Ana Sayfa

Sorularla Risale

Kategori İçerikleri

[1] Bediüzzaman kimdir; kısaca bir bilgi verir misiniz?
[2] Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin herhangi bir sohbet veya ses kaydı var mıdır?
[3] Bediüzzaman Mehdi midir?
[4] Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin evrad ve ezkârı hakkında bilgi verir misiniz, kaç sayfa Risale, Cevşen, Kur'an okur, hangi dualara daha çok önem verirdi?
[5] Bediüzzaman'ın İttihat Terakki`nin uygulamaları karşısındaki tutumu nasıldır?
[6] Üstad'ın şeceresi (soyağacı) hakkında bilgi verir misiniz?
[7] .Maturidi ve Eşari mezheplerinin aynı konuda farklı görüşleri var mı? Varsa, bunlar nelerdir? Hangi mezhep, hangi konuda ne demiştir? Bediüzzaman bu konularda tecdid adına onlardan farklı bir yol mu izlemiş, yoksa, onlara tabi mi olmuştur?
[8] Bediüzzaman Mehdi mi?
[9] Bediüzzaman Said Nursi Kürt müdür? Şakirtleri kendisine mehdi olduğunu söylemişler, Üstad Hazretleri de kendisinin Kürt olduğunu, mehdinin ise Ehl-i beyt'ten olup Arap olacağını söylemiş midir?
[10] Üstad'ın cuma namazına gitmeyişi bazı çevrelerce yanlış yorumlanıyor. Bu konuyu açıklar mısınız?
[11] Eski Said ve Yeni Said dönemi hakkında bilgi verir misiniz?
[12] Eski ve Yeni Said Dönemleri denilince ne anlaşılmalı?
[13] Said Nursi Kürt müdür ya da Said-i Kürdî midir?
[14] Birinci Said (Eski Said) Dönemi, İkinci Said (Yeni Said) Dönemi ve Üçüncü Said Dönemleri hakkında bilgi verir misiniz?
[15] Üstad Müçtehit midir?
[16] Bediüzzaman'ın İlmi, Ledün İlmi midir?
[17] "Üstad Bediüzzaman Said Nursi'yi, neden asmadılar veya asamadılar?" sorusuna nasıl cevap verebiliriz?
[18] Üstad Bedüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, Mustafa Kemal Atatürk hakkında görüşleri nelerdir? Bu konuda Risalalerde bahis var mı?
[19] Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Müctehid midir?
[20] Namazı vaktinde kılmak hakkında Üstad'ın tavrı nasıldı?
[21] .İbn Abbas (ra)'dan, ebced yazıp yıldıza bakanlar için, "Bunlarla uğraşanların, İslam'dan hiçbir nasibleri yoktur." Hadis-i şerifi sahih midir? Üstad'ın ebcedle ilgili çalışmalarını nasıl değerlendirmeliyiz?
[22] .Bediüzzaman'ın Kürt veya Türk olmasının ne maslahatı vardır, bu konu neden tartışılıyor?
[23] .Üstad "Ben görmediğimi yazmam" demiş midir, bu konudaki tavrımız nasıl olmalıdır?
[24] "Hem sinek onu tâciz etmezdi, onun cesed-i mübarekine ve libasına konmazdı. Nasıl ki, evlâdından Seyyid Abdülkàdir-i Geylânî (k.s.) dahi, ceddinden o hali irsiyet almıştı; sinek ona da konmazdı." Üstad'ı sinek taciz eder miydi?
[25] Bediüzzaman Said Nursi'nin Doğum Tarihi Hakkında Net Bir Bilgi Var mıdır?
[26] Said Nursi'nin İngilizlere yardım ettiği şeklinde bir bilgi Nutuk'ta geçiyor mu?
[27] Üstad, neden kabrinin bilinmemesini istemiştir?
[28] .Üstad neden kendisi için "biçare, zayıf, kusurlu kardeşiniz, aciz ve sönük aklım" gibi ifadeler kullanmış?
[29] Bediüzzamanı görmediğimiz hâlde, onun bir talebesi olabilir miyiz?
[30] Üstad Vanda Kürtçe eğitim veren bir üniversitenin planını tasarlamış. Bugün Kürtçe eğitim isteyenler neden devlet haini / ırkçı olarak nitelendiriliyor, Said Nursi gibi bir alim Kürtçe eğitime cevaz vermiş de biz niye isteyemiyoruz?
[31] "Ben, benden sonra erkekler için kadınlardan daha tehlikeli bir fitne bırakmadım." hadisi ile ilgili risalelerde bilgi var mı? Üstad'ın evlenmemesini bu hadise bağlayabilir miyiz?
[32] .Üstadımızın Mezhebi Neydi ve İtikatta Hangi Ekolü Benimsemiştir?
[33] Üstadın Mehdiliği ve Seyyidliği Hakkındaki Bazı ifadelerinin çelişkili gibi görünmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
[34] Mehdinin vasıfları sahih hadislerle sabittir. Hiçbiri Üstadınıza uymuyor. Üstadınız Mehdiyse, kıyamet hani nerde? Risaleler Mehdiyse, hadislerde bir insan tarifi yapılıyor, bununla da çelişmiyor musunuz?
[35] Risale-i Nur'da, birçok yerlerde, Üstad'ın ahir zaman mehdi-i azamı olarak tesmiye edilmesi doğru mudur? Çünkü risalelerde 2011 yılında mehdi-i azamın geleceği ifşa edilmiş?..
[36] Üstadın üç dönemi var: Eski Said, Yeni Said ve Üçüncü Said... Mehdi'nin de üç görevi var: iman, hayat ve şeriat... Mehdi'nin bu üç görevini, Üstad'ın üç dönemi şeklinde yorumlayabilir miyiz?
[37] Üstad'ın Amerika'yı övmesi hususunda gelen eleştirilere nasıl cevap verebiliriz?
[38] Üstad'ın reformistlerle ilgisi var mıdır? İslam'da reform, İslam'ı yıkmak için mason stratejisi midir?
[39] Üstad Bediüzzaman, Ehl-i sünnet İtikadını Nasıl Tanımlamıştır?
[40] .Üstadımız Mehdi'yi şahs-ı manevi olarak vasıflandırıyor; ancak bazı hadislerde Mehdi'nin Mekke'de doğacağı, imamiyetinin Kudüs'te olacağı söyleniyor; bu durumu nasıl anlamalıyız?
[41] .Üstad isteseydi veya yönelseydi, tüm ilimlerde eşsiz ve üst seviye kitaplar yazabilir miydi, hüsnüzanda ifrat mı etmiş oluruz böyle düşünerek?
[42] .Üstad, anne ve babası vefat edince haberi olmamış mı, ya da hapiste miydi? Üstad, diğer kardeşlerinden -Abdülmecid abi hariç- kimse ile görüşmemiş mi?
[43] Üstad sarık taktığı halde neden sakal bırakmamış, ikisi de şeairden değil midir?
[44] .Hafız Ali Ağabey'in Üstadımızın yerine ölmek istemesi ve ölmesi hususunu nasıl değerlendirmeliyiz, başkasının yerine ölmek var mıdır?
[45] .Büyük İslam alimleri bazı nazariyeleri savunmuşlar. Acaba Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin de bir nazariyesi(teori) var mıdır?
[46] Günümüz âlimlerinden sigaranın haram olduğunu söyleyenler vardır. Peki Üstad'ın sigara kullanmasını buna göre nasıl izah edersiniz?
[47] Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Defterinde Yazılı Olan, İlim İle İlgili Otuz Üç Hadis-i Şerif ve Kaynakları
[48] Üstad'ın Medine'ye gitmek isteyen bir talebesine söylediği, "Ben Mekke ve Medine'de olsam yine buraya gelirdim; çünkü burası Âlem-i İslam'ın anahtar merkezidir. Buranın düzelmesi Âlem-i İslam'ın düzelmesine vesile olacak." ifadesini açar mısınız?
[49] Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nurları Neden Yazmış?
[50] Üstad'ın hediye almamasının hikmeti nedir, hediyeleşmek sünnet değil midir?
[51] Asrın Bediisi Kimdir?
[52] Üstad Bediüzzaman Said Nursi ve Metafizik Hakkında Bilgi Verir misiniz?
[53] .Üstad Hazretlerinin risaleleri okuma ve mütalaa etme tarzı hakkında bilgi verebilir misiniz?
[54] .Türkiye’de yaşayan Müslümanların tebliğ görevi üzerlerinden kalkmış mıdır? Ve Üstad Bediüzzaman tebliğ görevini neden terketmemiştir?
[55] .Üstad Bediüzzaman Said Nursi, nefsini nasıl terbiye ve tezkiye etmiştir?
[56] Abdülhamit basiretli padişah olduğu halde, neden meşrutiyete karşı çıkmış; Üstadımız neden meşrutiyeti desteklemiş, ikisinin de aynı safta olması gerekmez miydi, Üstadımız Abdulhamit hakkında kötü söz sarfetmiş mi?
[57] .Ehl-i sünnet'in ulü'l-emre itaat konusundaki tahşidatlarına binaen; Üstad'ın ilk dönem ittihatçılara yakın durmasını nasıl değerlendirmeliyiz? Abdulhamit ile ilişkileri nasıldır, itaat etmiş midir?
[58] .Üstad Bediüzzaman ile Sultan Abdülhamid arasında cereyan eden olayları nasıl anlamalıyız?
[59] Üstad seyyittir, öyleyse Arap'tır. Peki niye Kürt deniliyor ve kendisi de kendisine Saidi Kürdî derdi eskiden? Hem seyyid hem Kürt nasıl oluyor?
[60] Bediüzzaman'ın Bir Şeyhi Olmuş mudur?
[61] Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin gözlerinin rengi nasıldı?
[62] Üstad Bediüzzaman Said Nursi kaç dil biliyordu?
[63] .Peygamberimizin (a.s.m.) Üstadımız Said Nursi'ye işaret ettiği hadisleri var mı? Varsa nelerdir?
[64] .Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin mezarını kimler açmıştır, bu olay hakkında hatıralar mevcut mudur, bu olaya kim onay vermiştir?
[65] Üstad'ın, manevi füyuzatımdan da vazgeçtim, demesiyle beraber, buna zıt görünen; nefsin ıslahına önem vermesi ve manevi kemalattan bahsetmesi ve benzeri tasavvufi konulara değinmesinin hikmeti nedir, nasıl anlamalıyız?
[66] .Üstadımızın Kronolojisini Verebilir misiniz?
[67] Üstad'ın Cenaze Namazını Kim Kıldırmıştır?
[68] .Said Nursi Hazretlerine neden üstad denmektedir? Risale-i Nur'u mürşidimiz kabul etmekle Üstad'ı kabul etmek arasında ne fark var, Üstad'ın rolü burada nedir?
[69] .Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin bankalara bakış açısı nedir, bu konuda Risale-i Nur'da bilgi var mıdır?
[70] .Üstad Hazretleri ilaç kullanmış mıydı, ilaçlara güvenmeme olabilir mi zehirlenme ihtimaline karşı?..
