Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur eserlerinde Kur'anın harf sayısı hakkında 300.620 rakamını vermektedir. Oysa bu rakam bazı İslam alimlerinin verdiği rakamlarla çelişmektedir. Bu konuda ne dersiniz?
[2] Bediüzzaman’ın: “İstihdam olunuyoruz.” ifadelerini nasıl anlamalıyız? Bu ifadeleri kader ve İslam itikadı açısından değerlendirir misiniz?
[3] Bediüzzaman'ın kıyamet vakti hakkındaki tahminlerinin, gayba müdahele olarak algılanması cihetinde gelen iddialar ve cevapları
[4] Bediüzzaman'ın gayb konusundaki tespitlerine dönük ortaya atılan bir takım iddalar ve cevapları...
[5] Risalelerde yer alan; Peygamberimizin (asm), Hz. Ali’nin hilafetini arzu etmesi ve ona “soğuk ve sıcağın zahmetini çekmemesi” ile ilgili rivayetlere yapılan itirazları cevaplar mısınız?
[6] Bediüzzaman’ın, Vehhabilik hakkında ve dolayısı ile İbn-üt-Teymiye ve İbn-ül-Kayyım-i Cevzî hakkında bir takım açıklamaları risalelerde vardır. Ancak bu açıklamaların maksatlı olduğunu iddia edenler vardır. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?
[7] Bediüzzaman’ın, Sekine duası hakkındaki tespitlerine yönelik bazı eleştiriler almaktayız. Bunlardan aşağıya aldığımız bir tanesi cevap vermenizi ve Sekine duasının mahiyeti hakkında bilgi vermenizi rica ederiz.
[8] Risalelerde, Kur’an’daki tevafuklarla ilgili bazı tespitler yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi de Ashab-ı Kehfin köpeğinin ismi ile ilgilidir. Ancak bu tespiti eleştirenler var. Bu kapsamda aşağıda yer alan itirazları cevaplar mısınız?
[9] "Allah'ım, onun izini kes!.." mealindeki hadisin metni Risalelerde yer almaktadır. Ancak bazıları bu hadisi hem muhteva ve hem de hadis kriterleri açısından tenkit etmektedirler. Bu hadis hakkında bizleri aydınlatır mısınız?
[10] Nur risalelerinde, Farsçanın da cennet dili olabileceğine dair rivayetin olduğu ifade ediliyor. Ancak böyle bir rivayetin olmadığını iddia edenler vardır. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?
[11] Üstad eserlerinde, Kur’an’ın lafızları, kelimeleri ve harflerinin yazılışı ve dizilişinin dahi mucize olduğunu ifade etmiş. Ancak bazı insanlar bu yaklaşımın gereksiz ve hatta uydurma olduğunu iddia etmektedirler. Bu konuyu izah eder misiniz?
[12] "Deccalin birinci günü bir senedir, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü bir gündür." Hadis metninin böyle olmadığı ve tevilinin de yanlış olduğunu iddia edenler vardır. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?
[13] "Yaş ve kuru ne varsa, hepsi Kitabı Mübinde vardır," ayetini Bediüzzaman; her şey Kur’an’da vardır, fakat bu bulunma durumu farklı şekillerde olduğu için herkes her şeyi göremez, diye tefsir eder. Ancak birileri bu yorumu eleştirmektedirler.
[14] Risalelerde; “Deccalın bir yalancı cenneti var (...),” şeklinde geçen rivayetin doğru olmadığı ve yorumunun da yanlış olduğu ifade edilmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?
[15] Bediüzzaman’ın, eserlerinde cifir hesabı ile elde ettiği birtakım tevafuklar vardır. Birileri bu tevafukların zorlamalı ve uydurma olduğunu iddia edip, itiraz etmektedirler. Bizleri bu konuda aydınlatır mısınız?
[16] Bediüzzaman’ın bazen cuma namazına gitmediği konusu en çok merak edilen ve sorulan bir konudur. Hatta birileri bunu bahane ederek Bediüzzaman’a saldırdıklarını görüyoruz. Aşağıdaki iddiaları da dikkate alarak bizi bu konuda aydınlatır mısınız?
[17] Bediüzzaman, eserlerinde işarî tefsirin çok örneklerini ortaya koymuştur. Ancak birileri işarî tefsiri farklı tanımlayarak, Üstad’ın bu konudaki yorumlarına dil uzatıyorlar. Aşağıdaki iddiaları da dikkate alarak bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?
