Block title
Block content

"Kur'anın i'cazı tahrifine bir seddir. Evet madem Kur'an mu'cizedir, beşer onun taklidini yapamaz. Âyetleri başka kelâmlar ile tebdil edilmekle tahrif ve tağyiri mümkün değildir..." cümlesini devamıyla birlikte izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan nasıl, Allah’ın kainatta "Kudret" sıfatı ile icra ettiği fiilleri taklit etmekten ve bir benzerini yapmaktan aciz ise; aynı şekilde "Kelam" sıfatından gelen, Kur'an’ın cümle ve ayetlerini de taklit edip, bir benzerini yapması mümkün değildir. Zira üzerinde taklit edilemez anlamında İlahi bir mühür vardır.

Allah’ın yarattığı sineği, bütün insanlık toplansa nasıl yapamıyor ise; aynı şekilde Allah’ın kitabı olan Kur'an’ın taklit ve bir benzerini bütün insanlık toplansa yapamıyor. Buna şahit; Kur'an’ın bin dört yüz yıl meydan okumasına karşın bir benzerinin getirilememesidir.

İnsanların en zekileri olan alim ve filozoflar, Kur'an’ı okuyup inceledikten sonra, onun belagat ve hitabına hayran kalmaları ve onun bir taklidini yapamamaları, Kur'an’ın üslubunun mucize olduğunu ispat eder.

Kuran’ın taklidini imkansız kılan mucizevi yönleri şunlardır:

BİRİNCİ ŞULE

1. Nokta: Kur'ân'ın kelime ve cümlelerindeki düzen ve birbiriyle ilişkileri.
2. Nokta: Kur'ân'ın mânâsındaki üstünlük.
3. Nokta: Kur'ân'ın üslûbundaki benzersizlik ve olağanüstülük.
4. Nokta: Kur'ân'ın lâfzındaki olağanüstülük; tekrar tekrar okunmasına rağmen usandırmaması.
5. Nokta: Kur'ân'ın, konuları açıklamasındaki olağanüstülük.

İkinci Şua: Kur'ân'ın kapsamlılığındaki olağanüstülük.

Birinci Suret

İkinci Suret

1. Lem'a: Kur'ân'ın lâfzındaki kapsamlılık; bir sözün pek çok anlamı içine alışı.
2. Lem'a: Kur'ân'ın mânâsındaki kapsamlılıkla birbirinden farklı pek çok topluluklara rehber oluşu.
3. Lem'a: Kur'ân'ın içerdiği bilimlerin kapsamlılığı.
4. Lem'a: Kur'ân'ın konuları ele alışındaki kapsamlılık.
5. Lem'a: Kur'ân'ın üslûp ve özlü ifadesindeki kapsamlılık.

     1. Işık: Bir âyette bir sûreyi, bir sûrede Kur'ân'ı ve kâinatı toplayan kapsamlılık.
     2. Işık: Herkesin her ihtiyacına cevap veren kapsamlılık.
     3. Işık: Kur'ân'ın mucize derecesindeki özlülüğü.
     4. Işık: Kur'ân'ın, cüz'î olaylarda kapsamlı kanunları dile getiren özlülüğü.
      5. Işık: Kur'ân'ın gerek içerik, gerekse üslûp itibarıyla bütün üstünlükleri, hiçbir karışıklığa yol açmadan kendisinde toplayan kapsamlılığı.


Üçüncü Şua: Kur'ân'ın gaybdan verdiği haberler; her zaman gençliğini koruması ve herkese birden hitap etmesi.

1. Cilve: Kur'ân'ın gayba dair haberleri.

*1. Şavk: Kur'ân'ın geçmişe dair haberleri.
*2. Şavk: Kur'ân'ın geleceğe dair haberleri.
*3. Şavk: Kur'ân'ın İlâhî hakikatlere, yaratılışa ve âhiret âlemine dair haberleri.


2. Cilve: Kur'ân'ın her çağda süregelen gençliği; hakikatlerinin ve kanunlarının eskimeyişi; Kur'ân medeniyeti ile beşer medeniyeti arasında bir karşılaştırma.
3. Cilve: Kur'ân'ın, her çağdaki insan tabakalarından herbirine aynı dersi ayrı ayrı vermesindeki olağanüstülük.


İKİNCİ ŞULE

1. Nur: Kur'ân'ın bütünlüğü.
2. Nur: Kur'ân'ın, âyetleri özetlerken ve İlâhî isimlere dikkat çekerken ortaya koyduğu olağanüstülük.

*1. Meziyet-i Cezalet: Kur'ân'ın, dünya üzerindeki eser ve fiillerde İlâhî hakikatleri gösterişi.
*2. Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın İlâhî san’at eserlerini tasvir ederek İlâhî isimlerle özetlemesi.
*3. Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın İlâhî fiilleri ayrıntılandırması ve özetlemesi.
*4. Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın, yaratılmışlardaki düzeni, ardında İlâhî isimleri gösterecek bir şeffaflıkla ortaya koyması.
*5. Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın, cüz’î veya sıradan olaylardaki İlâhî hakikatleri göstermesi ve tefekküre ufuk açması.
*6. Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın, varlık âleminde, çok geniş bir alanda cereyan eden olayları birlik içinde yahut kapsamlı bir kanun altında göstermesi.
*7. Sırr-ı Belâgat: Kur’ân’ın, sebeplerin arkasında İlâhî tasarrufları ve İlâhî isimlerin tecellîlerini göstermesi.
*8. Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın, âhirete ait İlâhî fiilleri anlatırken, dünyada gözlenen fiillerle kalb ve zihinleri ikna etmesi.
*9. Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın, cüz’î olaylarda, İlâhî isimler vasıtasıyla, kapsamlı hakikatleri göstermesi.
*10. Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın, ümit ve korku arasındaki dengeyi korumasındaki olağanüstülük.


3. Nur: Kelâmın sahibi, muhatabı, amacı ve içeriği yönünde Kur’ân’ın üstünlüğü.


ÜÇÜNCÜ ŞULE

1. Ziya: Kur’ân’ın , varlık âleminin hakikatlerine ve İlâhî fiil, isim ve sıfatlara dair ifadelerindeki düzen, âhenk ve olağanüstülük.
2. Ziya: Kur’ân ile felsefenin dünyaya bakış açısı.
3. Ziya: Kur’ân’dan ders alan ilim ve kalem sahiplerinin eserleriyle Kur’ân’ın karşılaştırması


Hatime: Kur’ân’ın ve Hz. Muhammed’in (a.s.m.) birbirlerine karşı mucize oluşları.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...