[71] .Bediüzzaman'ın kendi dönemindeki hükümete; ben, size karışmıyorum, siz de bize karışmayın, şeklindeki söylemi eleştirilmekte ve uluhiyet tevhidine aykırı olup tağutları bir nevi tasdik ettiği söylenmektedir. Bu meseleyi izah edebilir misiniz?
[72] Üstad hizmetçime, hizmetçilerim, gibi ifadeler kullanıyor; bu ifadeleri nasıl anlamalıyız? Yanındaki abileri, şahsi hizmetlerinde istihdam etmesi gibi anlayanlara ne cevap vermeliyiz?
[73] Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Kur'an-ı Kerim hafızı değil mi acaba?
[74] .Bediüzzamana Göre En İyi Yönetim Şekli Nedir?
[75] Üstadımızın sık kullandığı "ispat edildi, ispat etmişim ki" gibi tabirleri nasıl anlamalıyız, buradaki ispat bilimsel mi, mantıksal mı, felsefi mi?..
[76] Üstadın gazete okumamasını ve o dönem içinde İkinci Dünya Savaşı gibi büyük meseleler varken bile, onlarla ilgilenmemesini nasıl anlamalıyız?
[77] İddalara göre Üstad Hazretleri Şeyh Said için, "Ben onun intikamını aldım." demiş. İşin aslı nasıldır izah eder misiniz?
[78] .Bazı insanlar, Peygamber Efendimiz (sav)'den çok daha fazla kendisinden söz ediliyor, konuşuluyor diye, Üstad'ı zem ediyorlar. Bunlara karşı ne diyebiliriz?
[79] Üstadın Şahsına Muhabbet Nasıl Olmalı?
[80] Üstad'ın Daru-l Hikmet'ten aldığı maaşı, başkalara çok teberruk ve hediye ile beraber nasıl yetmiş? Eski Said maişetini nasıl temin etmiş? Hapis yemeklerini yemiş mi?
[81] 31 Mart hadisesinin iç yüzü nedir ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin bu olayla irtibatı nedir?
[82] Said Nursi'nin vâris talebeleri hangileridir ve bu vârislik hangi konular içindir? Yani maddi manevi bütün hizmeti kapsıyor mu; yoksa sadece neşir hizmeti ve kitap basımı için midir? Hem bu vârislik mutlak mı, yoksa kayıt altına mı alınmıştır?
[83] .Üstadımızın, istiğna düsturu gereği hediyeleri kabul etmekten içtinab ettiğini biliyoruz. Aynı zamanda sağlığında bir arabası vardı, bu araba nasıl ve kimler tarafından temin ve tahsis edilmiştir?
[84] .Üstadımız, Padişah Vahdettin'den hiç bahsediyor mu risalelerde ve padişah Vahdettin hakkında Üstadımız'ın düşüncesi nelerdi?
[85] .Üstad Eski Said döneminde siyasetle ilgilenmiş, Yeni Said döneminde ise kendini iman hizmetine adamıştır. Peki Eski Said döneminde siyasetle nasıl ilgilenmiş, yani hangi yönleri onu ilgilendirmiş, neden gazeteleri takip etmiş?..
[86] .Said Nursi hangi hapislerde yatmıştır? Hapislerde kaldığı gün ve aylar belli midir? Bu hapislerde kalmasının sebebleri nelerdir? Bilgi verir misiniz?
[87] Üstadın Vefatı Hakkında Detaylı Bilgi Verir misiniz?
[88] .Said Nursi kaç defa ve nerelerde zehirlenmiştir ve kimler tarafından zehirlenmiştir, bilgi verir misiniz?
[89] Bediüzzaman'ın sakal bırakmamasının dinimizdeki yeri nedir?
[90] Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani ile Üstad Hazretleri ve Risale-i Nur arasında nasıl bir bağ vardır?
[91] Üstad'ın Enver Paşaya bakış açısı hakkında bilgi verebilir misiniz?
[92] Üstad Bediüzzaman'ın Adnan Menderes'e bakış açısı nasıldı, bilgi verir misiniz?
[93] Risalelerde bazı talebelerin Üstad Said Nursi yerine vefat ettikleri yazıyor. Bir başkasının yerine vefat etmenin dindeki yeri nedir, Bediüzzamanın yerine vefat eden talebeleri kimlerdir?
[94] .Said Nursi risalelerde, "bana ihtar olundu" şeklinde ibareler kullanmaktadır. Bu ihtar ile ilhamın farkı nedir?
[95] Üstad'ın Oy Kullanmasını Nasıl değerlendirmeliyiz, oy kullanmak siyaset kavramının içine girmez mi?
[96] "Ben Mevlana devrinde gelsem, öyle bir Mesnevi yazardım. Mevlana da bu zamanda gelse, böyle bir Mesnevi yazardı." bu ifade nerede geçiyor, ifadeyi nasıl anlamak gerekir?
[97] .Bediüzzaman'ın İttihat ve Terakki ile olan ilişkisi nedir?
[98] .Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin teknoloji ve bilime bakış açısı nasıldı, Risale-i Nur Külliyatı'nda bu konuda bilgi var mıdır?
[99] Üstadın, Şah-ı Nakşibend ve Şâh-ı Geylaniden ders aldığı veya onlar tarafından irşad edildiği söylenebilir mi, bu konuda Risalelerde bilgi var mı?
[100] Cevşen ve Celcelutiyye, Üstad tarafından ne zaman, nasıl yazdırılmıştır? Ezbere biliniyordu da talebelerine ezberden okuyarak mı yazdırıldı? Yoksa Gümüşhanevi veya Gazali hazretlerinin kitaplarındaki o kaside olan kısımlarından kopya olarak mı yazıldı?
[101] .Üstad, Kürdistanlıyım demiş. Türkiyede Kürdistan diye bir yer var mıdır, bu mevzuda kafaları çok karıştırıyorlar, unsuriyet fikrini açar mısınız?
[102] .Üstad son zamanlarında siyasetle İslam'a hizmet etme anlayışı içinde bulunmuş mu? Ve talebelerine bir siyasi çizgi bırakmış mıdır?
[103] Bediüzzaman Hazretleri ile iran devrimini yapan Ayetullah Humeyni arasında bir metot birliği var mıdır? Yoksa kullanılan metotlar arasındaki farklar nelerdir? Bazıları Üstad şarkta bir nur zuhur edecek derken, iran devrimini işaret etti diyorlar?..
[104] .Bediüzzaman, bir tasavuf ehli mi, bir tarikattan sistemli bir tasavvuf dersi almış mı?
[105] Hazreti Ali(ra) Efendimizin, Üstad ve Risale-i Nur'larla Olan Yakın İlgisi Nedendir?
[106] İmam-ı Rabbani Hazretlerinin "Mirza Bediüzzaman'a Mektubu" hakkında bilgi verir misiniz? Mirza Bediüzzaman'a adlı mektubun Üstad'ımıza ait olmadığını iddia edenlere nasıl cevap verebiliriz?
[107] .Üstad Hazretlerinin çocukluk veya gençlik döneminde ciddi ilk inkişafı nerede, hangi zamanda, ne şekilde gerçekleşmiştir? Bu noktada, hizmet erlerinin hayatlarında uzletin yeri ne olmalıdır?
[108] Abdurrahman Zapsu kimdir? Üstad ile arasında nasıl bir ilişki var? Üstad, Rusya'dan dönerken Zapsu ile aynı evde kalmış mı?
[109] .Üstadımız ibadete nasıl ehemmiyet vermiş ve talebelerine ibadete çok önem vermek konusunda tavsiyeleri nelerdir?
[110] .Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Kadınlara Elini Öptürmüş Mü?
[111] .Bedi' ifadesinin sadece Rabbimiz için kullanıldığını ifade ediyor bazı alimler. Örneğin; Bediüssemavativelard,.. O zaman Bediüzzaman neden kullanılıyor?
[112] .Üstad yarı ümmi miydi? Neden gelen ilhamları kendisi kayda geçirmiyordu, başkalarına yazdırıyordu?
[113] Bediüzzaman Hazretleri Ashab-ı Bedir isimlerini okur muydu? Okuyorsa, ne sıklıkla okurdu?
[114] .Risalelerin ve Üstad Bediüzzaman'ın Etkileyici Olmasının Sebepleri Nelerdir?
[115] .Üstad Bediüzzaman, genç iken doksan kitabı ezberlemiş. Ama risaleler için, Kur'an'dan başka menba yok, diyor. Ezberlediği o kitaplardan nurları yazarken istifade etmemiş mi?
[116] Üstad'ın siyaseti terketmesi ile ilgili, Peygamberimiz (asv)'in ahir zaman hadiselerinin ortaya çıktığı zamanda, yapmamız gereken tavsiyeleri olan hadisleri yazabilir misiniz?
[117] Kur'an-ı Kerim "Gaybı ancak Allah bilir." derken, Bediüzzaman'ın gelecekle ilgili bazı haberler vermesini nasıl değerlendirmek gerekir?
[118] Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Kendini İnsanüstü Bir Varlık Olarak mı Görüyor?
[119] .Bediüzzaman'ın İlmi, Vehbî İlim midir?
[120] Said Nursi, Kendisine Vahiy Geldiğini mi Söylüyor?
[121] .Bediüzzaman'ın tahsil hayatının üç ay olduğu ifade ediliyor. Üç aylık bir tahsille bu kadar ilim öğrenilebilir mi?
[122] .Bediüzzaman, Cebrîye'nin Görüşlerini mi Savunuyor?
[123] Sultan Abdülhamit han nasıl bir insandır? Bediüzzaman hz. Onun hakkında neler söylüyor?
[124] Bediüzzaman, Keçeli Kelimesini Neden Kullanırdı?
[125] Üstat'tan, Şeyh Said ve vatan düşmanı olarak bahsediyorlar. Bediüzzaman ve Şeyh Said Aynı Kişi mi?
[126] .Bediüzzaman'ın sadece Nur talebelerine dua etmesi nedendir, ümmet-i Muhammed'e (asm) duada bulunsaydı daha iyi olmaz mıydı? Yoksa gün gelecek herkes Risale mi okuyacak?
[127] .Üstadımızın yapılması için çok uğraştığı Medresetü'z Zehra'nın maddi şekli neden tahhakkuk etmedi? Hikmet boyutu ne olabilir?
[128] Üstad'ın Soyadı Nedir, Nursi mi, Okur mu?
[129] Üstad'ın sarık sarması için raporu olduğu söyleniyor, bu konuda bilgi verir misiniz?
[130] Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, Şeyh Said'e gönderdiği mektubun orjinali duruyor mu, duruyorsa nerede? Bu mektuptan almamız gereken dersler nelerdir?
[131] Said Nursi Hazretlerinin hocası kimdir ve hocasının hocası, yani silsilesi nedir? Âlim olmak için seyit olmak şart mı?
[132] Dinimiz nakil dinidir. Hiçbir alim, fıkıh kitabına dayanmadan, ilhamla söylüyorum diyerek, görüşünü dinde senet gibi göstermeye çalışmaz. "Yalnız Kur'an" diyerek, sünneti, icmayı ve kıyası reddetmez. Said Nursi Hazretlerine bu açıdan nasıl bakabiliriz?
