Her asrın müceddid ve talebeleri velayet-i kübraya mazhar mı? Bu makama sadece Nur talebeleri mi mazhardır? Her asırda görevli olan zatın talebeleri de bu makama mazhar değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Velayet-i kübra bir uç ise, buna yetişme kabiliyeti her insana verilmiş kanaatindeyiz. Ancak kişininin ihlasını, uhuvvetini, samimiyetini tam manasıyla ortaya koyduktan sonra Cenab-ı Hakk’ın kendisine bu makamı ikram etmesiyle olur. Yoksa çok çalışıp gayret göstermekle ulaşılabilecek bir makam değildir. Belki nadirattan bazı zatlar, maneviyat ikliminde fazla kulaç atmalarıyla, kendileri bu makama cüzi ihtiyarilerini de kullanarak ulaşmış olabilirler. Bunların dışındaki kimseler ise ancak Cenab-ı Hakk'ın onlara bu makamı hibe etmesiyle ulaşabilirler.

Velayet-i kübra makamını bir şahsi manevi olarak düşündüğümüzde tüm Nur talebeleri içine girer. Sahabe efendilerimiz Peygamberimiz (asm)'in nübüvvet yani ilim sıfatına mazhar olduklarından, onlarda keşf u keramet görülmez.

Çünkü velayet-i kübra makamına mazhar olan sahabeler, artık velayeti suğra veya velayeti vustadaki keşf kerametlere ihtiyaç duymazlar. Aynen bunun gibi, Risale-i Nur da Peygamberimizin (asm) ilim sıfatından geldiğinden, ona tam teslim olup istifade edenlerde bu makama mazhar olacaklarına kanaatimiz var. Ama dediğimiz gibi bu makamı genişçe düşündüğümüzde, bu makam içerisinde en ileri seviyede olanlarında en geri derecede olanlarında bulunduğunu müşahede edebiliriz. Güneşin yansıma ve tecillisine baktığımızda bir su kabarcığına da yansıdığını görürüz, ta bir havuz ve nehir ve okyanusa da...

Dolayısıyla bu yansıma en küçüğüne de en büyüğüne de olmaktadır. Herkes kendi kabına göre o güneşten istifade ettiği gibi, herkes kendi ahvaline göre de velayet-i kübraya mazhar olabilmektedir. İşte her şeffaf şey kendi mahiyeti ve kabiliyeti noktasından güneşin ışığını alıp haml ve hazm etmektedir. Nur talebeleri de İslamiyet'e gelen taarruzları gelen sıkıntıları en evvela kendi omuzları üzerinde hissedip, bu sıkıntılara çare buldukları veya bu sıkıntıları bertaraf etme gayretleri neticesinde bu makama ulaşabilmektedirler. Tabi bu sır belki diğer İslami gruplarda da bulunmaktadır.

En iyisini bilen şüphesiz Allah Teala'dır. Aşağıda konuyla ilgili daha geniş bir bilgiyi istifadenize sunuyoruz.

Beşinci Mektup'ta Bediüzzaman Hazretleri velayet yollarını üçe ayırıyor:

1. Velayet-i suğra,
2. Velayet-i vusta,
3. Velayet-i kübra.

Hepsi de kulun Allah’a yaklaşma, münasebet ve manen terakki halleridir. Velayet sadece tasavvufa ait değildir. Nübüvvet sahibi peygamberlerin de velayetleri vardır. Bu hakikate muazzez Üstad Lemeat'da şöyle temas ediyor:

“Bir mirac-ı kerametle melekler gördüler ki, elhak müsellem bir nübüvvette muazzam bir velayet var.”(1)

Demek ki peygamberlerin de nübüvvet içinde velayet yolları vardır. Zaten miracın hakikati de “Zat-ı Ahmediyye’nin meratib-i kemalatta seyri sülükundan ibarettir.” Öyle görülüyor ki, velayetin şahıslara, zamanlara ve mekanlara göre hususiyetleri değişebiliyor.

1. Velayet-i kübra: Allah’ın kula yakınlığından inkişaf eden, kisbden ziyade vehbiyyetle gidilen, mahiyeti çok yüksek, meşakkatli, zevk ve lezzetleri az olan velayettir. Misal olarak, peygamberlerin, sahabelerin ve ahir zamanda Mehdi'nin tarzı.

2. Velayet-i vusta: Bir derece kisb, fakat yüzde doksan mevhibeyi İlahiye olan, ilmi ezelide takdir, tensib ve tavzif edilen, meşakkat ve keşfiyatın beraber olduğu, bazen makam-ı naz ve bazen de makam-ı niyazın hükmettiği, hususi eşhasın velayetidir. Bu makama çalışılarak çıkılmaz. Ancak takdir-i ilahi ile murad olunur.

3. Velayet-i suğra: Bu ise meşhur velayettir. Bu velayette kulun Allah’a yakınlığı dediğimiz kisb ve mücahede ön plandadır. Zaman ve mekana muhtaçdır. Yol meşakkatli ve sıkıntılıdır. Dolayısıyla seyrü sülûk edenleri teşvik ve taltif için keramet ve keşfiyyat ve zevkler mebzuldür.