[18] “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır” cümlesi risalelerde hadis olarak rivayet edilmiştir. Ancak aşağıdaki itirazlarda görüleceği gibi, bu cümlenin hadis olmadığı iddia edilmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?
[19] “Boynuzsuz olan hayvanın kısası kıyamette alınır.” cümlesi Nur Risalelerinde hadis olarak rivayet edilmiştir. Ancak aşağıda yer alan iddialarla bu ifadenin hadis olmadığı savunulmuştur. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?
[20] “Cehennemin dibine düşen taş” konusundaki rivayet Nur risalelerinde hadis olarak yer almaktadır. Ancak aşağıda yer alan iddialarla bu rivayetin mesnetsiz olduğu ve hatta uydurma olduğu savunulmaktadır. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?
[21] Risalelerde Hz. Ali Efendimize (ra) izafe edilen Celcelutiye adlı dua metni, aşağıda yer alan iddialarla mesnetsiz gösterilmeye çalışılıyor. Bu iddiaların doğruluk payı var mıdır? Eser hakkında bilgi verir misiniz?
[22] Risalelerde yer alan bazı hadisler (Cenâb-ı Hak nefse demiş ki..., ihtiyar kadınların dinine tâbi olun. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır.) hem muhteva hem de senet açısından eleştiriliyor. Bizleri aydınlatır mısınız?
[23] "İnsanlar helak oldu, âlimler müstesna..." şeklinde devam eden hadis, hem sıhhat ve hem de içerik açısından eleştirilmektedir. Bu eleştiri sahibi haklı mıdır? Bizleri bu konuda aydınlatır mısınız?
[24] Risalelerde Arapça metni ile yer alan ve hadis olarak rivayet edilen aşağıdaki ifade, hem sıhhat ve hem de içerik olarak tenkit edilmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?
[25] Risalelerde güneşin, Peygamber Efendimiz için bir saat tevakkuf ettiği rivayeti yer almaktadır. Ancak aşağıda görüldüğü üzere, böyle bir olayın yaşanmadığı iddia ediliyor; bu iddia doğru mudur?
[26] İbni Huzeyme ifadesi, Risalelerde yanlış mı geçmektedir?
[27] “İktisat eden, maişetçe aile belasını çekmez.” cümlesi Risalelerde metni ile birlikte hadis diye geçmektedir. Ancak aşağıdaki iddiada bu hadis hem rivayet ve hem de muhteva olarak tenkit edilmektedir. Sizce bu tenkidin haklılık payı var mıdır?
[28] Ebu Davud’un, "Dâvud" diye yazılışı konusunda bir itiraz.
[29] İmam Hakim’in "Müstedrek"ine yapılan bir itiraz hakkında ne dersiniz; "Mestedrek" Kütüb-ü Sitte'den midir?
[30] Bediüzzaman eserlerinde, “kırk bin başlı melek…” şeklinde devam eden ifadeleri vardır ve bunu hadislere dayandırmaktadır. Ancak aşağıda yer alan iddiada ise böyle bir hadisin olmadığı ve ifadenin de anlamsız olduğu dile getirilmektedir.
[31] Risalelerde Hazreti Osman’ın iman etmesi konusu birkaç cümle ile yer almaktadır. Aşağıda yer alan iddiada bu cümlelerin tarihi realite ile çeliştiği dile getirilmektedir. İşin gerçek boyutu nedir?
[32] “Nefsini bilen Rabbini bilir.” sözü risalelerde hadis olarak ele alınmıştır. Ancak aşağıda yer alan iddiada bu sözün hadis olmadığı ileri sürülmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?
[33] Risalelerde müminin mümine bağlılığını ifade eden hadis rivayet edilirken "mersūs" kelimesi de yer almaktadır. Ne var ki, aşağıda yer alan iddiada böyle bir kelimenin hadiste yer almadığı ileri sürülmektedir. Hangi tespit doğrudur?
[34] Risalelerde hadis olarak yer alan: “Mahşerde ulema-i hakikatin sarfettikleri mürekkeb, şehitlerin kanıyla muvazene edilir.” ifadesinin hadis olmadığı aşağıda iddia edilmiştir. Bu iddia doğru mudur?
[35] Bediüzzaman, Celalettin Suyuti'nin Peygamberimizi uyanıkken yetmiş defa gördüğünü ifade etmektedir. Ancak bu olayın vuku bulmadığı ve hiçbir kaynakta da yer almadığı iddia edilmektedir. Konunun mahiyeti nedir?
[36] Bediüzzaman Hristiyanlara veya Anzaklara şehit demiş midir? Fetret devri hakkında Bediüzzaman'ın görüşleri nelerdir?