[133] .Bediüzzaman Hazretlerinin yemek yedikten sonraki iki saat içerisinde hiçbir şey yiyip içmediğini duymuştum. Acaba bu durumun hikmeti ne olabilir? Bu sünnet midir?
[134] Üstad'ın hayatına baktığımızda, inanılmaz bir sabır görüyoruz. Buradan yola çıkarak, "Üstad, Hz. Eyyüp (as) kadar veya ondan fazla sabırlıdır." demek, doğru olur mu?
[135] Üstad Bediüzzaman Said Nursi Risaleleri yazdığı halde, Risale-i Nur talebesi midir?
[136] .Üstad Bediüzzaman Said Nursi Neden Kendi Eserleri Olan Risale-i Nur'ları Çok Okurdu?
[137] Bir kitapta Bediuzzaman'ın tarih bilgisinden bahsediliyor. İslam'a göre tarih ilim sayılıyor mu? Tarih ilmini öğrensem sevap kazanır mıyım?
[138] Üstad'ı çok seviyorum. Bu sevgide bir sakınca var mıdır? Çevremdeki insanlar, Peygamber (asv) dışındakileri saymamak gerekir, gibi bir görüşe sahipler, bu ne denli doğrudur?
[139] Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hacca Gitmiş midir?
[140] Osmanlıda şeriat istemekle neden mesul olunup da mahklemeye çıkmış Üstad? Osmanlı gibi şer'i bir ülkede, şeriat istemekle suçlanmak ne demektir? 31 Mart Olayının İçyüzü Nedir?
[141] .Bediüzzaman Sosyal Yönetim Olarak Nasıl Bir Ülke Arzulardı?
[142] .Üstad, Talebelerin Maişetlerini Nasıl Karşılardı?
[143] Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin kadınlara ve kadın haklarına bakışı nasıldır?
[144] .Üstad Mehdi olmadığını, şakirdlerinin öyle sandığını, ama bundan dolayı sorumlu olmadıklarını söylüyor. Yine Külliyat'a göre ahir zaman 1980´de başlıyor. Ne düşünüyorsunuz?
[145] .Risalelerin yazıldığı dönemde, evrim aldatmacası ortaya çıkmıştı. Peki Üstad'a, evrim hakkında bir yazı yazdırılmış mı?
[146] .Üstad, Risalelerde pek çok yerde kusurlarının bulunduğunu, ancak Risalelerin bu hatalarla ilgisi olmadığını söylüyor. Risalelerde Üstad'ın birçok görüşü var; ancak Üstad bu görüşlerinde hata yapamaz mı?
[147] Bediüzzaman, kendisi sakal bırakmamış ve evlenmemiştir. Bunların sebebi nedir? Kendisinden sonra gelen talebelerine bunu tavsiye etmiş midir?
[148] Üstad'ın nevruzu kutladığı söyleniyor ve İmamı Gazali der ki; "Kim nevruz ya da mihrican bayramını kutlarsa, dinden çıkar." Böyle bir şey duydum, ne derece doğrudur? Üstad'ın nevruzu kutlayıp kutlamadığı hakkında bir bilgi var mıdır?
[149] .Üstad, hayatı içtimaide olan talebelerine hangi meslekleri önerirdi ve neden?
[150] .Bir Nur Talebesinin polis olmasında bir sakınca var mı, Polislik Mesleğine Üstad'ın Yaklaşımı Nasıldır?
[151] .Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin gizli veya açık herhangi bir yabancı ile bir siyasi veya başka bir çeşit anlaşması olmuş mudur?
[152] Üstad Bediüzzaman'ın Üç Ayda Ezberlediği Doksan Kitap Hangileridir?
[153] .Üstad Bediüzzaman, Eserlerde niçin Külliyatı kendisi övüp, okuyucuyu daha baştan psikolijik baskı altına almıştır?
[154] "Sizler hep Bediüzzaman'dan bahsediyorsunuz, onu -haşa- Peygamber (asv)'den üstün tutuyorsunuz." diyenlere nasıl cevap verebiliriz?
[155] Hizmetin içinde yedi sene kalmış bir fert, Üstad için ısrarla Saidi Kürdi diyorsa, bunu nasıl anlamalıyız? Saidi Kürdi demek ne kadar doğrudur?
[156] Bediüzzaman'ın "zihin yorgunluğu" olarak ifade edilen rahatsızlığı konusunu nasıl değerlendirmek gerekir?
[157] Üstadımız siyasetten men ettiği halde, Nur talebelerinde siyasete meyil başlamış. Sözde kabul edilmese de fiilen ilgileniyor, ne yapılmalı?
[158] .Üstadımızın içtihad ettiği konularda -diş dolgusu, müzik- ona ittiba etmek zorunda mıyız? Dinde ilham değil, senet önemlidir denilip, bu fikrin sadece söyleyeni bağlayacağını, belirtenlere nasıl cevap verebiliriz?
[159] Üstad, Mehdiyeti ve müceddiyeti Risalelere atfediyor. Bunu bir velayet tevazusu mu, yoksa hakikat olarak mı algılamak gerekir?..
[160] .Risalelerde neden kaynak belirtilmemiştir? Said Nursi gibi birisi için kendisi kaynaktır, kaynak belirtmesine gerek yoktur, demek anlayışı ne kadar doğrudur? Risalelerdeki bilgilerin tümü kayıtsız şartsız doğru mudur?..
[161] .Herkese meydan okuyan Üstad, sonradan nasıl oluyor da büyük bir tevazu örneği sergiliyor?
[162] .Emirdağ'ında Üstad'a Hizmet Eden Şahıslardan Başlıcalarının İsimleri Nelerdir?
[163] Üstat Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinden Sonra Müceddid Gelecek mi?
[164] .Üstad temsilat ve hikayeleri çokça kullanmış ve bunlarla iman hakikatlerini anlatmış. Bu yöntem ne kadar sağlıklıdır? Yani bir inançsız, inançsızlığını, temsilat ve hikayelerle anlatsa insanları inandıramaz mı, kanıtlayamaz mı?
[165] .Seyyid olan birisinin bunu inkar etmesi, olmayanın da seyyidim, iddiasında bulunması günahtır, diye biliyoruz. Peki Üstad, ben kendimi seyyid bilmiyorum, dediği halde, bizlerin hala, Üstad seyyittir, dememiz bir günah değil midir?
[166] Üstad'ın Kullandığı Kokular/Esanslar Nelerdir?
[167] .Üstad, kelam ilminde içtihad yapmış mıdır? Kelam ilmine neler kazandırmıştır?
[168] Risalelerde, İbni Sina hakkında, Üstad'ın Tespitleri Nelerdir?
[169] Üstadın Elbiselerinin ve Bedeninin Gül Gibi Koktuğu Söyleniyor, Doğru mu?
[170] .Üstad Kurtuluş Savaşı'na bilfiil katılmış mı, yoksa o devrede ne yapmıştır?
[171] İlim dünyasında "Hermenötik" diye adlandıran bir disiplin var. Müfessirler Hermenötik usulüyle mi Kur'an'ı tefsir ediyorlar? Hermenötik tevil sanatı mı? Üstad Hermenötik ilmini uygulamış diyebilir miyiz?
[172] .Sempozyumlarda tebliğ sunan birisi, Üstad Hazretlerinin üç döneminden bahsetmektedir. Şöyle ki; Birinci Said döneminin İslamiyeti, İkinci Said döneminin İmanı, Üçüncü Said döneminin ise İhsanı temsil ettiğini ifade etti. Buna bir açıklık getirir misiniz?
[173] .Üstad Bediüzzaman Said Nursi, hayatı boyunca ne gibi hatalar yapmıştır? Özellikle teşhis ve tespitlerinde ne gibi hatalar yapmıştır?
[174] .Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Ledünni İlme Mazhar mı?
[175] .Maturidilerin, akaidde farklı ölçülerin kullanıldığı meselelerde Eşari olan Bediüzzaman Hazretlerine uyması caiz midir?
[176] Hz. Mehdi'den sonra velayette, ikinci bin yılın müceddidi olması hasebi ile İmam Rabbani Hz. veya Abdulkadir Geylani Hazretleri geliyor diyenler vardır. Üstadımızdan sonra gelmesi beklenen bir müceddid veya veli var mıdır?
[177] Üstad'ın Eski Said Dönemi eserlerini ikinci plana itip, Yeni Dönem eserleri ön plana çıkarmak ve sadece onları okumak doğru mudur? Onlar eskiye hitap ediyor, denebilir mi?
[178] .Bediüzzaman, Yerine Geçmek Üzere Bir Vekil Bırakmış mıdır?
[179] .Bediüzzaman'ın Eski Said döneminde felsefe ile İslam'a hizmet ettiğini, Yeni Said döneminde ise doğrudan İslamı esas tuttuğuna ilişkin, Risalelerde bahisler vardır. İkisi arasındaki somut fark nedir?
[180] .Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin manevi makamı; görevi gereği, hep aynı mı yoksa hizmetlerine müteallik olarak yükselen bir makam mıdır?
[181] Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, İslam dinini veya Risale-i Nur'ları tebliğ için ülke dışına talebelerini göndermiş midir?
[182] .Üstad Kürdistan meselesine nasıl bakardı? Böyle bir devletin kurulduğunu farzetsek, Müslüman Kürt kardeşlerimiz vatanı olarak nereyi benimsemeli? "Türkçe lazım, Kürtçe caiz" ibaresi kurulması ihtimal bu ülkenin resmi dilinin işareti olabilir mi?
[183] Abdulhamit Han, neden Bediüzzamanı tımarhaneye gönderdi; Sultan mı yanlış yaptı, yoksa Said Nursi mi? Ben zamanın en güzeli olarak sadece Hazreti Muhammet Mustafa'yı görüyorum...
[184] .Başta internet olmak üzere, çeşitli yollarla Üstad'a saldırılar oluyor. Ateisti, kafiri, Hristiyanı anlarım, ama bazı alimlerden, tarikat ve cemaat liderlerinden gelmesi benim zoruma gidiyor. Buna karşı tavrımız nasıl olmalıdır?
[185] .Üstad Bediüzzaman'ın Kaç İsmi Vardır?
[186] Üstad Hazretleri bir çok yerde birinci ağızdan olaylar naklediyor. Bu, anlatımın daha etkili olması mı, yoksa yaşamış gibi bast-ı zaman, tayy-ı mekan meselesi mi?
[187] "Nurcular ve sosyalistler birbirini tanımalıdırlar. Marks ile Said-i Nursi arasında hiçbir fark yoktu..." düşüncesi ne kadar doğrudur, Üstad ile sosyalizm arasında bağlantı kurulabilir mi, konu hakkında bilgi verir misiniz?
[188] Seyyid olanın, değilim demesinin günah olduğunu söylüyorsunuz. Ancak bir olaya dayanarak seyyid diyorsunuz. Bu doğru olur mu? Üstad seyyid ise, niçin reddetsin? Niçin tevile gerek duysun?
[189] Üstadımız, kendini tenkit eden, eleştiren tarikat şeyhlerine dair nasıl bir yaklaşım içinde olmuştur, neler söylemiştir?
