"... İslâm içinde hükûmet sürecek. Demek İslâm içinde müteaddid hadîslerde üç deccal geleceğine zahir bir delildir..." Üstad bu "üç deccal" sayısına nasıl kanaat getiriyor; bunlar gelmiş midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'u dikkat ile inceleyip muhtelif beyanlarını topladığımızda, bize şu kanaati veriyor:

Deccal veya deccalizm bu asırdaki materyalist ve dinsiz ruhun genel bir adıdır. Başta komünizm olmak üzere bu asırdaki bütün izm ve ideolojiler ve onun kurucuları deccal kapsamındadır ve onun ya bir rüknü ya da bir cüzüdür.

"Üç deccal" kavramını da bu mülahaza ile değerlendirmek gerekir. Bir de kıyametin kopmasından az bir zaman önce büyük bir deccal çıkacak, bu deccal kıyametin kopmasına vesile olacaktır. Üstad Hazretleri bu deccalın 1506 tarihinde çıkacağına işaret ediyor.

1506 tarihine kadar iman ve İslam hakikatleri galip bir şekilde devam edecektir. 1506 tarihinde ise büyük bir fikri ve toplumsal dönüşme olacak, iman ve İslam galibiyetten mağlubiyete girecek ve eski siyasi ve askeri gücünü kaybedip perde altında gizli hizmete başlayacak. Bu fikri ve toplumsal dönüşüm, muhtemelen küfür ve inkârın yeni bir tarzı veya suret değiştirmiş bir şekli olacaktır.

Nasıl Osmanlının yıkılması ile İslam ve iman hakikatleri tamamen yok olmasa da gayet zayıf bir duruma düştü ise, aynı inkâr ve fitne cereyanları 1506 tarihinde yeniden dünyayı tesiri altına alacaktır. Lenin, Mao, Süfyan gibi deccaller o zamanda da hortlayacak, değişik frekanslarla küfür ve inkârı tekrar dünyaya yayacaklar. Ve küfür bir nevi umumileşip kıyametin kopmasına fetva çıkaracaklardır.

Geçmişte Karun’un mal düşkünlüğü şimdi kapitalizm şeklinde nasıl devam ediyor ise, şimdiki materyalist fikirler gelecekte de başka isim ve frekans ile tekrar sahneye çıkacaklardır. Bizim o fikri akımları teferruatı ile bilmemiz mümkün değildir, ama Üstat bazı emare ve işaretlerini bize takdim etmiş.

İman ve küfür cereyanı asla tamamı ile yok olmaz, imtihan bunu iktiza ediyor. Ama bazen iman galip olur, küfür inceleşir, ama kopmaz; bazen de küfür galip gelir, iman incelir, ama kopmaz.

Bu cereyan 1542'ye kadar yükselerek devam edecek, en sonunda mutlak bir galibiyete varacaklardır. Bu süreç içinde iman ve Kur'an fedaileri çok zayıf ve perde altında iman ve Kur'an hakikatlerini devam ettirecekler. Ama Üstad'ın işaretinden 1542'de çok dehşetli bir fitnenin bu mübarek taifeye büyük bir sıkıntı vermesi muhtemeldir. Zaten 1542'den üç yıl sonra 1545'de kâfirlerin başında kıyamet bomba gibi patlayacak diye işaretler vardır. Allahu âlem...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Lazgin
1506 tarihine kadar iman ve İslam hakikatleri galip bir şekilde devam edecektir.1506 tarihinde ise büyük bir fikri ve toplumsal dönüşme olacak, iman ve İslam galibiyetten mağlubiyete girecek ve eski siyasi ve askeri gücünü kaybedip perde altında gizli hizmete başlayacak. Bu fikri ve toplumsal dönüşüm, muhtemelen küfür ve inkârın yeni bir tarzı veya suret değiştirmiş bir şekli olacaktır. Bu ifadelerinizde neye dayandığınizi söyleyebilir misiniz? Hadis mı yoksa üstadın bilmana ifadeleri mı ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu üstadın yorumuna yapılmış bir yorumdur o kadar kesinlikte ifade etmez.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mehmet aks

