"İslâmiyet'ten sonra âlemi zekâlarıyla idare eden o zeki kavim,.." Arapların siyasetlerine örnek verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Asr-ı saadet, Emevi ve Abbasi dönemleri, bu önermenin en büyük ispatı niteliğindedir.

Hazreti Ömer (ra)’in, o zamanın iki süper devletinden Sasanileri itaati altına alması, Emevilerin Avrupa’nın ortasında olan İspanya da Endülüs devletini kurması ve Avrupa'da yüz yıllar süren bir hakimiyet sağlaması gibi onlarca tarihi örnekler, Arapların siyaseten zeki bir kavim olduğunu gösterip ispat ediyor.

Dört Halife Dönemi

Bu dönemde İslam Devleti'nin sınırları batıda Trablusgarp, doğuda Horasan ve kuzeyde Kafkasya'ya kadar genişletilmiş; böylece Arap Yarımadası dışına taşan İslâmiyet, Asya ve Afrika'daki çeşitli milletlerce benimsenmiştir. Kurulacak olan yeni İslâm devletlerinin siyasi ve hukuki temelleri de bu dönemde atılmıştır. Sırasıyla halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (ra), gerek siyasî gerekse toplumsal kararlar açısından Hz. Peygamber (asm)'in yolunu izlemişlerdir. Bu sebeple onların hükmettiği dönem, "Doğru yolda giden olgun halifeler dönemi." anlamına gelen, "Hulefa-i Raşidin Dönemi" olarak adlandırılır.

Emeviler Dönemi

Emeviler dönemi, doksan yıl kadar devam etti. Emevilerin başkenti Şam'dır. Bu dönemde halifelik babadan oğula geçerek saltanat haline geldi. Emeviler zamanında İslâm devletinin sınırları Atlas Okyanusu'ndan Orta Asya içlerine kadar genişledi. Emevi iktidarı Abbasilerin iş başına gelmesiyle son buldu.

Abbasiler Dönemi

Abbasilerin başkenti Bağdat'tır. Abbasiler beş asırdan fazla halifeliği ellerinde tuttular. Abbasiler siyasi alandan çok, kültür ve medeniyet alanında gelişme gösterdiler. Zamanla siyasi hakimiyetleri zayıfladı ve Abbasi devletinin sınırları içinde yeni devletler ortaya çıkmaya başladı. Bu durumda Abbasi hükümdarının İslâm dünyasındaki siyasi hakimiyeti giderek sembolik bir hal almaya başladı...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...