Block title
Block content

"Hizb-i Nuriyeyi okudum. Fakat bir saatten fazla çekerdi. Birden o hülâsanın da bir hülâsası, on veya onbeş dakika aynı Ramazan’da tezahür etti. Onu okuduğum zaman,.." Bu Arabi ibare hakkında bilgi verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Hizb-i Nuriye'nin "hülâsanın da bir hülâsası" dediği kısmı On Beşinci Şua'nın İkinci Makam'ına almış ve şu açıklamayı yapmıştır:
"İşte, Arabî Hizb-i Nurî’nin Hülâsatü’l-Hülâsasından daimî, tefekkürî birvirdim ve Allahu Ekber cümlesinin otuz üç mertebesinden üç mertebeyi beyan eden bu gelen Arabî fıkranın bir nevi tercümesi içinde kısa işaretlerle, ulema-i ilm-i kelâmı ve akîde ulemasını pekçok meşgul eden ilim ve irade ve kudret-i İlâhiyenin kâinattaki cilveleriyle, onları aynelyakîn iman ile tasdik ve onlarla Vâcibü’l-Vücudun bedahetle mevcudiyetine ve vahdâniyetine ilmelyakîn tasdikle tam iman etmeye yol açan bu Arabî fıkradır:.."(1)
Üstad'ın daha sonra bu hizbi hulasa ederek, "Hulasatü'l Hulasa" adında yeni ve daha kısa bir virde dönüştürmüş olmasıdır. Emirdağ Lahikası'nda bunu şöyle anlatmıştır:
"Risale-i Nur’un bir hülâsası olan Âyetü’l-Kübrâ ve Hizb-i Nuriyenin bir hülâsatü’l-hülâsası hükmünde otuz üç kelime-i tevhidin namaz tesbihatındaki eskiden beri okuduğum ve Risale-i Nur’un ekser hakikatleri namaz tesbihatında inkişaf etmesiyle hayalim fazla tevessü ederek, o otuz üç kelime-i tevhid, herbirisini kâinatın bir tabaka-i mahlûkatının lisan-ı haliyle söylediği o kelimeyi ben o lisan ile söylüyorum gibi, o küllî lisan-ı hal, benim cüz’î lisan-ı kàlimin aynı olur. Ben, kemal-i zevkle okuyorum. Size de suretini gönderiyorum."

"Benim şüphem kalmadı ki: تَفَكُّرُ سَاعَةٍ...الخ sırrını taşıyan Hizb-i Nuriyenin on beş dakika zarfında bu hülâsatü’l-hülâsası dahi aynı sırrı taşıyor. Arabî bilmeyenler, Âyetü’l-Kübrâ’nın mertebelerini güzelce anlasalar, bu Arabî parça tam anlaşılır. Arabî bilmeyen, birkaç defa ikisine baksa, tam anlayacak. Bunu ben yirmi dört saatte bir defa ya sabah namazının tesbihatında veya başka vakitte, en ziyade usandığım ve sıkıntı zamanında okuyorum. Bana ulvî bir inşirah verir, usancı izale eder. Âyetü’l-Kübrâ ve Hizb-i Nuriyenin âhirinde yazılsa, münasip olur. Mânidardır ki, Âyetü’l-Kübrâ ve Risale-i Nur’un ekser hakikatleri, Ramazan’da ve tesbihatında zuhuru gibi, bu Hülâsatü’l-Hülâsa, aynen Ramazan’da ve tesbihatta zuhur etti."(2)
Şu an Hizbi Nuriye'nin hulasası olan bu Hulasatü'l Hualasa, Büyük Cevşen dediğimiz "Hizbu Envari'l- Hakaiki'n- Nuriye" adlı kitapta bulunmaktadır.
 
Dipnotlar:
 
 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: 52 | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1353 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...