"İşte, Üstadım, çok kıymetli arkadaşımız ve hizmet-i Kur’âniyede kıymetli refikimiz... Bu izharın hatâsından hâdis olan meşguliyetinize sebebiyet verdiğimden çok müteessir oldum, af buyurunuz." Buradaki hadise ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada anlatılan hadisat Maidet-ül Kur'an'da geçen "hakaik meselesi" kabilinden Üstadımızın mehdi-i a'zam olmasının ve bu gibi namların intişar ettirilmesini istememesi hadisesidir. Kendisini makam sahibi göstermeyip insanların makama tabiyetini önlemesidir. Makamını izhar etse, bu riya ve ihlassızlık olarak ve sair mesleklerce itiraz edilmesi gibi hususlar sebebiyle, bu namların kullanılmasını istememesidir, diye düşünüyoruz.
Konuyla ilgili Risalelerde geçen kısımları aşağıya alıyoruz:
"Risale-i Nur kendi kendine, hem dâhilde, hem hariçte intişar edip fütuhat yapıyor. En muannid dinsizleri de teslime mecbur ettiğini haberler alıyoruz. Yalnız şimdilik, bir derece ihtiyatın lüzumu olduğuna, hususan Beşinci Şua içinde bulunan Siracünnur, lâyık olmayan ellere verilmemelidir."(1)
"Bin senedir insanların aradığı Mehdi Hazretlerinin pişdarı ve müjdecisi Üstadımın neşrettiği Risale-i Nur'dur. "(2)
"Madem ki, gayemiz neşr-i envâr-ı hakaik-i Kur'an'dır. Bu mübarek ve kıymettar eser-i giranbaha ise hakaik-i Kur'aniyenin hülâsası ve zübdesi ve tabiri caiz ise, tam bir pişdarıdır. Miftah-ün nusret ve mirkat-ül fütuhtur."(3)
"O gelecek zâtın ismini vermek, üç vazifesi birden hatıra geliyor, yanlış olur. Hem hiçbir şeye âlet olmayan Nur'daki ihlas zedelenir. Avam-ı mü'minîn nazarında hakikatların kuvveti bir derece noksanlaşır, yakîniyet-i bürhaniye dahi kazaya-yı makbuledeki zann-ı galibe inkılab eder. Daha muannid dalalete ve mütemerrid zındıkaya tam galebesi, mütehayyir ehl-i imanda görünmemeye başlar. Ehl-i siyaset evhama ve bir kısım hocalar itiraza başlar. Onun için, Nurlara o ismi vermek münasib görülmüyor. Belki müceddiddir, onun pişdarıdır, denilebilir."(4)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...