[190] .Bediüzzaman İttihad-ı İslam'ı temin edebilmiş mi, İslam Birliği İçin ne yapmış, bilgi verir misiniz?
[191] "Sanem perestliği şiddetle Kur'ân men ettiği gibi, sanemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestliği de men eder..." Devam eden ifadelere göre, Üstadımız neden fotoğraf çektirmiştir?
[192] Üstadımız'ın tebliğ anlayışına yakın, kitablarında zikir, fikir, şükür üçlüsüne ve tahkik üzere fikirleri benimseme, zamanın gereklerini anlayıp karşılığını verme gibi önemli olgulara eserlerinde yer vermiş İslam alimlerinden örnek verebilir misiniz?
[193] Bir arkadaşım; Üstad Hazretlerine, talebelerini kendisinin seçmesi için izin verilmiştir, O da talebelerini tek tek seçmiştir, dedi. Peki Risaleleri okuyan ve onlarla hizmet eden herkes bu kapsama giriyor mu acaba?
[194] Bediüzzaman (r.a) marifetullah ehlinden miydi? Velayet-i kübra makamı ile marifetullah ayrı kavramlar mıdırlar?
[195] Ben-i Kureyza Yahudileri hakkında verilen hükmü Üstad nasıl değerlendirmiştir?
[196] .Üstad, Filistin ve İsrail Hakkında Ne Derdi Acaba?
[197] .Bediüzzaman niçin hediye almazdı? Peygamberimiz (sas) hediye alırken, Bediüzzaman'ın almaması sünnete muhalif değil midir?
[198] Üstad Hazretlerinin Gavs olduğuna dair bir bilgi var mıdır? Gavs ise, Gavs-ı Azam mıdır, Gavs-ı Azam makamı Hz. Geylani'ye mi aittir?
[199] Üstad Bediüzzaman'ın İbni Kayyım ve Seyyid Kutub hakkında fikirleri nelerdir?
[200] Bazıları, Üstad Eskişehir hapsindeyken, Şeyh Şerafeddin Efendi ile aralarında bir olay cereyan ettiğini söyleyerek, karalama kampanyası yürütüyor; meselenin hakikati nedir?
[201] .Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, hilafetin devamı hakkında nasıl bir görüş belirtmiş, Risale-i Nurlarda bu konu nerede geçmektedir?
[202] Üstad Bediüzzaman, Sultan Abdulhamit'in torunundan helallik istemiş midir?
[203] Üstad'ın, İmam Şafii'ye tabi olması, Kader risalesindeki görüşlerinin de Şafii mezhebine has olduğu hususunda ne dersiniz, konuya vakıf olmak için mezhep değiştirmek gerekir mi?
[204] Üstad'ın, çağımızdaki çağdaş kavramları kullanmamasının hikmeti veya nedeni ne olabilir?
[205] .İttihad ve terakkinin, Üstad Bediüzzaman'a muhalefet ve kin sebebi nedir?
[206] .Mezhepler arasındaki farkın teferruatta olmasını, Üstad'ın cumaları bazen Hanifiyi taklit ederek kılması ile birlikte değerlendirir misiniz?
[207] .Risalelerdeki ifadeler, cümleler çok güzel. Risalelerde geçtiği gibi Üstad söylemiş talebeleri yazmış. Üstad kaç yaşında Türkçeyi öğrenmiş? Kendi şivesi de Risalelerdeki gibi miymiş?
[208] .Üstad Hazretlerinin nefsine dönük "Ey mağrur nefsim!" ve benzeri ağır ifadeleri kullanmasının hikmeti nedir?
[209] .Felsefe nedir, Üstad'a Feylesof Denilebilir mi?
[210] Bediüzzaman Said Nursi ve Süleyman Hilmi Tunahan...
[211] .Şatahat gibi haller Üstad Hazretlerinde görülmüş müdür?
[212] .Bediüzzaman'a Göre İttihad-ı İslamın Şartları Nelerdir?.. Maddi birlik, yani Osmanlı gibi gayede birlik mi, yoksa?..
[213] Üstad Bediüzzaman'ın cuma namazı hakkındaki görüşü neydi, Türkiye'ye dârülharp olarak bakabilir miyiz?
[214] .Üstad Bediüzzaman'dan sonra müceddit gelmeyecek mi, nasıl anlamamız lazım?
[215] Bediüzzaman'ın Mevlana Celaleddin-i Rumi hakkındaki görüşlerini öğrenmek istiyorum?
[216] .Peygamber Efendimiz (sav) rüyamıza girince; gerçekten girmiş gibi oluyor; orada sanallık yok ve şeytan karışmıyor. Peki Üstad gibi zatlar rüyamıza girerse; gerçeklik payı nedir?
[217] Üstadımızı, anne ve babamızdan, abimizden, ablamızdan fazla sevmemiz normal midir? Bu davaya hizmet eden abileri ailemizden fazla sevmemiz dinen caiz midir?
[218] Üstad hizmet ederken nelere dikkat ederdi, hususen hizmette edeb, konusunda ne buyurmuş?
[219] Üstad'ın felsefe hakkındaki birkaç düşüncesini benimle paylaşır mısınız?
[220] Üstadımızın, Yeni Said olmasına katkıda bulunan; Fütuh-ul Gayb kitabını okumamızın, mesleğimiz açısından, bizim de istifademize medar olur mu?
[221] .Bediüzzaman’ın gençlik yıllarında medresede yemek yerken yaşlı bir kişinin geldiği, üstadın onunla ilgilenip yemek yedirdiği, yaşlı kişinin Bediüzzaman’a “Evladım, sen boş bir insana benzemiyorsun. Allah seni bu asra imam yapsın.” kaynağı var mı?
[222] Üstad'ımızdan sonra neden mürşit gelmeyecek, eserler tek başlarına mürşit olabilirler mi, insan olarak mürşide ihtiyaç yok mu?
[223] Allah, Üstadı kendisini anlatması için göndermiştir, diye ifadeler kullanılıyor, bu tür ifadeleri kullanmamızda bir sakınca var mı?
[224] Üstad'ımızın Tevrat'tan, Zebur'dan, İncil'den aldığı ayetlerin, isimleri zikredilen kitaplarda bulunmadığı iddia ediliyor. Üstad o ayetleri nerden almıştır?
[225] Üstad Bediüzzaman'ın gösterdiği kerametleri yazar mısınız?
[226] Bazı büyük veli zatların meleklerle görüşebilidiğini Üstadımız söylüyor. Üstad Hazretleri de meleklerle görüşmüş müdür?
[227] Üstad'ın az uyuduğu ve az yemek yediği söyleniyor, Üstad'ın bu özelliği kesbi mi, vehbi mi? Riyazete biz de girebilir miyiz?
[228] .Üstadımızda Esma-i Hüsnalardan hangileri daha çok tecelli etmiştir?
[229] .Üstad, "Elimden gelse bütün kardeşlerimin askere gitmemelerini sağlayarak bu hizmete devam etmelerini temin ederdim."demiş midir? Demiş ise sebebi ve hikmeti nedir; itiraz edenlere ne cevap verebiliriz?
[230] .Üstad Hazretlerinin TBMM'ye gidip, devlet erkanını İslama ve Namaza davet ettiği doğru mudur?
[231] Üstad Hazretlerinin, on bini alim olmak üzere yüz bin kişiye Arabistanda fetva verdiği doğru mudur?
[232] Bir arkadaşım, Bediüzzaman için en büyük mücedittir şeklinde bir cümle kullandı. Bunu her yerde söylemek ne kadar doğrudur?
[233] .Peygamber (a.s.m) Efendimiz'in, ümmetine çok tavsiye ettiği, yaptırması sünnet olan hacamatı, Üstad'ımız yaptırır mıydı?
[234] .Said Nursi ile Kazım Karabekir arasında nasıl bir ilişki vardır?
[235] Üstad'a gelen ilhamın mahiyeti ne idi? Yani Üstad'a direkt ilham ile bilgi hasıl oluyor, o da ilhamı geldiği gibi mi yazıyordu; yoksa Üstad'a sadece Kur'an'dan iman hakikatlerini nasıl çıkarabileceği mi ilham edildi?
[236] Sadi-i Nursi özgürlükler açısından liberal-demokrat bir anlayışa sahipti diyebilir miyiz? Mesela, İslam'ın toplumsal kurallarının Müslümanlara uygulanmasında, isteyen Müslümanlara bu kuralların uygulanmasını, istemeyene de uygulamamasını mı düşünür?
[237] Bediüzzaman Said Nursi, Peygamber Efendimizi (sav) rüyasında görüyor ve kendisine "Ümmetime sual sormamak şartıyla sana ilim verilecek!" deniyor. Neden Üstadın soru sormaması isteniyor?
[238] .Üstad Hazretlerinin Hayrü-l Halefi Kimdir ve Ne Anlamda Kullanılmıştır?
[239] Üstad Bediüzzaman Said Nursi'ye, Bediüzzaman lakabını kim, ne hikmete binaen vermiştir; bu konudaki kaynaklar nelerdir?
[240] Bazı tesbihat şekillerinin, Üstad'ın yaptırdığı tesbihatta farklı olduğu iddia ediliyor; açıklar mısınız?
[241] Üstad'ın mezarı belli olsaydı ve insanların diğer islam büyüklerinin mezarlarını ziyaret ettigi gibi onun mezarını da ziyaret etseydi ne gibi bir sakınca olabilirdi ki? Bediüzzamanın mezarının bilinmemesinin hikmeti ne olabilir?
[242] .Kararan gecelerin sabahı erken olur, ifadesini izah eder misiniz, bu ifade Üstada mı aittir?
[243] .Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri İsmi Azama Mazhar mıdır?
[244] .Bediüzzaman Hristiyan ve Yahudilerle Görüşmüş müdür?
[245] .Üstad ne ile geçimini sağlıyordu? Kendisi iktisatla diyor. Ama bir miktar para olmalı ki, onu iktisatlı kullansın?
[246] .Üstadımızın Hayru'l halefi var mıdır, olması gerekmez mi, olursa ne olur? Üstad'dan sonra, kendini cemaatin lideri gibi görmeden, bir ders arkadaşı olarak kabul eden, aynen Üstad'ın tarzı bir idareci istemiş olamaz mı?
[247] .Üstad Bediüzzaman cifri hesaplamalarda bazen şeddeli veya şeddesiz gibi ibarelere yer veriyor. Acaba cifir ilminde şeddeyi, meddeyi ve tenvini saymamak ya da saymak kişiye mi bırakılıyor?
[248] Üstad'ın sakal ve evlilik sünnetlerini yerine getirmediğini ve ayrıca Üstad'ın mehdiyi tavsif eden bazı hadislere mutabık düşmediğini iddia edenler var. Bu insanlara Üstad'ın mehdi olduğunu nasıl anlatabilirim?
[249] .Üstad neden uhuvvet ile ihlas üzerinde ısrarla duruyor?
[250] .Üstad hazretleri, vasiyet yazmak sünnettir diyor. Bu sünnet ifadesini hangi hadise dayandırıyor? Peygamber Efendimiz (sav) vasiyet yazmış mıdır?
