"İbni Cerîr-i Taberî, bütün maânî-i Kur’ân’ı, muan’an senetle müteselsilen menba-ı Risalete îsal etmiş ve o tarzda, mühim ve büyük tefsirini yazmış..." İbni Cerîr-i Taberî kimdir; neden Üstadımız, onu referans göstermiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

839 yılı sonlarında Taberistan’da Âmul şehrinde doğdu. İslâm tarihçisi ve müfessiridir. Bir rivayete göre henüz yedi yaşındayken Kur’ân’ı ezberlemişti. Babası oldukça varlıklı bir insandı. Ondan gerekli olan yardımı gördü ve ilim tahsil etmek için İslâm ilim dünyasının merkezlerini ziyaret etti. Böylece Rey ve civarına, ardından Bağdat’a gitti. Basra ve Kûfe’de kısa bir ikâmetten sonra, hadis araştırmaları yapmak için bir süre Suriye şehirlerinde dolaştı ve daha sonra Mısır’a gitti. Taberî bir süre sonra Mısır’dan Bağdat’a döndü. Ölüm tarihi olan 923 yılına kadar Bağdat’ta yaşadı.

Genç yaşlarında bütün gayretini hadisle ilgili konulara hâkim olmaya sarf etmişti. Sonraları zamanının çoğunu ders vermek ve kitap yazmakla geçirdi. Taberî, esas olarak tarih, fıkıh, tefsir ve kıraatla ilgilendi; ancak bunların yanında şiir, lügat ve sarf, nahiv, ahlâk, hattâ matematik ve tıp ile de meşgul olmuştur.

Eserlerinden bazıları şunlardır: Camiul-Beyân an Te’vili’l-Kur’ân (kısaca et-Tefsir), Tehzîbü’l-Âsâr ve Tafsîlü Maâni’s-Sâbit mine’l-Ahbar, İhtilâfu’l-Fukahâ, Kitabu’l-Ahbâri’r-Rüsul-i ve’l-Mulûk.

İbni Cerîr-i Taberî’nin, büyük bir emek ve çalışma sonucu vücuda getirdiği, "Camiü'l-Beyan 'an Te'vilü'l-Kur'an" adlı tefsiriyle büyük bir üne kavuştu. Kısa ve meşhur adıyla "Taberi Tefsiri" daha sonra gelen çok sayıda alim tarafından kaynak olarak kullanıldı.

Üstad Hazretleri bu eser için şöyle diyor:

"Demek, maânî-i mensûsa, müteselsilen menba-ı Risaletten alınmıştır. Hattâ İbni Cerîr-i Taberî, bütün maânî-i Kur'ân'ı, muan'an (kimden kime haber verildiğini belirten, hadisin ravi ve şahitlerinin zincir halinde isim bildiren) senetle müteselsilen menba-ı Risalete îsal etmiş (ulaştırmış, vardırmış) ve o tarzda, mühim ve büyük tefsirini yazmış..."(1)

Diğer taraftan "Tarih-i Taberi" kısa adıyla meşhur tarih eseri de tarihçiler açısından çok önemli bir eserdir.

Özet olarak, özellikle rivayet tefsiri ve tarih konusunda İslam alimlerince otorite kabul edilmiş, mevsuk ve saygın bir alimdir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...