Block title
Block content

"Her şey, Sâni-i Zülcelâlin birer mektub-u hakaiknümâ, birer kaside-i letâfetnümâ, birer kelime-i hikmet-edâ hükmündedir ki, melâike ve cin ve hayvanın ve insanın enzârına arz eder, mütalâaya davet eder." Hayvanlar zişuur mudur?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cenâb-ı Hak, insandan başka zîruh mahlûkatına fıtrî birer libas giydirdiği gibi, meydan-ı haşirde sun'î libaslardan üryan olarak, fakat fıtrî bir libas giydirmesi, ism-i Hakîm muktezasıdır. Dünyada sun'î libasın hikmeti, yalnız soğuk ve sıcaktan muhafaza ve ziynet ve setr-i avrete münhasır değildir. Belki mühim bir hikmeti, insanın sair nevilerdeki tasarruf ve münasebetine ve kumandanlığına işaret eden bir fihriste ve bir liste hükmündedir."

"Yoksa, kolay ve ucuz, fıtrî bir libas giydirebilirdi. Çünkü bu hikmet olmazsa, muhtelif paçavraları vücuduna sarıp giyen insan, mânen onları güldürür. Meydan-ı haşirde o hikmet ve münasebet yok; o liste de olmaması lâzım gelir."
(1)

Şuur yalnız insanlara has değil. Bir kısım hayvana da şuur verilmiş. Ancak bu da yine insanınkine yetişememektedir. Şuurun manası idrak anlayış, vicdan, hissi zahirle duymak, inceliklerini iyice idrak etme, bir şeyi hoşça tanıma... olduğuna göre bu hususlardan bazıları diğer ruhaniyatta da mevcuttur. Yani melakilerde de bu manalardan bazılarını görmek ve müşahede etmek mümkün..

Mektubat kitabından aldığımız yukarıdaki pasaja göre hayvanattan bir kısmının şuurlu olduğu sonucuna varmaktayız. Mesela, maymun ve tilki gibi. Veya bu noktadan kabiliyeti olan bazı hayvanlar eğitilmek suretiyle kendilerinden istifade edilebilmektedir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...