[37] Bediüzzaman eserlerinde, "Ümmetimin alimleri Benî İsrail’in peygamberleri gibidir." ifadelerini hadis olarak rivayet etmektedir. Aşağıdaki iddiada ise bu sözlerin hadis olmadığı ileri sürülmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?
[38] Bediüzzaman eserlerinde, "Ümmetimin ihtilâfı rahmettir." rivayetini hadis olarak değerlendirmektedir. Fakat aşağıdaki iddia sahibi bunun hadis olmadığını ileri sürmektedir. Bizleri bu konuda aydınlatır mısınız?
[39] "Ya Rabbî! Cebrâil, Mikâil, İsrâfil, Azraîl hürmetlerine ve şefaatlerine..." Risalelerde geçen bu dua şeklinin veya lafızlarının, ne hadislerde ve ne de başka zatlar tarafından kullanılmadığını iddia edenlere nasıl cevap verebiliriz?
[40] Risalelerde geçen, "Ahir zamanda, Allah Allah diyecek kalmaz." hadisinin hem aslı ve hem de yorumu tenkit edilmiştir. Bu hadis hakkında bizleri doğru bilgilendirir misiniz?
[41] “Fitne-i ahirzaman o kadar dehşetlidir ki kimse nefsine hâkim olmaz.” rivayeti Risalelerde geçmektedir. Ancak aşağıda iddia edildiği üzere böyle bir rivayetin söz konusu olmadığı savunuluyor. Bu iddianın doğruluk payı var mıdır?
[42] “Deccalın bir gözü kördür.” Hadisinin Bediüzzaman tarafından yanlış yorumlandığı aşağıda ileri sürülmektedir. Bu iddia doğru mudur?
[43] "Allah'ın ilk yarattığı şey nurumdur." rivayeti Risalelerde hadis olarak ele alınmaktadır. Ancak bunun hadis olmadığı iddia edilmektedir. Bu konudaki görüşlerinizi rica ederiz?
[44] "Bir zaman, Resûlullah, Hazret-i Ömer'e Yahudi çocukları içinde birisini gösterdi. 'İşte sureti!..' dedi..." diye devam eden hadis, Risalelerde yer alıyor. Ancak hadis metninin böyle olmadığı ve tahrif edildiği iddia edilmektedir. Bizi aydınlatır mısınız?
[45] Efendimizin "Kişilerin fiilleri, doğumu, ölümü gibi hadiseler doğa olaylarına tesir etmez." mealindeki sözüne rağmen, "Üstadımızın gittiği yerlere bereket götürmesi İslam gerçekleriyle uyuşmazlık gösteriyor." şeklindeki itirazlara nasıl cevap verebiliriz?
[46] Kastamonu Lahikası'nda “...faraza hakiki beklenen o zat dahi...” ifadesinden “...ve bir asır sonra gelecek...” ibaresinin kaldırıldığı iddia edilmektedir. Bu konuda ne dersiniz?
[47] Kastamonu Lahikası'nda “... ta ahirzamanda, hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri...” ifadesinden “... yani Mehdi ve şakirtleri ...” ibaresinin kaldırıldığı iddia edilmektedir. Bu konuda ne dersiniz?
[48] Risale-i Nur'da, Tevrat ve İncil'den Peygamber Efendimizin peygamberliğine dair yapılan alıntılar ve işlenen konuların yalan olduğu iddia ediliyor. Said Nursi yalan mı söylemiş?
[49] "Risale-i Nur'dan başka bir şey okumuyorsunuz ve Said Nursi'yi -hâşâ- bir peygamber gibi üstün tutuyorsunuz." şeklindeki iddia ve iftiralara nasıl cevap verebiliriz?
[50] Gerek vakıf olsun, gerek bazı hocalar, şeyhler olsun; neden Risale-i Nurlar ve Bediüzzaman ile uğraşıyorlar; Müslüman Müslümana böyle der mi?
[51] Bediüzzaman Hazretleri Ebu Talip ile ilgili “Cehennem’e gitse de; yine Cehennem içinde bir nevi hususî Cennet’i, onun hasenatına mükâfeten halkedebilir.” demektedir. Bu yaklaşıma gelen tenkitlere cevap verebilir misiniz?
[52] Risalelerin, tereddüt ve vesveselere maruz kalan insanların imanlarını kurtarmak adına, dinin tılsımlarını izah ederek önemli hizmetlere vesile olması tespitini yanlış görerek tenkit edenler var. Bu konuda ne dersiniz?
