Block title
Block content

"İşte gel bak, bu muhteşem şimendiferler, tayyareler, techizatlar, depolar, sergiler, icraatlar gösteriyorlar ki, perde arkasında pek muhteşem bir saltanat vardır..." Bunlara örnek verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ALTINCI SURET"

"İşte, gel, bak: Bu muhteşem şimendiferler, tayyareler, teçhizatlar, depolar, sergiler, icraatlar gösteriyorlar ki, perde arkasında pek muhteşem bir saltanat vardır, (HAŞİYE 1) hükmediyor. Böyle bir saltanat, kendisine lâyık bir raiyet ister."(1) 

Üstadımız haşiyede zaten bunun izahını şu şekilde yapmakta:

"(HAŞİYE 1): Meselâ, nasıl şu zamanda, manevra meydanında, harp usulünde 'Silâh al, süngü tak.' emriyle koca bir ordu baştan başa dikenli bir meşegâha benzediği gibi, herbir bayram gününde resmigeçit için 'Formalarınızı takıp nişanlarınızı asınız.' emrine karşı, ordugâh serâser rengârenk çiçek açmış müzeyyen bir bahçeyi temsil ettiği misilli; öyle de rû-yi zemin meydanında, Sultan-ı Ezelînin nihayetsiz envâ-ı cünûdundan melek ve cin ve ins ve hayvanlar gibi, şuursuz nebatat taifesi dahi, hıfz-ı hayat cihadında, emr-i kün feyekûn ile 'Müdafaa için silâhlarınızı ve cihazâtınızı takınız.' emr-i İlâhîyi aldıkları vakit, zemin baştan aşağıya bütün ondaki dikenli ağaçlar ve nebatlar süngücüklerini taktıkları zaman, aynen süngülerini takmış muhteşem bir ordugâha benziyor."

"Hem baharın her bir günü, her bir haftası, birer taife-i nebâtâtın birer bayramı hükmünde olduğu için, her bir taifesi dahi kendi Sultanının o taifeye ihsan ettiği güzel hediyeleri teşhir için, ona taktığı murassâ nişanları birer resmigeçit tarzında o Sultan-ı Ezelînin nazar-ı şuhud ve işhadına arz ettiğinden ve öyle bir vaziyet gösterdiğinden, bütün nebatat ve eşcar güya 'San'at-ı Rabbâniye murassaâtını ve çiçek ve meyve denilen fıtrat-ı İlâhiyenin nişanlarını takınız, çiçekler açınız.' emr-i Rabbâniyeyi dinliyorlar ki, rû-yi zemin dahi, gayet muhteşem bir bayram gününde, şahane resmigeçitte, sürmeli formaları ve murassâ nişanları parlayan bir ordugâhı temsil ediyor."

"İşte, şu derece hikmetli ve intizamlı teçhizat ve tezyinat, elbette, nihayetsiz kadîr bir Sultanın, nihayet derecede hakîm bir Hâkimin emriyle olduğunu, kör olmayanlara gösterir."

Dört mevsim ve bu mevsimlerde insanlığa sunulan ihsan ve ikramlar bir tirene bir uçağa benzetilmiştir.

Mesela bahar mevsimi hem bir tren vagonu hem bir depo hem de muazzam bir sergi niteliğindedir. Çünkü bu mevsimde sayısız bitki ve hayvanat yer yüzü sergisinde boy gösterip İlahi isim ve saltanatı muazzam bir şekilde şuur sahiplerine gösteriyorlar.

Her bir bitki ve hayvan türünün kendine özel silah ve elbisesi bir teçhizat niteliğindedir. Mesela, arının iğnesi bir süngü bir teçhizattır, tıpkı askerin elbise ve silahı gibi. Yağmur, kar ve dolu gibi yağışlar tayyare olabileceği gibi, kuş türleri de ayrı bir tayyare niteliğindedir. 

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Altıncı Suret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Altıncı Suret | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 746 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...