İnsanı havalandırıp baş aşağı felâkete atan şöyle bir hâl var: İstihkak nazara alınmayarak, Hakkın takdiri hakkında tefrit veya ifrat yapılır... Bu cümleyi devamıyla birlikte açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ'lem eyyühe'l-aziz! İnsanı havalandırıp baş aşağı felâkete atan şöyle bir hâl var:"

"İstihkak nazara alınmayarak, Hakkın takdiri hakkında tefrit veya ifrat yapılır. Ve kuvvetine, kıymetine bakılmayarak küçük veya büyük bir yük altına alınır gibi gayr-ı insanî haller insanı insaniyetten düşürür, ya zulme, veya kizbe sevkeder."

"Meselâ, bir fırka askerin mümessili bir nefer, bütün askerlik umûrunu bilmek; veya bir katre sudaki timsalinden, şemsin azametini göstermek talebinde bulunmak, en yüksek bir insafsızlıktır. Çünkü, vasıfla ittisaf arasında fark vardır. Meselâ, Katredeki timsal, şemsin evsâfını gösterir; ama o evsafla muttasıf olamaz."
(1)

Kainatta, her şeye hak ettiği değerin verilmesi gerekir. Büyük küçük olamaz, küçük de büyüğün yerini dolduramaz. Bu yüzden büyük büyüklüğü ile küçük de küçüklüğü ile kıymetlidir. Allah’ın eşyaya verdiği kıymet ve takdiri, aynı ile kabul etmek gerekir.

Damla denize işaret edebilir ama; asla denizim diyemez. Asker, askerlik münasebeti ile "ben ordunun bir mensubuyum" diyebilir ama; asla "ben orduyum" diyemez. Ordunun yapabileceği bir şeyi nefere dayandırmak ne kadar yanlış ise; nefere ait adi bir sıfatı orduya yamamak de o kadar hakikati ters yüz etmektir.

Bir damla su, güneşin aksini üstünde gösterebilir ama, asla güneşin o hakiki sıfatı bende de var diyemez. Bu yüzden damlada görünen zayıf yansımaya bakarak, güneş bütün haşmet ve azameti ile buradadır, demek tam bir hatadır. Aynı şekilde, Allah’ın azamet ve haşmetini adi bir şeyde aramak ve bulamamak ve sonra inkara sapmak tam bir zulümdür.

İnsanları zulme ve yalana götüren, bu kıymet dengesinin gözetilmemesidir. Mesela; bazı dalkavuklar krala der; "sen şöyle aslansın, böyle kaplansın, cihanın tek muktedir padişahısın", adamı olduğundan daha fazla gösterirler. Kral da onların o takdirine ayak uydurmak için, ya zulme girer, ya da yalancı bir gösterişe sapar.

Halbuki, kralın gerçek dostu, ona gerçek vaziyetini anlatır ve kral da durumunu ona göre şekillendirir ve zulme ve yalancı vaziyetlere düşmekten kurtulur. Firavunun ilahlık iddiasında dalkavuk veziri Haman’ın ve yalan tezviratının rolü çok büyüktür.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Zeylü'l-Habbe

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...