Kafir ruhunun mümin ruhuna göre farkı nedir, kafirlerin ruhlarında bozulma olur mu, Risalelerde bu konuda bilgi var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan mahiyetinin aslı ve esası ruhtur. Ruh bütün hasse ve duyguların efendisi ve yaşam kaynağıdır. Ruh basittir, bölünmez, parçalanmaz, eskimez, pörsümez, ölmez, dağılmaz, yaşlanmaz.

Hayat ve şuur (akıl) ruhun bir hassesi ve vasfıdır. Ceset olmasa da ruhun hayat ve şuuru devam eder. Yani insan ruhu hem görür, hem işitir, hem konuşur, hem düşünür, hem hisseder hem hatırlar, hem lezzet ve elemi hisseder. Hatta insan bedeni öldükten sonra ruha münasip, ruh ayarında, bir latif kılıf giydirilir, ruh bütünü ile çıplak kalmaz.

Risale-i Nurlarda ruh hakkında tespit edilen bu kaideler, aynen kafirin ruhu içinde geçerlidir. Zira ruh insanın aslını ve özünü teşkil eder. Ruh müminde lezzet için esas olurken kafirde azap için esastır. Bu yüzden ruhun esası her iki halde de değişmez ve başkalaşmaz. Ruh cennette mükafat için nasıl bir kemalde olacaksa aynı ruh cehennemde de azap için aynı kemalde olacaktır.

"Ruhun fenâsı, ya tahrip ve inhilâl iledir. O tahrip ve inhilâl ise, vahdet yol vermez ki girsin, besâtet bırakmaz ki bozsun. Veyahut idam iledir. İdam ise, Cevâd-ı Mutlakın hadsiz merhameti müsaade etmez ve nihayetsiz cûdu bırakmaz ki, verdiği nimet-i vücudu, o nimet-i vücuda pek müştak ve lâyık olan ruh-u insanîden geri alsın."(...)

"Öyleyse, o şahs-ı insanînin hakikat-i zîşuuru ve unsur-u zîhayatı olan ruhu dahi, Allah'ın emriyle, izniyle ve ibkasıyla, daima bâkidir."

"Elbette, ruh-u insanî, değil yalnız beka ile belki ebedü'l-âbâd ile alâkadar olmak lâzım gelir."(...)

"Belki ruh binefsihî kaim ve hâkim olduğundan, ceset istediği gibi dağılıp toplansın, ruhun istiklâliyetine halel vermez."(1)

Yukarıda örnek olarak verdiğimiz ifadelerden de anlaşılacağı üzere, ruhun esasına ilişkin bütün ifadelerde ruhun basit ve bozulmadan ari olduğuna vurgu vardır ve vurgu mutlaktır, mümin ve kafir ayırımı yapılmıyor.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...