"Hem de her kavmin mâbihil-bekası olan âdât-ı milliye ve lîsan-ı kavmiyeye ve isti'dad-ı efkâra muvafık, hükumet teşebbüsata başlamalı..." cümlesini izah eder misiniz, Üstad ulusal devletten mi yanadır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Milli birlik unsurlarını tahkim etmek, etnik milliyetçilik anlamında bir ulus devlet anlamına gelmiyor. Kaldı ki ulus devlet görüşlünün de içinde olumlu manalar olabilir. Bütünü ile bir mefkureye teslim olmak nasıl yanlış ise, tamamı ile de karşı olmak doğru bir yaklaşım değildir.

Bir milletin fertleri arasındaki sağlıklı ve sağlam muhabbet, milliyetin de sağlamlığını netice verir. Milletin sağlam ve güçlü olması için fertleri arasındaki birlik unsurlarını tahkim etmek gerekir. Yani milli bilinci sağlamlaştıracak birlik noktalarının ön plana çıkarılması gerekir.

Fertler arasındaki sağlam ve sağlıklı ilişkiler, güçlü bir milliyeti netice verince, ecnebiler yani düşman unsurlar karşısında savunması muhkem, yutulması zor bir lokma olacaktır. Adem-i merkeziyetçi bir yaklaşım Doğu bölgesindeki feodal ve aşiret yapılanmasını daha da körükleyerek, dağılmaya ve milli birliğin bozulmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden milliyetin birliğini temin eden ortak payda ve noktaların tahkim edilmesi bir zarurettir.

Üstad Hazretleri, parçalanmaya kadar gidebilecek bir düşünceye karşı olmakla birlikte, "her milletin devam ve bekasının şartı olan; milli âdet ve geleneklerin, konuşma dillerinin ve fikirlerinin uygulanma ve kullanma imkânının verilmesi, bunun da gelişmeyi netice verecek bir rekabet ortamını meydana getireceğini’’ ifade etmiştir.

Bu durum, her bir milletin millet olarak devam edebilmesinin bir lazımı ve gereğidir. Bu ayrı ayrı milletlerin çeşitli örf, âdet ve lisanlarına uygun ve onların fıtrî ve tarihi yapılarına uygun gelen işler ve hizmetler hususunda, hükümetler üzerlerine düşen vazifeyi yapmalıdır.

"Birliği temin etmekle mükellef olduğumuzu, unsur olarak da İslamiyet’in kâfi olacağını" da ilave eden Üstad Hazretleri, bunun ile farklı kültür, dil, âdet ve geleneklerin bir ve beraber olarak yaşayabileceklerini, barış içinde kendilerini geliştirip rekabet edebileceklerini ifade ile gelişmiş demokrasilerde verilen hakların nihai sınırlarına işaret etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...