Block title
Block content

"İşte beşerin, sanat ve fennin imtizâcından süzülen, maddî ve manevî fevkalâde hassasiyetinden tezahür eden ispirtizma,.." diye başlayan paragrafı izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İspritizmanın temeli, ruhların ölmediği ve onlarla temas kurulabileceği gerçeğine dayanır.

Bu konuda bir sitede yayınlanan haber niteliğindeki şu bilgileri nakletmekle yetineceğiz: 

“İspritizma, son yıllarda çok yaygın bir durum almaya başlamış ve ruh hekimleri tarafından da tedavi amacı ile kullanılabilen bir yol olmuştur. İspritizma deneyleri çoklukla, yuvarlak bir masa etrafında bir medyumun hâzır bulunmasıyla (ruhlarla ilgili olduğu sanısında olanlara medyum denir) yapılmaktadır. Bu deneylerde  belli ya da belirsiz bir ölünün ruhu toplantıya medyum tarafından çağrılır. Geldiğini masayı oynatmak ya da başka bir usulle haber veren ölü ruhuna, orada hâzır bulunanlar istediklerini sorarlar." 

"Ölü ruhu bu sorulara yine medyum aracı ile ya masaya konulan harfleri işaretle kelimeler yazdırmak suretiyle  ya da başka bir usulle cevaplarını verir. Çoğu zaman çok hayret uyandıran deneyler yapılmasına ve cevaplar alınmasına rağmen, bu önemli olayın özelliği hakkında kesin bir şey söylemek imkânı yoktur.”

Bu konuda Nur Risalelerinde şu değerlendirmeye yer verilir:

"Bu mes'ele, felsefeden ve ecnebiden geldiği için, ehl-i imana çok zararları olabilir. Ve çok su'-i istimalâta menşe' olmakla beraber içinde bir doğru olsa on yalan karışıyor. Çünkü, doğruyu ve yalanı tefrik edecek bir mehenk, bir mikyas olmadığından, ervâh-ı habise ve şeytana yardım eden cinnilerin, bu vesile ile hem onun ile meşgul olanın kalbine ve hem de İslâmiyete zarar vermek ihtimali var. Çünkü: Mâneviyat nâmına hakaik-ı İslâmiyeye ve akide-i umumiyeye muhâlif ihbarat oluyor. Ervâh-ı habise iken kendilerini, ervâh-ı tayyibe zannettirip, belki kendilerine bâzı büyük veliler nâmını verip İslâmiyetin esasatına muhâlif sözlerle zarar vermeye çalışabilirler. Hakikatı tağyir edip, safdilleri tam aldatabilirler.”(1)

Ruhlarla temas kurmak mümkündür. Ancak, onları celbetme, kendi huzuruna getirme meselesi müminlerin, hele büyük zâtların ve peygamberlerin ruhları için kesinlikle söz konusu olmaz. İspritizma yoluyla temas kurulan ve zararlı işlerde istihdam edilen ruhaniler, cinlerin inanmayan kesimidir. Bunlar bir hayli yalan haberler vermekle insanları şaşırtmak ve inançlarında şüpheye düşürmek için çalışırlar.

Cinlerin ömrü insanlardan çok daha fazladır. Bu sebeple bir cin, meselâ üç yüz sene önceki bir haberi doğru olarak haber verdiğinde, o haberi İspritizma yoluyla alan kişide bir itimat hâsıl olur. Sonra o cinnî, bu itimattan istifade ederek, birçok yanlış ve yalan haberlerle o adamı doğru yoldan saptırabilir. 

İspritizma yoluyla, ancak hayattaki cinnîlerden haber alınabilir. Çünkü inanmayan cinnîler berzah âleminde azap görmektedirler. Onları da teshir etmek ve  müminlerin ruhlarıyla da temas kurmak,  ancak manen terakki ederek velâyet makamına çıkmakla mümkün olur. Bu ise  kâmil insanlar için söz konusu olabilir.

İnanmayıp kabir azabı çeken ruhlarla ispritizmacılar temas kuramayacakları gibi, mümin ruhlara da yanaşamazlar, yanaşsalar bile bu üstün ruhlar onların oyuncağı olmazlar.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-II, (94. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...