[53] Bediüzzaman, Hz. İsa (as)’ın ahir zamanda tekrar gelişini izah ederken, İsevilik dininin tasaffi edeceğini ve İslam’la omuz omuza vereceğini ve hatta ancak bu şekilde küfrü mutlaka karşı konulabileceğini ifade etmektedir. Nasıl anlamalıyız?
[54] İnsanların Cennette bir anda birkaç yerde bulunması; meleklerin, ruhanilerin bir anda birkaç yerde bulunması konusu Risalelerde geçmektedir. Bunların dini kriterlerle çeliştiği ve dayanaksız olduğu ileri sürülmekte, cevap verir misiniz?
[55] Bediüzzaman eserlerinde, Peygamberimizin doğum gecesinde bazı önemli hadiselerin yaşandığını ifade etmektedir. Ancak aşağıda, bu tür olayların yaşanmadığı iddia edilmektedir; işin gerçeği nedir?
[56] Bediüzzaman, mezheplerin farklı içtihatları konusunda bir takım tahliller ve tespitler yapmaktadır. Ancak aşağıda görüleceği gibi, bu tahlillerin ve tespitlerin yanlış olduğu ileri sürülmüştür. Her bir iddiaya ayrı ayrı cevap verir misiniz?
[57] Risalelerde bazı evliyanın, vefatlarından sonra tasarruflarının devam ettiği, Hz. Hamza gibi şehitlerin hayattaki gibi bazen işlerini gördükleri yazıyor. Bu yaklaşımların İslam itikadı açısından doğru olmadığı iddialarına cevap verir misiniz?
[58] Bediüzzaman Said Nursi için, Ehl-i sünnet dışı on tane fetvası var, diye mülahaza belirtip, velayet makamını hakir gören muhtelif güruhlar mevcuttur. Bu husus hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz?
[59] Risalelerde "Allah insanı rahman suretinde yarattı." ifadesi hadis olarak geçmektedir. Bu manada bir hadisin olduğu ama lafızlarının Bediüzzaman tarafından değiştirildiği iddia edilmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?
[60] Risalelerde Kur'an ayetlerinin sayısı 6.666 olarak ifade edilmektedir. Ancak aşağıdaki itirazlarda bu rakamın gerçeği yansıtmadığı ve Bediüzzaman’ın işine geldiği için bilerek bu rakamı tercih ettiği iddia edilmektedir. Bu iddianın bir aslı olabilir mi?
[61] Risalelerde, büyük zatların özellikle Gavsı Azamın himmet ve yardımlarından bahsediliyor. Ancak birileri Allah’tan başka kimsenin himmet ve yardım etmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, bu hususu tenkit ediyorlar. Bu konuda ne dersiniz?
[62] Risalelerde yer alan: "Benim insanlara Cenâb-ı Hak tarafından bi'setim ve gelmemin ehemmiyetli bir hikmeti, ahlak-ı haseneyi ve güzel hasletleri tekmil etmek ve beşeri ahlâksızlıktan kurtarmaktır.” ifadesine, Üstad’ın ilaveler yaptığı iddia ediliyor...
[63] Risale-i Nur'daki hadislerin sahih olmadığı iddia edenler oluyor. Bu tür şüpheleri nasıl izale ederiz? Hadislerin sahih olduğunu anlamak için ne yapmalıyız?
[64] Risale-i Nur'da geçen bazı hadislerin (Levlake hadisi başta olmak üzere) "mevzu" olduğuna dair hadis kitaplarında yer verilmiştir. Uydurma hadis kategorisinde olan bu hadisleri Üstad Hazretleri neden eserlerine almış?
[65] Risaleler son zamanların en kapsamlı imani eseridir, bundan şüphem yok. Ancak Üstad'ın ebced ve cifir hesaplarından çok az da olsa bahsetmesi, tenkid ediliyor ve bazı insanlar sırf bu yüzden Risaleleri okumuyor ve hakikatlerden mahrum kalıyor. Üstad'ın bunlardan bahsetmesine ne gerek vardı? Mesela otuz üç ayet Risalelere işaret etmeseydi, benim nazarımda Risalelerin kıymeti azalmazdı ki... Üstadımızın bu metodunun hikmeti nedir?
[66] Üstadı ve Risale-i Nurları eleştiriyorlar. Verdiğiniz cevapları da tenkit ediyorlar. Peki Üstad Hazretleri tenkid edilecek konuları neden işlemiş? Ebcedden vs bahsetmeseydi olmaz mıydı?