İBNİ CEVZÎ (İBNİ KAYYİM EL-CEVZÎ)

İbni Cevzî’nin lâkabı Ebu Abdillah’tır. Tam adı ise, Şemsüddin Muhammed bin Ebî Bekir bin Eyyûb ed-Dımeşkî’dir. İslâm bilimlerinin birçok alanında eser vermiş Hanbelî âlimidir. 1292 tarihinde Şam civârında dünyaya geldi. Öğrenim hayatına babasından aldığı derslerle başlayan İbni Kayyım, çeşitli hocalardan Arap dili ve edebiyatı, hadis, kelâm, usûl ve fıkıh okudu. Fıkıhta asıl hocası İbni Teymiyye olup, onun bir çok eserini bizzat kendisinden okuma imkânı buldu.

Cevziyye Medresesinde imamlık yaptı. 1342 yılında Sadriyye Medresesinde ders vermeye başladı ve bu görevini vefat edinceye kadar sürdürdü. Bazı (tecsim ve teşbihi andıran) görüşleri, âlimler tarafından tenkide uğradı. Halk arasında sevimli bir sima olarak tanınan İbni Cevzî, çok ibadet eden zâhid bir zâttı. Ellinin üzerinde eser yazdı. Ahlâk ve tasavvufa ait bir çok eseri vardır.

Eserlerinden bazıları ise şunlardır: Şerh-u Esmâi’l-Hüsnâ, Zâdu’l-Meâd, Medâricü’s-Sâlikîn.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...