"İfa-yı vaad ise hem bize, hem her şeye, hem kendisine, hem Saltanat-ı Rububiyetine pek çok lazımdır." cümlesinde hem kendisine, hem Saltanat-ı Rububiyetine lüzumu konusunu açar mısınız? Buna ihtiyaç olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada geçen “kendisine” kelimesini “fiilî isimler” olarak anlamamız gerekiyor. Zira Ğaniyy-i Mutlak ve Samed olan Allah’ın Zâtı hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi, zâtî isimleri de öyledir. Yani, Ehad, Vahid, Kadîm, Bâki gibi isimleri için de mahlukatın olup olmamaları arasında fark yoktur.

Ama fiilî isimler öyle değildir. Nur Küllîyatında da ifade edildiği gibi,

“Esmâ-i İlâhîyenin herbiri, ayrı ayrı birer âyine ister. Hem meselâ: Rahman, Rezzak hakikatlı, asıl oldukları için, kendilerine lâyık, rızka ve merhamete muhtaç mevcudatı ister. Rahman nasıl hakikî bir dünyada rızka muhtaç hakikatlı zîruhları ister; Rahîm de, öyle hakikî bir Cennet'i ister.” (1)

İsimlerin tecelli istemeleri onların mahiyetlerinin gereğidir, bir ihtiyaç olarak düşünülmemelidir. Saltanat-ı Rububiyet, bütün âlemleri ancak Allah’ın terbiye ettiğini ifade eder. “İnsan kâinat ağacının en son ve en mükemmel meyvesi” olduğundan, bu kâinattaki terbiye fiilleriyle insanın çok yakın ilgisi vardır. Yine insanın mahiyeti itibariyle ebedîyetle de ilgisi vardır.

“... Bu insan ebed için halkedilmiş ve ebede gidecektir. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve âhiretine bir intizar salonudur.” (2)

Arza halife olarak yaratılan insana, iman ve salih amel şartıyla cennet vaad edilmiştir. Bu vadin yerine getirilmesini saltanat-ı Rububiyet iki cihetle ister:

Birisi: Bu risalenin başında ifade edildiği gibi, her saltanat kendisine hizmet edenlere mükâfat, isyan edenlere de ceza vermek ister.

Diğeri ise, bu âlem insan için yaratılmıştır. İnsanların itaatleri mükâfatsız, isyanları cezasız kalırsa bu dünyadaki harika nizam hiçliğe hizmet etmiş olur ve bu sonsuz hikmetler hep abesiyete inkılap ederler.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat,On Sekizinci Mektup.

(2) bk. Sözler, Onuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...