[251] Üstadımızın, Mevdudi ve Seyyid Kutub'a bakışı nasıldı? Bizim bu zatlara bakışımız nasıl olmalı?
[252] .Eski Said ve Yeni Said dönemi arasındaki usul farkının ve hizmet tarzının sebebi ve hikmetini izah eder misiniz?
[253] Üstad'ımızın; kardeşim ben şeyh değilim; İmamı Gazali gibi İmamı Rabbani gibi bir imamım, ifadesini nasıl anlamalıyız?
[254] Üstad'ın en sevdiği Risale Hangisidir? Bu soruyu bana bir abi sordu ben de, "Haşir Risalesidir. Çünkü Üstad çok fazla okurmuş." dedim. Cevabın yanlış olduğunu söyledi, sizin bu konudaki düşünceleriniz nasıldır?
[255] .Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin askerlik hizmeti hakkında bilgi verir misiniz? (Gönüllü alay komutanlığı dışında)
[256] "Peygamber Efendimizi (s.a.v) görmeden iman edenler, görenlerden üstündür, bu bazı eşhasa aittir..." Üstad o eşhasdan biridir diyebilir miyiz?
[257] Üstad'ın ölmeden önce rüyasında Peygamber Efendimizi (asv) görüp de Urfa'ya gitmesinin hikmeti nedir?
[258] Üstad hafız mıydı?
[259] Akşam namazının farzının önce kılınmasının hikmeti ne olabilir, Üstadımız bu konuda ne demiştir, kıyamet akşam vakti mi kopacak?
[260] Bediüzzaman iş adamlarına bu sistemde ne gibi tavsiyelerde bulunmuştur?
[261] .Üstad Bediüzzaman, Harf İnkılabını Nasıl Değerlendirmiştir?
[262] Üstad seyyid midir, evetse neden gizlemiştir; gizlemesinin hikmeti nedir?
[263] .Rüyayla amel edilmez, deniliyor. Üstad'ın Geylani Hazretlerini rüyasında görüp, Miran Aşireti reisi Mustafa Paşa'yı doğru yola çağırması olayını nasıl anlamalıyız? Namaz kılmayanın cezasını, devletin vermesi gerekmez mi?
[264] "Bedi" kelimesinin manalarına bakınca, "Hâlık ve Hallak-ı Cihan olan" anlamlarına da geldiği görülüyor. Bazı insanlar, "bediüzzaman" tabiri 'zamanın yaratıcısı' demektir; bu yüzden Said Nursi için kullanılmamalı, demektedirler. İzah eder misiniz?
[265] Üstad'ın kertenkeleyi öldürmeme,yılanı öldürmeme gibi nasihatleri var; ama kertenkele ve yılanların öldürülmeleri hususunda hadisler var. Bu durumu nasıl izah edebiliriz?
[266] .Peygamber Efendimiz (sav) hilale göre oruç tutmamızı söylerken, Üstadımız neden takvime göre oruç tutmamızı söylüyor?
[267] Üstad'ın Hz.Hızır ile Görüştüğü Söyleniyor, Doğru mudur?
[268] .Üstad bidatlarla da mücadele etmiş midir, hangi bidatları ortadan kaldırmıştır?
[269] .Kur'an okuyan ve mealini anlıyan büyük alimler vardır. Peki, bu kadar alim Kur'an'da Risale-i Nur talebelerini işaret ettiğini anlayamıyor mu, okuyamıyor mu da Nur camiasına girmiyorlar? Sadece Üstad mı görebilmiş bunu?
[270] Üstad "Kaderin mahkuyum" diyor. Başka yerde ise; "gizlediğim çok harika vakıalar vardı. Kendimi hiçbir vecihle keramete layık görmediğim için onları bazan tesadüfe, bazan da başka esbaba isnad ediyordum." gibi ifadeler kullanıyor. Nasıl anlamalıyız?
[271] .Bediüzzaman, Neden Tesbihatta Kendisine Üstad Diyor ve Dedirtiyor?
[272] Allah, veli kullarına, neden veli olduğunu belli ettirmiyor. Ama Üstad'a baktığımızda Üstad'ın veli olduğunu görüyoruz. Veli Zatlar Makamlarının Farkındalar mı?
[273] "Her soruya cevap verilir..." şeklindeki bazı iddialı sözleri başka zatlar da söylemişler mi? Mesela Gavsı Azam'da var mıdır bu tür ifadeler?
[274] Üstadımız milliyetçilik-ırkçılık hakkında ne düşünüyor, Türk-Kürt açılımı hakkında ne derdi/diyor?
[275] .Said Nursi, Türkiyeli Müslümanları en fazla etkilemiş İslam alimidir. Said Nursi'nin doğru bulmadığınız fikirleri var mı? Yoksa Risale-i Nurları tartışmasız doğru mu kabul ediyorsunuz?
[276] .Üstad, fıkhi meselerde tamamen İmam Şafii'ye, akaidi meselerde ise tamamen Maturidi'ye uymuş ise, geçmiş alimlerin çözemedikleri ya da ihtilafta kaldıkları hangi konuya çözüm getirmiştir?
[277] Üstad'ın HÜR ADAM filmine ilgi az olursa, bununla ilgili duygumuz ne olmalıdır? Ben şahsen çok üzülürüm. Böyle bir durumda nasıl hareket etmeliyiz, nasıl düşünmeliyiz?
[278] .Üstadımız velayet-i kübrada keşf ve kerametin az göründüğünü ifade ediyor. Üstadımızda da hadsiz keramet ve keşf görülmüş; bu sırrın sırrı nedir?
[279] "Asrının müceddidini bilmeden ölen cehalet üzere ölür." çok sohbetlerde böyle bir hadis işittim, bunu nasıl anlamalıyız? Yani Üstad Bediüzzamanı bilmeden ölen alim olarak ölemez mi? Cehaletten kasıt nedir?
[280] .Bugün Üstad'ı eleştiren gruplar bile Üstad'ın görüşlerini paylaşmaktadır. Üstad'ın birçok kesim tarafından örnek alınmasının hikmeti nedir?
[281] Üstad'ımızın gazetelere bakış açısı neydi? Bazı dönem okuduğu halde, bazı dönem okumamasını, okumuyorum dediği halde Zübeyir Ağabeye okutmasını nasıl anlamalıyız?
[282] Üstad Bediüzzaman Said Nursinin Fevzi Çakmak Hakkındaki Görüşü Nedir?
[283] Üstad'ın İttihad ve Terakki, Hamidiye Alayları ve Ademi Merkeziyetçilik hakkındaki görüşlerini izah eder misiniz?
[284] Bediüzzaman Said Nursi'nin Cevşen'i hayatının son kırk yılında hergün okuduğunu ve feyizler aldığını okudum. Üstad Cevşen'i nasıl okurdu?
[285] Bazı kişiler, Üstadın hiddetli olduğunu, bazı talebelerini kızdığında dövmüş olduğunu ifade etmektedir. Bu doğru mudur?
[286] .Bediüzzaman; Mısır, Tunus ve diğer Müslüman ülkelerdeki bu son olaylardan bahsediyor mu? Tiflisteki polisle konuşmasını hatırladım; alakası var mıdır?
[287] "Üstad, dinin kurallarını Mehdi'nin hayata geçireceğini söylemektedir. Kendisi ise büyük mücadelelerle kendi devrinde ancak iman hakikatlerini sınırlı bir topluluğa tebliğ etme imkanı bulabilmiştir." Üstad hakkındaki hüsnüzannımızı nasıl yorumlarsınız?
[288] .Eski Said döneminde yazılan imani eserler (Mesnevi-i Nuriye, İşaratü'l-İ'caz) külliyata dahil edildiğine göre, Eski Said ile Yeni Said ayrımının ne anlamı kalıyor?
[289] .Bedüizzaman'ın Almanya hakkında müspet veya menfi bir görüşü var mıdır?
[290] Üstadın Osmanlı Padişahları hakkındaki görüşleri nedir? Yani onlar hepsi veli midir, yoksa aralarında veli olmayanlar da var mıdır?
[291] Üstad, kendi yanında hizmet için talebe seçerken hangi hususlara dikkat ederdi?
[292] Mehmed Akif Ersoy'un Üstad Bediüzzaman Said Nursi ve Risaleler hakkında ya da Üstad'ın Mehmet Akif hakkında yorumu var mıdır? Birbirleri ile tanışıklıkları var mı?
[293] Zamanın son mürşid-i kamili Said Nursi midir? Said Nursi'nin neden bir silsilesi yok?
[294] Bediüzzaman camide otururken, kurtuluş mücadelesinin verildiğini ve onun yanına gelenlerin neden bir haber almak ya da harekete geçmek istemediğini sorduklarını okudum. Verdiği cevap ise ilginçtir. Siz ise cephede olduğunu yazıyorsunuz?.. !..
[295] Said Nursi Hazretlerinin, kızların mevcut şartlarda okuması hususunda eserlerinde geçen bir fikri var mı?
[296] Üstadı mezhep imamlarından üstün görüp, Hanefi Mezhebine ittiba ettiği halde, Risalede geçiyor diye bazı hükümleri Şafii Mezhebine mahsus olmasına rağmen kabullenip, öyle de lanse etmek ne kadar doğrudur?
[297] "İtikaddaki imamımız Bediüzzaman hazretleridir." diyebilir miyiz? İmam Maturidi ve Eşari hakkında isimlerinden başka bir şey bilmiyoruz...
[298] Üstad'ın kevni ilimlerdeki mevkii, bir genel kültür olup, tam bir tefennün değildir. Mesela Üstad Hazretleri fizikte bir Newton değildir." diyorsunuz. Biz itikad ediyoruzki, fizik alanında bir sual Newton'u da aşsa üstad cevap verir?!.
[299] Bediüzzaman vefat ettiğinde, semada meleklerin alkış tuttuğu veya tebessüme geldiği anlatılıyor. Böyle bir şey olmuş mudur?
[300] .Üstad Bediüzzaman'ın radyo,televizyon ve gazeteye bakışı hakkında bilgi verir misiniz?
[301] Bence, Üstad'ın sarığı korunduğu gibi, sakalı da korunabilirdi; sakal bırakmamasının ne gibi hikmetleri olabilir, bıyık bırakması tek başına sünnet midir?
[302] Bir Hanefi Üstad'a tabi olarak imam arkasında Fatiha okuyabilir mi? Ve teşehhüdde "el mübarekatü" kelimesini ekleyebilir mi?
[303] .Said Nursi'nin Enver Paşa ile olan alakası nedir? Sarıkamış Harekatında Enver Paşa için hoş olmayan şeyler söyleniyor. Tedbirsizliğinden bahsediliyor. Bu Harekatın iç yüzü nedir?
[304] .Üstad Hazretleri namazdan sonra toplu tesbihat yapmış mıdır?
[305] .Son Şahitler adlı eserden Üstad Hz. suyu soğuk içtiğini okumuştum. Bildiğim kadarıyla Peygamberimiz (s.a.v) ne çok soğuk, ne de çok sıcak içermiş. Hikmeti ne olabilir?
