Block title
Block content

''İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen..." deniyor. Buradan, iman ettiğimiz şeyler -haşa- mevcut olduğu için değil de, öyle iman ettiğimiz için huzur buluyoruz, şeklinde anlaşılıyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl ki, bazı ilaçlar, hasta bir uzvu iyi ederken, başka bir uzvu da yan etkisi ile yıpratıyor. Tıpkı bunun gibi, ama aksi olarak, iman da saadeti ebediyeye bir ilaç iken, yan ama faydalı bir  etki olarak dünyaya da müspet tesir ederek saadeti temin ediyor. Zira iman cennetin küçültülmüş bir şeklidir; kalbe girdiği zaman hem dünyada hem ahirette mutlak bir nur ve saadet oluyor.

Batılı filozof Kant’ın iddia ettiği gibi, din sadece dünya saadetine bakan pragmatist bir araç ve olgu değildir. Din, hem dünya hem de ahiretin bir huzur ve saadet vesilesidir.

Üstad Hazretleri İman ve Küfür Muvazeneleri'nde imandaki dünya saadetini ya da küfürdeki dünyevi azabını şu şekilde izah ediyor: 

"Kur'ân-ı Hakîmin sırr-ı i'câzıyla hakikî bir tefsiri olan Risale-i Nur, bu dünyada bir mânevî cehennemi dalâlette gösterdiği gibi, imanda dahi bu dünyada mânevî bir cennet bulunduğunu ispat ediyor. Ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde mânevî elîm elemleri gösterip hasenat ve güzel hasletlerde ve hakaik-i Şeriatın amelinde cennet lezaizi gibi mânevî lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Sefahet ehlini ve dalâlete düşenleri o cihetle, aklı başında olanlarını kurtarıyor. Çünkü, bu zamanda iki dehşetli hal var."

"Birincisi: Âkıbeti görmeyen, bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyat-ı insaniye akıl ve fikre galebe ettiğinden, ehl-i sefaheti sefahetten kurtarmanın çare-i yegânesi, aynı lezzetinde elemi gösterip hissini mağlûp etmektir. Ve  يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا  âyetinin işaretiyle, bu zamanda âhiretin elmas gibi nimetlerini, lezzetlerini bildiği halde, dünyevî kırılacak şişe parçalarını onlara tercih etmek, ehl-i iman iken ehl-i dalâlete o hubb-u dünya ve o sır için tâbi olmak tehlikesinden kurtarmanın çare-i yegânesi, dünyada dahi cehennem azabı gibi elemleri göstermekle olur ki, Risale-i Nur o meslekten gidiyor. Yoksa, bu zamandaki küfr-ü mutlakın ve fenden gelen dalâletin ve sefahetteki tiryakiliğin inadı karşısında, Cenâb-ı Hakkı tanıttırdıktan sonra ve Cehennemin vücudunu ispat ile ve onun azabıyla insanları fenalıktan, seyyiattan vazgeçirmek yoluyla ondan, belki de yirmiden birisi ders alabilir. Ders aldıktan sonra da, “Cenâb-ı Hak Gafûrü’r-Rahîmdir, hem Cehennem pek uzaktır.” der, yine sefahetine devam edebilir. Kalbi, ruhu hissiyatına mağlûp olur."

"İşte, Risale-i Nur ekser muvazeneleriyle küfür ve dalâletin dünyadaki elîm ve ürkütücü neticelerini göstermekle, en muannid ve nefisperest insanları dahi o menhus, gayr-ı meşru lezzetlerden ve sefahetlerden bir nefret verip, aklı başında olanları tevbeye sevkeder. O muvazenelerden, Altıncı, Yedinci, Sekizinci Sözlerdeki kısa muvazeneler ve Otuz İkinci Sözün Üçüncü Mevkıfındaki uzun muvazene, en sefih ve dalâlette giden adamı da ürkütüyor, dersini kabul ettiriyor. Meselâ, Âyet-i Nurda, seyahat-i hayaliye ile hakikat olarak gördüğüm vaziyetleri gayet kısaca işaret edeceğiz. Tafsilini isteyen Sikke-i Gaybiyenin âhirine baksın."
(1)

Akılları gözüne inmiş ve maddeci olan bu zaman insanını, sadece cennet sevdası  ve cehennem korkusu ile ıslah etmek çok zor olduğu için, Üstad Hazretleri iman ve küfrün dünyadaki neticelerini göstererek mükemmel bir ıslah tarzı geliştirmiş. Yoksa sırf dünyaya ait mutluluk nazara verilmiyor. Bu tarz ifadeler materyalist olan nefsi ıslah ve yola getirmek içindir.  

(1) bk. Hutbe-i Şamiye, Mukaddeme

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

isahalim

Açıklamadaki şu cümleyi nasıl anlamalıyım: "Batılı filozof Kant’ın iddia ettiği gibi, din sadece dünya saadetine bakan pragmatist bir araç ve olgu değildir."

Kant, "din sadece dünya saadetine bakan pragmatist bir araç ve olgu değildir" mi diyor yoksa "din sadece dünya saadetine bakan pragmatist bir araç ve olgudur" mu ?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Kant "din sadece dünya saadetine bakan pragmatist bir araç ve olgudur" diyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...