"Hem İmam-ı Ali (ra) onuncu mertebe-i tadadında onuncu sure olarak ve kıyamet ve Leyle-i Berata bakan..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem İmam-ı Ali (ra) onuncu mertebe-i tadadında onuncu sure olarak ve kıyamet ve Leyle-i Berata bakan وَبِسُورَةِ الدُّخَانِ فِيهَا سِرّاً قَدْ اُحْكِمَتْ [İçine muhkem (sağlam) bir şekilde sırların yerleştirildiği Duhan Sûresinin hakkı için] deyip mana-yı işarisiyle 'Onuncu Söz' namında ve mertebesinde olan Haşir Risalesine işaretle beraber, o risalenin fevkalade ehemmiyetini ve gayet muhkem olduğunu ve o zamanın dumanlı karanlıklarını izale eden bir Leyle-i Beratın bir kandili hükmünde bulunmasına ve haşir ve kıyametin bir alameti olan duhan, hem Leyle-i Beratın senevî olarak hikmetli tefrik ve taksim-i umur noktalarıyla ve başka karineler ile imaen ve remzen haber veriyor."(1)

İmam-ı Ali (r.a) onuncu mertebede sure olarak Duhan suresini zikrediyor ve onun hakkı için istimdat ediyor.

Onuncu mertebede zikredilen Duhan suresi Onuncu Söz'e tevafuk edip işaret ediyor. Duhan suresi Mekke döneminde inmiştir, 59 ayettir. Sure, adını onuncu ayette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir. Duhan ifadesinin onuncu ayette geçmesi ayrıca Haşir Risalesinin Onuncu Söz olmasına da latif bir tevafuku bulunuyor.

Onuncu Söz haşri kati bir şekilde izah ve ispat ettiği için bu zamanın dumanlı karanlıklarını yani materyalist ve inkarcı zihniyeti izale eden Leyle-i Berâtın bir kandili hükmündedir.

“Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır.” (Duhan, 44/10-11)

Duman olayı, kıyamet yaklaştığında vuku bulacak, bu uyarıya rağmen insanlar inkârdan vazgeçmeyecekler. Arkasından kıyamet kopacak ve herkes ettiğini bulacaktır.

Ayrıca haşir ve kıyametin bir alameti olan duhan Haşir risalesine ayrıca bir remzi bulunuyor.

“Hem Leyle-i Berâtın senevi olarak hikmetli tefrik ve taksim-i umur noktalarıyla ve başka karineler ile îmaen ve remzen haber veriyor.”

Berat gecesinde yıllık işler tefrik ve taksim edilir yani insanın başına o yıl içinde gelecek işlerin düzenlemesi ve taksimi yapılır. Şâban ayı mübarek şuhur-u selaseden (üç aylardan) olup, onbeşinci gecesi mahlukatın rızıklarına, ömürlerine, amellerine dair taraf-ı İlâhîden meleklere talimat verildiği hususunda rivayat-ı sahiha vardır.

"Evet, Onuncu Söz, çok ehemmiyetli bir belâyı def etti. Hürriyet-i efkâr serbestiyeti ve harb-i umumi sarsıntısı vaktinde haşri inkâr eden münafıklar, fırsat bulup çok yerlerde zehirli fikirlerini izhara başladıkları bir zamanda Onuncu Söz çıktı ve tab edildi. Bin nüshası etrafa yayıldı, onu gören herkes kemal-i iştiyak ve merakla okudu. Zındıkların kâfirâne fikirlerini tam kırdı ve onları susturdu."(2)

Dipnotlar:

1) bk. Şualar, Sekizinci Şua.

2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...