[306] .Üstad kendisini EbuBekir Sıddık'a bağlı göstermiş midir? Mesela Üstadım feyiz kaynağım, yolum Sıddık-i Ekber'in yolu demişler midir? Üstad, Hz. Ali Üstadımdır demiş midir? Bilgi verir misiniz?
[307] .Üstad Külliyata Başlarken Belli Bir Dua Okur muydu?
[308] Üstad'ın Kürtlere ve Türklere bakış açısı nasıldır?
[309] Üstad kıraatli Kur'an okur muydu, ya da talabelerine tavsiye eder miydi? Okunduğunda kendinden geçer miydi?
[310] .Üstad kaç yaşında iken Hutbe-i Şamiye'yi okumuştur?
[311] Bediüzzaman'ın Bildiği Lisanlar, Diller Nelerdir?
[312] Bediüzzaman Hazretlerinin özellikle Niyazi Mısri'den bir kaç şiiri, eserlerinde yer verdiğini görüyoruz, bunun hikmeti nedir? Yüzlerce şair olmasına rağmen, neden Niyazi Mısrî?
[313] .Üstadımızın Yaşayan Talebeleri Kimlerdir?
[314] .Kader adalet eder, kişi zulmeder kaidesince, bir kişi dünyada bir yanlışlık yaparsa, Allah onun cezasını başka bir zaman ve mekanda, başka bir musibetle bela ile verir. Peki Üstad belaların, musibetlere maruz kalmış, Üstad'ın suçu neydi o zaman?
[315] Bediüzzamanın matematiğe dair bir kitap yazdığını ve 27. Dereceden denklem çözümleri yapabildiği doğru mudur?
[316] Üstad'ın yanında Risalelerden başka bir kitap bulunmadığını söylemesinin hikmeti nedir? Siyasetle ilgili eserleri yanında bulundurmadığını mı kastediyor?
[317] .Üstad Hazretlerinin cinni talebeleri var mıydı, ya da bu bağlamda onlarla irtibatı olmuş mudur?
[318] Üstadımız İçin, "İrşad Kutbu" İbaresini Kullanabilir miyiz?
[319] .Üstad, ölmüş bir talebesini hesaba çeken münker nekir meleklerine "Bu benim talebem olmuş, onu çok sıkmayınız." demiş midir, böyle bir şey olabilir mi?
[320] Üstad, dini bir parti anlayışına niçin karşı çıkmıştır? Üstad'ın yanına dini parti kurmak için bazı şeyhlerin geldiği doğru mu?
[321] Üstad, kıyafetlerinin temiz olmasına dikkat ederdi, fakat yamalı ve çok eski kıyafetlerle dolaşırdı. Hasta olduğu zaman mahkemeye araba ile götürülürdü, kendisi bundan rahatsız olurdu. Bunları hangi hikmete binaen yapıyordu?
[322] .Bazı alimler sigaranın zararları eskiden bu kadar bariz bilinmediği için içildiğini ve mekruh dediklerini söylüyor. Bu asrın müceddidi için de geçerli midir?
[323] Üstad'ın; tek bir yaratıcının olması gerektiği, bu şekilde olmazsa herbir zerrenin ilah olarak kabul edilmesi gerektiği ve bunun da muhal olduğunu söylemesi; bilimsel midir?
[324] Bazıları, demokrasinin caiz olmadığını hadislerle ispatlıyorlar. Durum böyle iken, Üstad demokrasiye neden olumlu bakıyor?
[325] Üstad'ın amudi velayete sahip olduğu ve şu kadar erkek gücüne sahip olduğu şeklindeki söylentilerine nasıl bakmak gerekiyor?
[326] .Üstad, Risale-i Nurlarla, nefsini terbiye mi etmiştir, yoksa nefsini öldürmüş müdür?
[327] .Üstad kendisi sarık taktığı halden, neden talebelerine kravat takmalarını söylemiştir?
[328] .Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin nazardan şiddetli kaçmasının sebebi veya hikmeti ne olabilir?
[329] Üstad'ın Doğu'da doğmasının, Türkiye'de yaşayıp burada vefat etmesinin hikmeti ne olabilir acaba?
[330] .Said Nursi'nin Şeyh Said'e yazdığı mektubun gerçek olmadığını söyleyenler var. Bunu açıklar mısınız?
[331] .Peygamberimiz (asv) yaşayan Kur'an idi, aynı şey Üstad için de geçerli mi, yani Üstad için de; yaşayan Risale-i Nur'dur denilebilir mi?
[332] .Üstad sakal bırakmadığı halde bıyıkta neden ısrarcı olmuştur, bıyığın terkedilmez olmasının sebebi nedir?
[333] Üstad'ın devamlı hapis ve hüzün dolu bir hayat geçirmesinin sebebi; "Hüzne yapışın. Zira hüzün, kalbin anahtarıdır." hadisi olabilir mi, hikmeti nedir?
[334] Acluninin hadis olmadığını söylediği bazı ifadelere, Üstadımızın hadis gibi itibar etmesini nasıl anlamalıyız?
[335] Üstad'ın Annesi Onu Nasıl Yetiştirmiştir?
[336] Üstad'ın lise ve üniversite talebelerine ve fen ilimlerine bakış açısı nasıldır? Daha genel olarak ulum-u fenniyeye bakış açısı nasıldır?
[337] Üstad'ın bakış açısı çok güzel, bazı tiksindirici hayvanlardan bahsederken bile müthiş izahlar yapıyor, estetik bakışı harika... Biz neden aynı şekilde davranamıyoruz, bazı güzellikleri bile göremiyoruz?..
[338] Üstad'a ledün ilmi verilmiş midir? Ledün ilmi hakkında bilgi verir misiniz?
[339] Üstad, tam olarak ne zaman siyasetten ve şerrinden Allah'a sığınırım demiştir? "Bu gün oy vermek de siyasete bulaşmaktır, Üstad bundan Allah'a sığınmış, biz de uzak duralım demiştir." diye yorumlayanlar var, açıklar mısınız?
[340] .Üstad Hazretlerinin Kur'an, Büyük Cevşen ve Risale-i Nur'dan başka kitapları yanında bulundurmadığı söyleniyor, bunun hikmeti nedir?
[341] .İslam dininde illaki devletin hilafet ve saltanatla yönetilmesi konusunda bir kural var mıdır? Bazı kesimler İslamiyet´in yönetim biçiminin baskıcı (İran'daki rejim gibi) ve cumhuriyet karşıtı olduğunu söylüyor... Üstad Bediüzzaman'ın görüşü nedir?..
[342] Üstadımızın "Ölüye Kur'an okumak" hakkındaki görüşü nedir, caiz olmadığı söylentileri var da, bilgi verirseniz memnun olurum?
[343] Üstad'ın dua listesi halen muhafaza ediliyor mu? Bizim de dua listesi oluşturup o şekilde dua etmemiz şart mıdır? Asıl sormak istediğim; bir Nur talebesi dua isim listesi oluşturacak olursa, nelere dikkat etmelidir ve nasıl bir sıralama izlemelidir?
[344] .Üstad Abdülhamid'i eleştirmiş ve meşrutiyeti istemiştir. Bu ise dolaylı olarak halifelik ve saltanata karşı olmak demek değil midir? Zira, meşrutiyetin gelmesi halifeliğin ve saltanatın sonunu getirecekti?
[345] Hanefi mezhebine tabi oldukları halde Üstad'ımızı takliden imamın arkasında Fatiha okuyanlar var. Halbuki Üstad'ımız İmam-i Şafi'ye tabidir. Kendisi isteseydi bir mezhep kurabilirdi. Ona bir mezhep imamı gibi bakmak doğru mudur?
[346] Bediüzzaman Hazretlerinin ölümünden sonra da, tasarrufu devam etmekte midir? Üstadımızın ruhaniyetinden istifade etme yolları ve bunun tezahürleri nelerdir?
[347] Bedizzaman Said Nursi tımarhaneye atılmış mıdır; atılmışsa neden atılmıştır?
[348] Üstad Hazretleri birçok konuda, sanki yeni anlamış gibi, şunu şunu farkettim diyor. Üstad gibi büyük zatlar da mı sürekli terakki ediyorlar? Bu durum hayatlarının sonuna kadar da devam ediyor mu?
[349] .Peygamberler, Bediüzzaman Said Nursi gibi alimler, müçtehitler neden hep sıkıntılı hayat geçirmişler?
[350] .Üstad hayatta olduğu zamanlarda şeriat kaldırılıp demokrasi anlayışı getirildi. O zamanlarda çeşitli siyasi partiler çıkmıştır. Bu yönetim şekline ve bu partilere destek olma konusunda, Üstad'ın fikirleri veya düşünceleri nelerdir?
[351] .Üstadımız, niçin Nurlarda ezana özel bir önem vermiş ve asliyeti için mücadele etmiştir?
[352] Bediüzzaman eserlerinde özellikle haşir, melek, kıyamet gibi konularda, insanların öznel duygularına veya kendi kişisel tecrübelerine değer verdiğini ve bu ölçüde Kur'an ayetlerini tefsir yaptığını herkes görebilir. Bu bir subjektif düşünme olmaz mı?
[353] Papa'ya, Üstad neden mektup yollamıştır? Bu mektubu göstererek, dinler arasındaki diyaoloğu Üstad sanki desteklemek istenmiş izlemini verilmek isteniyor; Üstad'a saldırı vesilesi ediliyor. Bunu nasıl anlamamız gerekiyor?
[354] Üstad'ın fizik, kimya, biyoloji ilimlerine genel yaklaşımı hakkında ve Risalelerde bunları nasıl işlediği konusunda bilgi verir misiniz?
[355] Üstad'ın, müsteşrikler hakkındaki görüşleri nasıldır, bu konuda bilgi verebilir misiniz?
[356] .Üstad Bediüzzaman, nasıl oluyor da, doksana yakın kitabı ezberleyebiliyor? Bunun için herhangi bir teknik mi kullanıyordu? Bizler de aynı şeyi yapabilir miyiz acaba?
[357] Üstad'ın sendikalara bakış açısı nasıldır? Sendikalara üye olmak doğru mudur?
[358] Üstad'ın hususi bir içtihadı var mı; talebelerine namazda Fatiha'yı okumalarını söylemiş midir? Bu, zamanımızda imamlara güvenilmediğinden midir?
[359] .Risalelerde ledün ilmi var mıdır? Şayet varsa, Üstad Hazretleri ledün ilmini nasıl öğrendi?
[360] Üstad'ın eski usul Arapça medreseleri hakkındaki görüşleri nelerdir, o medreselerde okuyanlara ne gibi tavsiyelerde bulunmuştur?
[361] Bediüzzaman'ın, kerametlerini ifade etmekten kaçınmasının sebebi nedir?
[362] .Üstadımızın nasıl teravih namazı kıldığı hakkında bir bilgiye sahip değilim. Bugünlerde teravih ile ilgili bir tartışma var. Mevzu ile ilgili Üstadımızdan nakil var mıdır?
[363] "Ben bakıyorum; kim bana zulmediyor, dikkat ediyordum, onlar katiyen Türk değillerdir. Çünkü, hakiki Türklerde zulmetmek damarı yoktur..." Üstadımız bu ifadeyi kullanmış mıdır?
