"Hem bir defasında on dokuz âyet ism-i Âzam ile beraber on dokuz defa daimî okunur. Ve âyetlerin tekrâratının hurufatının adedi altı bin altı yüz altmış altı. Ayât-ı Kur’âniyeye tevafuk ediyor..." Buradaki hesaplama nasıl yapılmıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem bir defasında on dokuz âyet ism-i Âzam ile beraber on dokuz defa daimi okunur. Ve âyetlerin tekrâratının hurufatının adedi altı bin altı yüz altmış altı (6666). Ayât-ı Kur'âniyeye tevafuk ediyor. Sûre-i İhlasın üç Fâtiha-i Şerifenin tekerrür-ü nuzûlü için iki olsa yine tam tamına tevafuk ediyor."(1)

Sekinede geçen ayetlerin mealleri:

1. Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.(Talak, 65/7)

2. Bütün yüzler gerçek hayat sahibi, her şeyi ayakta tutan Allah'a baş eğmiştir.(Taha, 20/111)

3. Şüphesiz, Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.(Hadid, 57/9)

4. Şüphesiz, Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.(Nisa, 4/16)

5. Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.(Nisa, 4/106)

6. Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır. (Nisa, 4/149)

7. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.(Nisa, 4/58)

8. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.(Nisa, 4/11)

9. Muhakkak ki Allah, sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.(Nisa, 4/1)

10. Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. (Fetih, 48/1)

11. Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.(Fetih, 48/3)

12. Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.(Maide, 5/56)

13. Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.(Hud, 11/66)

14. Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.(Lokman, 31/26)

15. Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.(Tevbe, 9/129)

16. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.(Al-i İmran, 3/173)

17. En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.(Enbiya, 21/103)

18. Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.(Fatiha, 1/5)

19. Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.(Fatiha, 1/2 ve En'am, 6/45)

Bu on dokuz ayet, on dokuz defa tekraren okunuyor. Bu on dokuz ayetin toplam harfleri Kur’an’ın ayet sayısı olan 6666'ya tevafuk ediyor. Bizim on dokuz ayetin toplam harf sayısını saymamız ciddi vakit alacağı için, Üstad Hazretlerinin ifadelerini esas alarak tersinden bir hesap yapalım:

6666 / 19 = 350,8. Bu sayı, on dokuz ayetin yaklaşık harf sayısıdır.

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Yirmi Sekizinci Lem'anın Birinci Meselesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...