Block title
Block content

Üç kuvveden bahsedilirken; "... kuvve-i şeheviyenin yemek, içmek ve uyumak gibi furatında da üç mertebe var..." deniliyor. Kuvve-i gadabiyenin furuatı belirtilmemiş, bunlar nelerdir? Risalelerde başka bir yerde buna dair bahis var mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İhtar: Kuvve-i şeheviyenin yemek, içmek, uyumak ve konuşmak gibi füruatında da bu üç mertebe mevcuttur."

"Ve keza, kuvve-i gadabiyenin tefrit mertebesi, cebanettir ki korkulmayan şeylerden bile korkar. İfrat mertebesi tehevvürdür ki, ne maddî ve ne mânevî hiçbir şeyden korkmaz. Bütün istibdadlar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Vasat mertebesi ise şecaattir ki, hukuk-u diniye ve dünyeviyesi için canını feda eder, meşru olmayan şeylere karışmaz."
(1)

Akıl ve öfke kuvvetlerinin füruatı hakkında Risale-i Nur'da bir izah ya da bahis geçmiyor.

Öfkenin esasını farzların terk edilmesi ya da farz sınırlarının aşılması şeklinde anlarken füruat kısmını ise farzların dışındaki küçük günah ve kusurlar şeklinde anlayabiliriz. Mesela, öfkeye kapılıp birisini öldürmek haram seviyesinde bir ifrat iken, birisi ile kavga ve ağız dalaşına girmek feri bir öfkedir diyebiliriz.

Fakir olurum korkusu ile zekatı terk etmek haram olan bir tefrit öfke iken bir fareden korkmak ya da üşüyüp hastalarım korkusu ile cami ya da sohbetleri terk etmek de feri bir öfkedir denilebilir. Bizim aklımıza bu örnekler geldi daha güzel ve makul örneklerde verilebilir. 

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Fâtiha Sûresi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

lighted

Kuvve-i akliyenin füruatı hakkında Risale-i Nur'da bir izah ya da bahis geçmiyor dediniz.
"Vasat mertebesi ise hikmettir ki, hakkı hak bilir, imtisal eder; bâtılı bâtıl bilir, içtinap eder.
İhtar: Bu kuvvetin şu üç mertebeye inkısamı gibi, füruatı da o üç mertebeyi hâvidir. Meselâ, halk-ı ef’al meselesinde Cebr mezhebi ifrattır ki, bütün bütün insanı mahrum eder. İtizal mezhebi de tefrittir ki, tesiri insana verir. Ehl-i Sünnet mezhebi vasattır. Çünkü bu mezhep, beyne-beynedir ki, o fiillerin bidayetini irade-i cüz’iyeye, nihayetini irade-i külliyeye veriyor. Ve keza, itikadda da tatil ifrattır, teşbih tefrittir, tevhid vasattır." Halk-ı ef’al meselesi kuvve-i akliyenin füruatına misal veriliyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
lighted
"Evet, fâsık olan kimsenin kuvve-i akliye ve fikriyesi itidali kaybedip safsatalara düşerse, itikadâta ait rabıtaları kesmekle, hayat-ı ebediyesini yırtar, atar". İşaratü'l-İ'caz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
lighted
"İşte, diyanet silsilesine itaat etmeyen silsile-i felsefe ki, bir şecere-i zakkum suretini alıp şirk ve dalâlet zulümatını etrafına dağıtır. Hattâ, Kuvve-i akliye dalında dehriyyun, maddiyyun, tabiiyyun meyvelerini beşer aklının eline vermiş". 30 Söz. Kuvve-i akliyeden dehriyun, maddiyun, felâsife çıkmışlardır ki, Vâcibü’l-Vücuda bir mahlûk-u vahidi verir, bâki kalan mülkünü gayra taksim ederler. Mesnevi-i Nuriye, şemme.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...