Kur'an'ın nazmı, belağatı, üslubu, lafzı aynı anlama gelmiyor mu; Risalelerde neden farklı farklı işlenmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nazım" Kur'an-ı Kerim'deki kelime ve harflerin harika bir ahenk ve münasebet ile nazm ve tertibindeki cezaleti işleyen bir konu başlığıdır. Risale-i Nur'da bu ayrı bir konu başlığı altında incelenmektedir.

"Belagat", hitabettiği kimselere göre uygun, tam yerinde, düzgün ve hakikatli güzel söz söyleme sanatıdır. Diğer bir ifadesi ile muktezâ-yı hâle mutâbık söz söyleme ilmidir. Belagat, hem düzgün, hem yerinde söz söylemeyi öğreten ilmin de adı olur. Ve maani, beyan, bedi' diye üç kısma ayrılır. Bu gün edebiyat denilen ilme, ilm-i belağat denilir.

"Üslup" kelime olarak tarz, yol, biçim anlamlarına geliyor. Istılahta ise ifade tarzı ve yolu demektir. Kur’an’ın üslubu şiir ve nesirden farklı olması ciheti ile örneksiz ve benzersizdir. Bu incelik Risale-i Nur'da da ifade edilmektedir.

"Nazm-ı lafz" kelâmın, lâfız esas alınarak düzenlenmesidir ki zaten Kur’an’ın bütün mucizeleri bu temel üzerine bina olmaktadır. Yani Allah Kur’an’ın lafızlarını öyle bir düzenlemiş ki her tarafından mucizeler akıyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...