[364] .Bediüzzaman Said Nursi, İmam Rabbani, İmam Gazali, İbni Arabi gibi zatların Kur'an ve sünnetten istihrac yaptığı mevzuları, bazı şahısların kabul etmemesine ne cevap verebiliriz? Kitap ve sünnette bu mevzu yok, dendiğinde ne denebilir?
[365] .Kur'an-ı Kerim'de veya Peygamber Efendimizin hadislerinde Bediüzzaman Said Nursi´nin geleceği veya eserleri hakkında bilgiler var mı?
[366] Üstad'a göre Kürtlerin karakteristik özellikleri var mıdır, varsa nelerdir?
[367] Allah'ın, Üstad Hazretleri gibi vazifeli olan kullarını, hatalara düşmeye karşı uyarıp uyarmadığını, yanlışlara karşı koruyup korumadığını merak ediyorum?..
[368] Üstad´a iktidaen imamdan sonra Fatiha'yı Şafiler gibi okuyoruz. Fatiha'dan sora sesli "amin" desek olur mu? Üstadımız nasıl yapar, yaptırırmış?
[369] Bediüzzaman Said Nursi'yi müceddid olarak görüyoruz . Said Nursi Türkiye coğrafi sınırları içinde yaşamıştır ve böyle mühim biri bu topraklardan çıkmıştır. Türkler seçilmiş bir millet mi ki bu topraklardan çıkmıştır?..
[370] Kürt sorununun nedeni, çözümü ve buna bulaşanları kurtarmanın yolları hakkında neler söylenebilir? Bediüzzaman'ın görüşlerini anlatır mısınız?
[371] "Benim gibi günahkâr bir bîçareyi..." "Eski günahıma keffaret yapar..." "Hadsiz günahlarıma keffaret olacak..." Üstad azami takvada olduğu halde, neden kendini bu kadar günahkar görüyor?
[372] Üstad'ın, Peygamber Efendimiz' den beri süre gelen silsileye tabi olmadığı, hiç kimseden icazet almadığı, rüyasında almış olduğu icazetin bir geçerliliği bulunmadığı söyleniyor. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz?
[373] Bir internet sitesinde, Risalelerde geçen bir iki kelimenin anlamlarından yola çıkarak, güya Bediüzzaman reenkarnasyona inanıyormuş gibi bir iddia okudum, çok şaşırdım. Bu iddiaya ne dersiniz?
[374] Üstad'ın 1950'lerde, Demokrat partiye yaklaşması ve desteklemesini nasıl yorumluyorsunuz? Bu da siyaset değil midir?
[375] .Bediüzzaman´ın, şer´i cumhuriyet ve laik cumhuriyete bakışı nasıldır? Bu bağlamda laik demokrasi hangisinin kapsamına giriyor? Münazarat perspektifinde Doğu meselesini yorumlar mısınız?
[376] .Hz. Bediüzzaman İmam Rabbani Hazretlerinin kitaplarını çokça okumuş, feyiz, ilham, enerji almış ve risaleleri yazmış. İmam Rabbani'nin eserleri risaleler gibi midir?
[377] .Bediüzzaman Said Nursi´nin felsefeye karşı olduğu hakkında görüşler var, bu iddialar ne kadar doğrudur? Yoksa, sadece felsefenin bir yönüne karşı mı tutum almıştır?
[378] .Bir hadiste: "Şu resimleri yapanlar kıyamette kendilerine, yaptığınızı canlandırınız, denilerek cezalandırılacaklardır." Ancak evlerimizde Bediüzzaman, Mevlana veya Fatih Sultan Mehmet'in resimleri bulunabiliyor. Resimlerini yapmak ve asmak konusunu açar mısınız?
[379] .Üstad Bediüzzaman Hazretleri, kaç tarikatten icazet almış ve bunlar hangileridir?
[380] Bediüzzamanın, Kur'an'da ismi geçen, Zülkarneyn hakkındaki görüşleri nelerdir?
[381] .Bediüzzaman'ın, maddenin hayalden ibaret olduğunu söyleyen idealizm (matriks) felsefesi hakkında görüşleri var mıdır; varsa nelerdir?
[382] Üstad'ın istiaze ettigi siyaset, aldatıcı olan bu zamanın siyasetleridir, denebilir mi? Bazıları mutlak şekilde siyaseti terketmenin caiz olmadığını savunuyorlar; ne dersiniz?
[383] .Üstad Hazretleri, sorgusuz sualsiz itaati mi; yoksa her şeyin Kur'an ve sünnet çerçevesinde irdelenmesini mi tavsiye etmektedir? Cemaatte, hangisi daha çok benimsenmektedir?
[384] El-Ezher akaid-kelam kürsüsü başkanı: "İslam dünyasının iki yüz yıldır Batının fikri esaretinde olmasının nedeni; kelam ilminde tecdid yapamamasıdır. Bu asırda Bediüzzaman Said Nursi bu tecdidi başarmıştır." Ahmed Akgündüz Hoca, bunu El-Ezher hocasından aktardı. Bu görüş doğru mudur? Kelam ilminde tecdid ne demektir? Kelam ilmi neden Batı karşısında yenik düşmüştür?
[385] Üstad Risalelerde hakimlere hitap ederken; "Mahkeme-i alinizden" , "Sayın" diyor. Üstadımızın, dinsiz hakimlere böyle hitap etmesi doğru mudur?
[386] .Üstad; ahir zamanda kurtuluşa ermek için yapılması gerekenler hususunda neler söylüyor?
[387] Üstad Bediüzzaman; Kütüb-ü Sitte'nin hepsini okumuş mu? Yani fıkıh kitapları olsun, hadis olsun, hepsini bitirmiş midir?
[388] Üstadımızın bakışları neden bu kadar sert diye soruluyor, insanı ürkütüyormuş. Böyle diyen kardeşlere nasıl cevap verebiliriz?
[389] Üstad Risale-i Nur'da Kürt politikası yapmış mıdır?
[390] .Üstad Bediüzzaman, Risale-i Nurları yazmaya başlamadan önce, yani kırklı yaşlarına kadar; niçin tarikate girmedi ve sakal bırakmadı?
[391] Üstad'ın nazara karşı okuduğu veya tavsiye ettiği herhangi bir nazar duası var mıydı?
[392] Üstad Bediüzzaman gibi evliyalar için kullanılan "Kuddise Sırruhu" yani "Allah onun sırrını mukaddes etsin." ifadesindeki sır nedir?
[393] Üstad'ın Cumhuriyet döneminde Nakşi tarikatıyla herhangi bir etkileşimi olmuş mudur? O dönemde dini korumak için...
[394] Üstad'ın Kürtlere yaptığı "Uyanın!.." çağrısını bölücülük ve kışkırtıcılık olarak lanse etmeye çalışanlar var. Bu hususta bilgi verir misiniz? Bir başka iddia da, Üstad'ın bu ve benzeri ifadelerini sonraki baskılarda çıkarıldığıdır...
[395] Bazıları Said Nursi'nin Toptaşı tımarhanesinden deli raporu aldığını yazıyor. Böyle bir rapor gerçekten var mı?
[396] Bediüzzaman eserlerinde sürekli nefsini eleştiriyor, bir taraftan da Kur'an'ın kendi eserlerine işaret ettiğini belirtiyor. Bu da "istemem yan cebime koy" sahte tevazusu olarak değerlendiriliyor, bilgi verir misiniz?
[397] Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine neden saldırıyorlar, yanlışını bulmaya çalışıyorlar?
[398] Bediüzaman'ın, Şeyh Said için; "Allah onlara cihad ile şahadeti; bana da kalemle cihadı nasip etti." dediği iddiası doğru mudur? Said Nursi, Şeyh Said'in davasını meşru görmüş mü?
[399] .Said Nursi, ehven-i şer prensibiyle anti-komünistlik adına Kore Savaşını desteklemiştir. Peki ama Demokrat Parti hükûmetinin Amerika uşaklığı namına, hiç alakamızın olmadığı uzak bir diyar olan Kore'ye, Türk askerlerini göndermesi haksızlık değil mi?
[400] Bediüzzaman, Nakşibendi ve Geylani Hazretlerinden daha mı büyüktür ki, bunların kurmuş oldukları tarikatı sonlandırıp ya da onları himayesine alıp tarikat döneminin bittiğini söyleyebiliyor? Geylani'nin ayaklarının, tüm evliyaların omuzunda olması ile birlikte değerlendirir misiniz?
[401] Hadiste: "Dünyevi bela ve musibetlerden dolayı ölümü istemeyiniz." denildiği halde, Üstad'ın; "Zaman oldu ki, hayattan bin defa ziyâde, ölümü tercih ettim." demesini nasıl anlamalıyız?
[402] Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri sosyal fobik miydi?
[403] Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin, İslam aleminin karşılaşmış olduğu problemler ve çözümleri ile ilgili önerileri var mıdır, nelerdir, bilgi verir misiniz?
[404] Abdullah Bin Zübeyr'in, ordusu Müslüman olan Haccac'a karşı durması, Şeyh Said'in yaptığının doğru olmasına örnek olabilir mi? Yani Şeyh Said eski kitaplarda olan bu meseleler ile hareket ettiğinden haklı sayılmaz mı? Üstad yeni bir içtihat yapıyor gibi!..
[405] Ahmet Akgündüz Hocanın, Bediüzzaman Hazretlerinin seyyidliğini açıklamasının sebebi nedir; bu açıklama hizmete katkı sağlar mı? Kürt kardeşlerimizin buna tepkileri nasıl olacak?
[406] "Ümmetim içinde bir adam bulunur ki, onun şefâatiyle Allah Benî Temîm kabilesinden daha fazla insanı (cehennemden çıkarıp) cennete girdirir." hadisindeki şahsiyetin; Üstad Hazretleri olma imkanı ne derecedir?
[407] Merhum Adnan Menderes döneminde, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hizmet hareketlerinin, önceki dönemlere göre genel bir değerlendirmesini yapar mısınız?
[408] Üstad'ın boydan fotoğrafını evdeki duvara asmak uygun olur mu? Namaz kılarken kıyamda göz ucu ile görülebiliyor, tam karşıda değil yani...
[409] Risalelerde Üstad'ın, Ehl-i sünnet alimlerinden alıntılar yapmasının hikmeti ne olabilir? Onlara ihtiyaç duymadan kendi ifadeleri ile de izah edebilirdi...
[410] Üstad'ın iki sünnet (evlilik, sakal) hariç tüm sünnetleri uyguladığı söyleniyor; ancak Üstadımız umreye de gitmemiş?..
[411] Büyük Cevşen’de geçen dualar kimlere aittir? Son Tazarru ve Niyaz bölümündeki birinci dua Geylani Hazretlerinin yakarışıyla başlıyor. Duanın tamamı Geylani Hazetlerinin mi Üstad'ın bölümü de var mı? İkinci ve üçüncü dua Üstad Hazretlerinin mi, başka bir zattan mı iktibas? Nesil Yayınlarında bir de dördüncü dua var. Mesnevi-i Nuriye'deki bu dua Üstad'ın kendi duası galiba?
