Block title
Block content

"İslâmiyet hariçte temessül etse, bir menzili mektep, bir hücresi medrese, bir köşesi zaviye, salonu dahi..." Devamı ile birlikte açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Elhasıl: İslâmiyet hariçte temessül etse, bir menzili mektep, bir hücresi medrese, bir köşesi zaviye, salonu dahi mecmaü'l-küll, biri diğerinin noksanını tekmil için bir meclis-i şûrâ olarak, bir kasr-ı meşîd-i nuranî timsalinde arz-ı dîdar edecektir. Ayna kendince güneşi temsil ettiği gibi, şu Medresetü'z-Zehrâ dahi o kasr-ı İlâhîyi haricen temsil edecektir."(1) 

Olgun bir insan, dolayısı ile de olgun bir toplum, üçlü bir eğitim mekanizması ile inşa edilir. Bunlar mektep, medrese ve tekkedir. Bunlardan mektep fen ilimlerini, medrese din ilimlerini, tekke de kalbi ve manevi ilimleri temsil eder. Bunlardan birisi eksik olursa, mükemmel eğitim mekanizması oluşmaz. Nitekim Osmanlı’da mektep, yeni kurulan cumhuriyette de medrese ve tekke olmadığı için, maddi manevi terakki edemedik.

İslam medeniyetinin özünde fen ilimleri, din ilimleri ve tasavvuf mükemmel bir ahenk ve uyum içindedir. Bunlar birbirinden ayrılmaz zincirin halkaları gibidir. Birisi olmasa halka tamamlanmaz.

Üstad Hazretlerinin Medresetü'z-Zehrâ projesi aslında bu mananın en somut ve en uygulanabilir bir şeklidir. Ama maalesef bunu ne Osmanlı yönetimi ne de yeni kurulan cumhuriyet rejimi takdir edemedi ve faturası da pahalı oldu.

(1) bk. Münâzarat, Sualler ve cevaplar

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...