Block title
Block content

Hazreti Âdem neden cennetten ihraç edildi; şeytan madem insanları yoldan çıkarmak için uğraşıyorsa neden yaratıldı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, kainatı ve insanı kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek için yaratmıştır. Ve görmekten ve başkaların görüp takdir etmesinden de İlahi bir lezzet ve keyif almaktadır. Tabi bu keyif ve lezzet İlahi bir şuunattır, insanların keyif ve lezzet cinsinden değildir. Bu yüzden Üstad Hazretleri "lezzet-i mukaddese" tabirini kullanıyor.

Dünyanın imtihan formatında, insanın da imtihana uygun bir şekilde yaratılmasının temelinde, yukarıda özetle ifade ettiğimiz İlahi gaye yatmaktadır. Hazreti Adem (as)’in malum meyveyi yiyip cennetten ihraç edilmesi ise işin sadece sebep ve bahanesidir. Üstad Hazretleri bu inceliği şu şekilde ifade ediyor:

"BİRİNCİ SUALİNİZ: Hazret-i Âdem'in (a.s.) Cennetten ihracı ve bir kısım benî Âdem'in Cehenneme ithali ne hikmete mebnidir?"

"Elcevap: Hikmeti, tavziftir. Öyle bir vazife ile memur edilerek gönderilmiştir ki, bütün terakkiyât-ı mâneviye-i beşeriyenin ve bütün istidâdât-ı beşeriyenin inkişaf ve inbisatları ve mahiyet-i insaniyenin bütün esmâ-i İlâhiyeye bir âyine-i câmia olması, o vazifenin netâicindendir. Eğer Hazret-i Âdem Cennette kalsaydı, melek gibi makamı sabit kalırdı; istidâdât-ı beşeriye inkişaf etmezdi. Halbuki, yeknesak makam sahibi olan melâikeler çoktur; o tarz ubudiyet için insana ihtiyaç yok. Belki hikmet-i İlâhiye, nihayetsiz makamâtı kat edecek olan insanın istidadına muvafık bir dâr-ı teklifi iktiza ettiği için, melâikelerin aksine olarak, muktezâ-yı fıtratları olan malûm günahla Cennetten ihraç edildi."(1)  

Şeytan; Allah’ın isim ve sıfatlarının, dolayısı ile de cemal ve kemalin insanda tezahürü için çalışan bir şer işçisidir. Ama bu işçiliği kendi hür iradesi ile seçmiştir.

(1) bk. Mektubat, On İkinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...