Anladığım kadarıyla 1.Deccal cengiz ve hülagu'un katl hareketi. 2.Deccal komünizm ve Süfyanizm 3.Deccal 1506'dan sonra ortaya çıkacak. Allah'u A'lem 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lazgin

Fakat Risale-i Nurun sair yerlerinden anladığımız kadarıyla Hz İsa ve şahs-ı manevisi bu büyük deccal ve fikriyatini zirü zeber edecek, hal böyleyken 1506 zuhur edip kıyamete kadar galib gelmesi yanlış olmaz mı?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Biz Hz İsa ve şahs-ı manevisi kıyamete sebebiyet verecek büyük deccale değil Mehdi (ra)'in döneminde ki büyük deccale son verecek diye anlıyoruz. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lazgin

Hazret-i Mehdi'nin cem'iyet-i nuraniyesi, Süfyan komitesinin tahribatçı rejim-i bid'akâranesini tamir edecek, Sünnet-i Seniyeyi ihya edecek; yani âlem-i İslâmiyette risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) inkâr niyetiyle şeriat-ı Ahmediyeyi (A.S.M.) tahribe çalışan Süfyan komitesi, Hazret-i Mehdi cem'iyetinin mu'cizekâr manevî kılıncıyla öldürülecek ve dağıtılacak.
   Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zîr ü zeber eden Deccal komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın din-i hakikîsini İslâmiyetin hakikatıyla birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaatı namı altında ve "Müslüman İsevîleri" unvanına lâyık bir cem'iyet, o Deccal komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak; beşeri, inkâr-ı uluhiyetten kurtaracak.
Mektubat (Sözler N.) - 424

Lütfen cehaletimi mazur görün yukarda anlatılan büyük deccâlden başka bir deccal mi var? Eğer öyleyse Risale-i Nurdan ya da hadislerden örnek verebilir misiniz?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

1506 da büyük bir deccalın çıkacağı ve karşısında Mehdi (ra) bizzat olmayacağı için kıyamet sürecinin başlayacağı ve 1545 de kıyametin kopacağı tespiti Risale-i Nurdan mülhem bizim kendi kanaatimizdir. Farklı düşünenlerede saygı duyarız. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
MtK

Ezber bozan açıklamalar. Evet kastamonu 28 de 1506 diyor üstad ama daha son deccalin gelmediğini buradan nasıl çıkardınız anlamadım. Olayların daha çok şiddetleneceği iddianızı isbat etmez (açıklarsanız sevinirim). Evet dediğiniz gibi izm ler veya şubeleri kıyamete kadar devam edecek ama daha büyük deccal gelmedi demek veya geleceğini beklemek!... Hz. İsa beklemek!... Hz Mehdi beklemek!... Sonuçlarını doğurur... Üstadın mehdiliğini (Ahirzamanın büyük Mehdisi olarak) kabul ediyormusunuz (Şahsi kanaatinizi merak ettim)?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
"1506 da büyük bir deccalın çıkacağı ve karşısında Mehdi (ra) bizzat olmayacağı için kıyamet sürecinin başlayacağı ve 1545 de kıyametin kopacağı tespiti Risale-i Nurdan mülhem bizim kendi kanaatimizdir." bu cevapta Üstadın büyük Mehdi olduğu ifade edilmiş aslında 1506 tarihinde yeni bir mehdi çıkmayacak çünkü bu son deccal kıyametin manevi sebebi olacak.  
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
MtK

"Risale-i Nurdan mülhem bizim kendi kanaatimizdir." Size bu kanaati (büyük deccalın ileride geleceği kanaati) verdiren Risale-i Nurdaki parçalardan numuneler paylaşırmısınız?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

"4 ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ -şedde sayılır- fıkrası dahi, makam-ı cifrîsi 1506 edip, bu tarihe kadar zahir ve âşikârâne, belki galibane, sonra tâ ‘kırk iki (42)’ye kadar gizli ve mağlûbiyet içinde vazife-i tenviriyesine devam edeceğine remze yakın ima eder. 5 لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللهُ 6 وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ"

"Câ-yı dikkat ve hayrettir ki, üç fıkra bil’ittifak bin beş yüz tarihini göstermeleriyle beraber, tam tamına mânidar, mâkul ve hikmetli bir surette bin beş yüz altı (1506)’dan tâ ‘42’ye, tâ ‘45’e kadar üç inkılâb-ı azîmin ayrı ayrı zamanlarına tetabuk ve tevafuklarıdır."