(1) bk. Sözler, Lemeât.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

yunusniyazi
Kanaat-i acizanemce bu üç velayetin farkı şu şekilde olsa gerek: 1. Velayet-i Kübra: akrebiyet-i ilahiyenin inkişafından ve veraset-i nübüvvetten gelir. Nebi varisi olduğundan da aynı misyona sahiptir. Seyr meallah makamıdır... 2. Velayet-i Suğra: Bildiğimiz seyr-ü sülük yoluyla ve tarikat berzahından geçmek suretiyle edinilen bir velayettir. Seyr ilallah ve seyr fillah mertebesidir. 3. Velayet-i Vusta: Yine tarikat berzahına uğrayarak gidilen bir velayettir. Ama seyr tamamlanmış ve imam-ı Rabbani hazretlerinin de dediği gibi inzal gerçekleşmiştir. Bir ayağı nezd-i uluhiyette, bir ayağı halk arasındadır. Bu makama da seyr anillah denir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Kutbiyet, Gavsiyet ve Ferdiyet makamları, velayet-i kübra makamının lazımları değildir. Velayet-i vustanın nihai makamlarıdır ve  bir derece kesbidir. Halbuki velayet-i kübrada bu makam ve mertebeler yoktur. Sahabe efendilerimiz gibi sıradan bir insan görüntüsü vardır. Onlarda keramet ve keşfiyat yoktur. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
bahauddin
Kardeşim ferdiyet makamı velayet-i kübra dairesinde bir makam diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu konuda ya Mektubat-ı rabbani ya da Mebde ve mead da bilgi var. Ayrıca bazı gördüğüm kadarıyla bazı kardeşlerimiz iki konuyu karıştırıyor. Bir makamdan kemalat elde etmek (yani nur ve feyizlerinden istifade etmekle o makamın sahibi olmak aynı değildir.) Mesela tarikatlerde de (özellikle nakşibendiye tarikinde) velayet-i suğrada seyirden sonra velayet-i kübra da da seyr, daha sonra velayet-i ulya da da seyir vardır. Yani bu makamların kemalatlarından istifade ve pay vardır. Yani nur cemaati ve risale-i nur, velayet-i kübra nurlarından istifade etmenin tek yolu değildir. Ama Velayet-i kübraya direkt mazhar (yani makam sahibi) sahabe haricinde zatlarda vardır şüphesiz. İmam-ı Rabbanı hz., Abdülkadir-i geylani hz., (k.s.a.) gibi. Velayet-i kübra ve kemalatları hakkında İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Mektubat-ı rabbani, Mebde ve Mead adlı eserlerinde ayrıntılı bilgi vardır. Bu yorumu da cevabın tek yönlü olmaması için eklemenizi rica ediyorum.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
erdal purc

Velayet i kübrada makam yokdur,çünki veraseti nübüvvete mazhariyet vardır ,veraseti nübüvvet ise doğrudan doğruya cenab ı hakkın akrebiyetinden ileri geliyor arada esbab ve vesile ve perde yokki ğavsluk kutubluk veya ferdiyyet gibi içinde makam bulunsun,Allahın esmasında hudud yokki içinde sizin dediğiniz makamat olsun.olsa olsa editörümüzün dediği gibi herkez kendi nispetince o şems i ezelinin esmasından istifade eder ve O zat'ın akrebiyetine, ihtiyarsız mazhar olur tıpkı sahabeyi güzin efendilerimiz gibi ve bu asrın kuran şakirdleri gibi,tassavvuf ve tarikat ile değil perdesiz olarak Allahın kuluna teveccühüdür .TARİKAT VE TASAVVUFDA İSE BU MAKAMAT VARDIR,çünki veraseti nübüvvet ile değil belki binler perdelerden geçib kendi intisab ettiği mürşidin kalp penceresinden kendi gayreti ile kurbiyyeti ilahiyyeye yaklaşmaya çalışmaktır bu sebeble araya makam düşüyor slm ve dua ile

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
erdal purc
kuranı hakimin nassıda ekser itibarıyla avama ve ekseriyata bakdığı için hüküm umumu bağlar,yoksa bazı zatlar kendi kemalat ve şahsi keşifleri ile kurandan çıkartdıkları hükümler umumu bağlamaz hususi bir makamda kalır ,aynen ğavsluk kutubluk veya ferdiyyet gibi kayıt altındadır şahsi keşif olduğu için makamat vardır oysa umumun kurana ittibaı ekseriyata bakdığı için arada makamat yada mertebe veya kayıt yokdur ,çünki izahat ı nebinin a.s.v ın cadde i kübrası olan velayeti kübrada dahil olurlar gölgesinde olurlar tıbkı sahabi efendilerimiz gibi neyse bu hamur çok su götürür.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
bahauddin
Velayet-i kübra'da makam vardır. Ancak peygamberlere has makamlar vardır. Peygamberler dışındakiler için mazhariyet vardır. Ayrıca Velayet-i suğra isim ve sıfatların zillerinin, Velayet-i kübra isim sıfat ve isimlerin asıllarının bulunduğu dairedir. Ayrıca İmam-ı Rabbani hazretlerinin beyanı ile Meleklerin velayeti olan velayet-i ulya bulunur. Bu ikisinin üzerinde ise tecelli-i zat dairesi olan nübüvvet makamları ve bunların kemalleri vardır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...