Block title
Block content

Kainattaki kanunlar baki midir? Ahirette bu kanunlar kendisini nasıl gösterecek?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"DÖRDÜNCÜ MENBA: Ruha bir derece müşabih ve ikisi de âlem-i emirden ve iradeden geldiklerinden masdar itibarıyla ruha bir derece muvafık, fakat yalnız vücud-u hissî olmayan nevilerde hükümran olan kavânîne dikkat edilse ve o namuslara bakılsa görünür ki, eğer o kanun-u emrî vücud-u hâricî giyseydi, o nevilerin birer ruhu olurdu. Halbuki o kanun daima bâkidir. Daima müstemir, sabittir. Hiçbir tagayyürat ve inkılâbat, o kanunların vahdetine tesir etmez, bozmaz. Meselâ, bir incir ağacı ölse, dağılsa, onun ruhu hükmünde olan kanun-u teşekkülâtı, zerre gibi bir çekirdeğinde, ölmeyerek bâki kalır."

"İşte, madem en âdi ve zayıf emrî kanunlar dahi böyle bekà ile devam ile alâkadardır. Elbette, ruh-u insanî, değil yalnız bekà ile belki ebedü’l-âbâd ile alâkadar olmak lâzım gelir. Çünkü, ruh dahi Kur’ân’ın nassı ile قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّى ferman-ı celîli ile âlem-i emirden gelmiş bir kanun-u zîşuur ve bir namus-u zîhayattır ki, kudret-i ezeliye ona vücud-u hâricî giydirmiş."

"Demek, nasıl ki sıfat-ı iradeden ve âlem-i emirden gelen şuursuz kavânin, daima veya ağleben bâki kalıyor. Aynen onların bir nevi kardeşi ve onlar gibi sıfat ı iradenin tecellîsi ve âlem-i emirden gelen ruh, bekàya mazhar olmak daha ziyade kat’îdir, lâyıktır. Çünkü zîvücuttur, hakikat-i hariciye sahibidir. Hem onlardan daha kavîdir, daha ulvîdir. Çünkü zîşuurdur. Hem onlardan daha daimîdir, daha kıymettardır. Çünkü zîhayattır."(1)

Üstad Hazretlerinin yukarıda vermiş olduğumuz ifadelerinden de; kanunların devamlı ve baki olduğu anlaşılıyor. Bu kanunlar ahiret aleminde farklı bir formatta ve farklı bir boyutta varlıklarını idame ettirirler. Madde ve suret; burada vazifesini ifa ettikten sonra varlığını nasıl misal ve kader alemlerinde devam ettiriyor ise, kanunlar da farklı ve değişik şekillerde ve formlarda varlığını devam ettirirler. 

Mesela; suyun kaldırma kanunu cennette de nehir ve ırmaklarda varlığını idame ettirir. Yerin çekim kanunu cennette zeminde vazifesini ifa eder vs. Kainatta vazife yapan hiçbir şey ebedi olarak yokluğa mahkum olmaz, sadece form ve boyut değiştirir. Bu, Allah’ın birçok isminin gereğidir.

(1) bk. Sözler,  Yirmi Dokuzuncu Söz İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...