“İşte, İsevîliğin din-i hakikîsi zuhur ile ve İslâmiyete inkılâp etmesiyle, çendan âlemde ekseriyet-i mutlakaya nurunu neşreder. Fakat, yine kıyamet kopmasına yakın, tekrar bir dinsizlik cereyanı başgösterir, galebe eder ve “El-hükmü li’l-ekser” kaidesince, yeryüzünde Allah Allah diyecek kalmayacak; yani, ehemmiyetli bir cemaat küre-i arzda mühim bir mevkie sahip olacak bir surette Allah Allah denilmeyecek demektir. Yoksa, ekalliyette kalan veyahut mağlûp düşen ehl-i hakkıyamete kadar bâki kalacak; yalnız, kıyametin kopacağı ânında, kıyametin dehşetlerini görmemek için, bir eser-i rahmet olarak, ehl-i imanın ruhları daha evvel kabzedilecek, kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır.” 

1506 da Risale-i Nuru mağlubane perde altına indirecek kuvvetli bir hadise vuku bulacak ki bu hadisenin mümessiline büyük deccal demek mübalağa olmasa gerek. 

1506 tarihine kadar iman ve İslam hakikatleri galip bir şekilde devam edecektir. 1506 tarihinde ise büyük bir fikri ve toplumsal dönüşme olacak, iman ve İslam galibiyetten mağlubiyete girecek ve eski siyasi ve askeri gücünü kaybedip perde altında gizli hizmete başlayacak. Bu fikri ve toplumsal dönüşüm muhtemelen küfür ve inkarın yeni bir tarzı veya suret değiştirmiş bir şekli olacaktır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
MtK

Resimdeki yeri izah edermisiniz?

Resim:
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)

"اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اْلاَبْتَرُ ile binyüzonsekiz (1118) olmakla bu küçük deccallardan yüz sene sonra Büyük Deccala işaret vardır. Nasıl ki; bu geçmiş yüzün iki başında mason komitesinin ve onun bir mukaddi­mesi olan Yeniçeri içerisine giren fesad komitesi o yüzün iki başında­dır.  Allah ü A’lem..

­Bu gelecek yüzün dahi bu başında bu küçük deccaller komitesi, öteki başında büyük deccallın  komitesi bulunduğundan اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اْلاَبْتَرُ işaret ediyor. Bunun kuvvetli delillerini daha bu­lamadım. Bu işaretle şimdilik iktifa ediyorum."

1118 hicri tarihi 1774 yıllarına tekabül eder ki, Osmanlı'nın yıkılışına zemin hazırlayan olayların başladığı ve özellikle yeniçeri ocağının ortamı ciddi anlamda sıkıntıya düşürdüğü zamana rast gelir. Her ne kadar bu ocak 1826 da ortadan kaldırıldı ise de onunla başlayan askeri düzensizlik -maalesef - deccaliyetin işlerini kolaylaştırmıştır.

İşte bu olaylara sebebiyet verenler, büyük deccalin işini kolaylaştıran küçük deccal mesabesindedir. Zaten bundan yüz sene sonra yani 1900 lü yılların başında fen ve felsefeye dayanan büyük deccal olan komünizm ve dinsizlik cereyanları ortaya çıkmaya ve acımasız faaliyetlerini icra etmeye başladı. Allahu A'lem...  

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
MtK

''Zaten bundan yüz sene sonra yani 1900 lü yılların başında fen ve felsefeye dayanan büyük deccal olan komünizm ve dinsizlik cereyanları ortaya çıkmaya ve acımasız faaliyetlerini icra etmeye başladı. Allahu A'lem...'' demişsiniz. Büyük deccalin çıkış tarihi yukarıdaki beyanınızla çelişmiyormu yani burada 1900 lü yılların başı demişsiniz ama yukarıda 1506 yani 2083 demişsiniz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Büyük deccal 1900 lü yılların başında çıkması kati iken diğeri ise bizim kendi kanaatimizdir büyük ifadesi ise arzın harabiyetine yani kıyametin kopmasına sebebiyet vermesinden dolayıdır. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
MtK

Allah razı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...