[412] Üstad'ın içtimai meseleleri izah ettiği eski kitapları, neden bazı dersanelerde okunuyor, bazısında okunmuyor? Bu kitaplar Üstad'ın tashihinden geçmiş midir?
[413] Üstad'ın "İnsanlarla fazla münasebet, iflas alametidir. Onun için buralarda (Barla’da) fazla kişilerle görüşmüyorum.” ifadesini nasıl anlamak gerekir?
[414] Üstad kendisine yazılan mektuplardaki iltifat ve medihleri -mütevazi olmasına rağmen- neden çıkarmamıştır?
[415] Bediüzzaman Hazretlerinin doksan kitap ezberlemesi, ona verilen vehbi ilimlerin menbaı; sünuhat mı, ilham mı?
[416] Üstad kendisi evlenmediği halde, evliliği teşvik etmiş midir?
[417] Bediüzzaman Hazretleri; bizzat sohbet ettiğinde nasıl bir dil kullanırdı; herkesin anlayabileceği şekilde yalın bir dil kullanmaya özen gösterir miydi? Ami ve âlim aynı anda istifade edebiliyor muydu?
[418] Üstad Bediüzzaman'ın boydan çekilmiş resimleri öğretici kategorisinde midir?
[419] Bediüzzaman Said Nursi içine kapanık biri miydi? Yazısı iyi olmayan, ama üstün zekâya sahip denilen disleksi mi vardı onda?
[420] Üstadımız'ın, Hz. Ali (ra)'den ders almasını nasıl anlayabiliriz?
[421] Üstadımızın, kapitalizm karşısında sosyalizmi savunduğu ifade ediliyor, doğru mu?
[422] Hilafetin ve saltanatın kaldırılması olayına Üstad'ın perspektifinden bakışımız nedir? Bunların kaldırılmaları iyi mi olmuş, yoksa kalmalı mıydı?
[423] Bediüzzaman Hazretleri hatalı olamaz mı? Birçok Nur talebesi onun hatasız olduğunu kabul ediyor, her hareketine bir hikmet adapte etmeye çalışıyorlar...
[424] Bediüzzaman Hazretlerinin "İttihad-ı İslâm" düşüncesinde, Ehl-i sünnet olmayıp (mesela Caferiler) İslâm dairesindeki diğer mezheplerle ittihad nasıl temin edilecek?
[425] Üstad neden akşam ve yatsı arasını ibadetle geçiriyor, bunun manevi bir sebebi var mı?
[426] Bediüzzaman neden imzasında isminin ilk ve ikinci sessiz harfleri olan "sin" ve "ayn" harflerini kullanmıştır? Mesela "kün fe yekün" için "kâf-nun" kısaltmasını kullanıyor. Hikmeti hakkında bilginiz var mı?
[427] Üstad'ın ibadetlerin hem dünyevi hem uhrevi faydalarının olduğunu ifade etmesinin hikmeti ne olabilir?
[428] Bediüzzaman'ın; Demokrat Partiyi desteklemesi ve "Siyasal İslam" anlayışına karşı çıkmasının sebebi ne olabilir?
[429] "Said Nursi'yi Hatasız Görüp Putlaştıranlar Videosu (Risale-i Nur'da Şirk)" adlı videoya cevabınız nedir?
[430] Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, kendisine verilen onca sıkıntı ve tazyikatı, inayet olarak ifade etmesini açar mısınız?
[431] Üstad'a dair anlatılan, "fazla yumurta verdiği için tavuğu kovduğu" doğru mudur, aslı nedir? Fazla yumurta ikramı Rabbani değil midir? Üstad'ın yaptığı caiz midir?
[432] Bediüzzaman gibi feylesofları zir-ü zeber etmiş bir alim; nasıl olur da Hegel, Karl Max gibi feylesoflardan daha az tanınır; bunun mantıki açıklaması nedir? Okullarda neden Üstad işlenmiyor da ecnebi filozoflar okutuluyor?
[433] Üstadımız Birinci Said'den İkinci Said'e geçişte; birileriyle istişare etti mi, yoksa kendi aklı ve duygularıyla mı karar aldı? Meşveret etmemek sünnete muhalefet olur mu, bizler de bazı işlerimizde istişare etmezsek olmaz mı?
[434] Üstad'a göre İslam'ın yönetim biçimi nasıldır? Birine "İslam'da net bir yönetim biçimi yoktur." dediğimde beni tekfir etti; bu konuda bilgi verir misiniz?
[435] Üstad'ın bilimsel kimliği tam olarak nedir? Bilimsel şeylerde hata yapmasını normal mi karşılamalıyız? Hüve nüktesinde ışığı havanın naklettiğini söylüyor, halbuki ışığı hava nakletmez; ışık havanın olmadığı ortamlarda da iletilir!..
[436] Bediüzzaman, mehdilik hakkında içtihat hatası yapmış deniliyor. Said Nursi dışında kimse mehdiyi şahs-ı manevi olarak yorumlamamıştır. Konuyu açar mısınız?
[437] Bediüzzaman Said Nursi'ye beslediğimiz muhabbeti; kendisine kudsiyet verdiğimiz zannıyla eleştiriyorlar. Bunlara nasıl cevap verilebilir?
[438] Risale-i Nur; Said Nursi ve arkadaşları tarafından kaleme alınıyor değil mi? Eserdeki yazılar Nursi'nin kendi Kur'an görüş ve tefsirini mi içeriyor?
[439] Üstad Neden bu kadar çok eleştiriliyor? Üstad neden o kadar çok sürgün yedi ve hapis yattı?
[440] II. Abdülhamid Han'ın Beddiüzzaman Said Nursi'yi hapse attırdığı bilgisi doğru mudur? II. Abdülhamid Han neden böyle bir şey yapmıştır?
[441] Said Nursi Hz. yaşadığı dönemde, var olan fikir akımlarından hangisine daha bağlıydı; İslamcılık mı? Evet ise neden ve nasıl, hayır ise bu dört akımdan başka bir önerisi var mıydı?
[442] Bediüzzaman Said Nursi, Kore Harbini neden desteklemiş olabilir?
[443] Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde, "tekfir ve küfür" konularına nasıl baktığını açıklamış mıdır?
[444] Bediüzzaman dindar bir cumhuriyeti destekliyor. Cumhuriyette esas şûra ve meşveret olduğuna göre, dindar cumhuriyetin sistemi tam olarak nedir?
[445] Bediüzzaman ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Sürekli soruluyor bana, Üstad'ın isminin geçtiği ayet var mı?
[446] Bediüzzaman Hazretleri; mucizelerin ihtiyarı elden almadığı konusunda bir şey diyor mu? Zira şakk-ı kamer mucizesini gören nasıl inkar edebilir ki?
[447] Bediüzzaman Said Nursi; şeriat ile ilgili, bugün uygulanması hakkında ne düşünüyor?
[448] Bediüzzaman Said Nursi'ye göre ölüm korkusu nedir; Risalelerde nasıl işlenmiştir?
[449] Üstad şapka takmamasına yönelik ithamda verdiği cevapta; "Bir kanunu reddetmek başkadır ve o kanunla amel etmemek bütün bütün başkadır." diyerek, sanki şapka kanununu reddetmiyor da uymuyor manası anlaşılıyor. Halbuki kesin dille red etmesi gerekmez miydi?
[450] "II. Meşrutiyetin arefesinde İstanbul’a gelen Said Nursî..." bilgisi doğru mu? "Sultan tek başına koca bir sarayı işgal ediyor, çıksın oradan, orayı ben mektep yapacağım." demiş mi? Bu ifadeden dolayı mı tımarhaneye gönderilmiş?
[451] Medresetüzzehra için tahsis edilen altınlara ne oldu? Said Nursi’nin bu altınları Hüsrev Altınbaşak’a verdiği ve Hayrat Vakfı’nın bu şekilde kurulduğu iddia ediliyor. Bilgi verir misiniz?
[452] Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Sultan Abdulhamit Han Hazretlerinin torunu olan Namıka Sultandan helallik istemiş midir?
[453] Bediüzzaman Hazretleri, yatsıdan sonra neden kimse ile görüşmezdi?
[454] Bediüzzaman Hazretleri, kendisiyle el sıkışılmasından, elinin öpülmesinden ve hatta ona bakılmasından ruhen müteessir oluyor. Bunun hikmeti nedir?
[455] Bediüzzaman, hapishane dönemlerinde ilham geldiğinde, o sıradan kağıt kalem olmadığı halde Risaleleri nasıl yazmıştır?
[456] Üstad, Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesini nasıl karşılamıştır?
[457] Bazıları Bediüzzamanın ismi için; Said-i Nursi değil, Said Nursi veya Said-i Nurs olarak yazılması gerektiğini ifade ediyorlar. Arapça mantığa göre doğrusu nedir?
[458] Bediüzzaman'ın 1.250.000 hadisi ezberlediği ve bu konuda Ahmet Bin Hanbel'i geçtiği iddiasının doğrulu nedir? Üstad'ın hadis ilminde zayıf olduğu ve muhaddis olmadığı da iddia ediliyor. Bilgi verir misiniz?
[459] "Üstad Allah'la görüşmüş." diyen bazı abilerimiz var, sizin düşünceniz nedir?
[460] Üstad "Hayatımda iki şeyi bilmiyorum; biri korkmak, diğeri unutmak." Üstad'ın bu sözü sahih midir, nerede geçiyor ve nasıl anlamalıyız?..
[461] Üstad Hazretlerinin genellikle bir günü nasıl geçerdi?
[462] Üstad vefat etmeden önce durumu çok kötü olduğu halde neden Urfa'ya gitti? Ve "Ben Urfa'ya ölmeye geldim." demesinin ve ölümünün Urfa'da olmasını istemesinin hikmeti nedir?
[463] Üstad Hazretlerinin Birinci Dünya Savaşında, sair diğer yerlerde yaptığı bunca hizmet, neden tarih kitaplarımızda yer almıyor? Yalan tarih mi okuyoruz?
[464] Bediüzzaman Said Nursinin hayatı; keramet, mücadele ve her seferinde zaferle sonuçlanan tartışmalarla anlatılıyor. Bu O'nun seçilmiş kişi olduğunu mu gösterir? Kendisinin bu konudaki görüşü nasıldır?
[465] Günümüzdeki din problemleri ve çözümleri hakkında, Bediüzzaman Hazretlerinin düşüncesi nedir?
[466] Üstad'ın hayatı sürekli hapishane ve sürgünlerde geçtiği halde, bu kadar bilgiyi nasıl edinebildi? Hem de o yıllar, her şeyin yasak olduğu zamanlardı!..
[467] Bediüzzaman'ın talebelerini -nadiren de olsa- dövdüğüne dair hatıralar var. Efendimiz (sav)'in hayatında böyle bir tane bile örnek var mı?
[468] Bediüzzaman'a talebeleri nazar değdiriyor muydu? Onlar kötü niyetli ve amacı dünyalık olan insanlar değildi. Ama Üstâd yine “isabet-i ayn oluyor” demiş. Bu, sevgi muhabbetle bakmanın da isabet-i ayn olacağı anlamına gelmiyor mu?