor. Ama cümlenin  kalıp olarak yeryüzünün üçüncü en önemli mescidi olan Mescid-i Aksa’yı hatırlatması manidardır.   

(1) bk.  Mesnevî-i Nuriye, Reşhalar. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...