"Kur’ân nedir, tarifi nasıldır?" sorusunun cevabındaki ilk üç tanıma delil olabilecek ayetler hangileridir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"BİRİNCİ CÜZ: Kur’ân nedir, tarifi nasıldır?

Elcevap: On Dokuzuncu Sözde beyan edildiği ve sair Sözlerde ispat edildiği gibi
Kur’ân;

- Şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi,

- Ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi,

- Ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri,.."(1)

Konuyla ilgili bazı ayetleri aşağıya alıyoruz:

"Elif, Lâm, Râ. Bu Kur'ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik." (İbrahim, 14/1)

"Bu (Kur'ân) insanlar için bir açıklama, Allah'dan gereğince korkanlar için doğru yolu gösterme ve bir öğüttür." (Al-i imran, 3/138)

"Bu (Kur’an), insanlar için basiret (nuruyla Allah’a yönelten ayet)lerdir, kesin bilgiyle inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir rahmettir." (Casiye, 45/20)

"De ki: “İman edenleri sağlamlaştırmak, müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere, onu (Kur’an’ı) hak olarak Rabbinden Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) indirmiştir.”(Nahl, 16/102)

"Hayır! Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Dileyen ondan (Kur’an’dan) öğüt alır. O, değerli sahifelerdir. Tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifeler. Kâtiplerin ellerindedir. Değerli ve güvenilir katiplerin." (Abese, 80/11-16)

"De ki: “Bu (Kur’an), büyük bir haberdir."(Sad, 38/67)

Daha buna benzer birçok ayeti burada takdim etmek mümkündür.

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

çekirdek

Selamün aleyküm,

Bence Ayet-i kerimelerin tercüme dedikleri mealleri değil, asılları yazılması daha münasip olur..Soruyu soran zatın kuvve-i ilmiyesi varsa, o ayetlerden delil çıkarır zaten...Çünkü, ""tercüme", ayet değil, olsa olsa ayetin çok noksan ve kısa bir mealidir..Bu sebeple tercüme Risale-i Nura delil olamaz.. Her insan tercüme denilen eserde Risale-i Nurda işaret edilen meseleleri göremez..Çünkü, Risale-i Nurdaki meseleler, Kur'anı ve hadis-i şerifleri bir bütün olarak ihata eden ve icaz ve belağat ilmini bilen bir zat tarafından telif edilmiştir. Zaten, "Kur'an bize yeter" diyen kimseler de, şeriatın çok meselelerini sırf tercümede göremediklerinden dolayı inkar ediyorlar ve vartaya düşüyorlar..Kimin haddi var ki, Kur'an hazinesini (tercümeyi değil) ve hadis-i şerifleri en küçük işaretleri ile beraber bir bütün olarak istikametli bir şekilde ihata etsin ve Risale-i Nurdaki meseleleri güya Kur'ana arzetsin ve delil arasın..Bazı kimseler tercümeyi hatasız ve asıl, Risale-i Nurdaki meseleleri ise, tercümeye arzedilecek ve meselelerine tercümeden delil aranacak bir eser zannediyorlar..Bence bilakis tercüme Risale-i Nura arz edilmeli ve tercümedeki noksanlıklar ve hatalar Risale-i Nurdaki deliller ile düzeltilmelidir.

"Sözlerdeki hakaik ve kemâlât benim değil, Kur’ân’ındır ve Kur’ân’dan tereşşuh etmiştir. Hattâ Onuncu Söz, yüzer âyât-ı Kur’âniyeden süzülmüş bazı katarattır. Sair risaleler dahi umumen öyledir..." (mektubat)

Yazılan bütün otuz üç adet Sözler o âyetin denizinden ve ifâza ettiği hakikat bahrinden otuz üç katredir....(otuzüçüncü söz)

Şu âyetin pek büyük hazînesinden bir miskal zerre miktarında, yani zerre sandukçasında olan cevheri gösterir ve zerrenin hareket ve vazifesinden bir nebze bahseder...(otuzuncu sözden)

"Bütün Sözlerde konuşan ben değilim. Belki, işârât-ı Kur'âniye nâmına hakikattir. Hakikat ise hak söyler, doğru konuşur. ." (Otuz İkinci Söz)

Sözlerimde hata varsa lütfen şefkat ve acımak ile düzeltiniz.

Allah hayırlı işlerinizde muvaffak etsin..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...