"Madem, hayat-ı içtimaiyenin bir temel taşı ve fıtrat-ı beşeriyenin bir hâcet-i zaruriyesi ve aile hayatından ta kabile ve millet ve İslamiyet ve insaniyet hayatına kadar en lüzumlu ve kuvvetli rabıta..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu paragraf, Nur talebelerini siyasi bir cemiyet kurmakla itham edenlere verilen uzun bir cevap oluyor.

"Madem, hayat-ı içtimaiyenin bir temel taşı ve fıtrat-ı beşeriyenin bir hacet-i zaruriyesi ve aile hayatından ta kabile ve millet ve İslamiyet ve insaniyet hayatına kadar en lüzumlu ve kuvvetli rabıtası..." (Şualar, On İkinci Şua)

Risale-i Nur hareketi siyasi bir cemiyet değil toplumsal hayatın temel taşı, insan fıtranın temel ve zaruri bir ihtiyacı, aile hayatından tutun ta milletlere ve bütün insanlığa varana kadar, çok gerekli ve faydalı bir iman ve İslam hareketidir.

"...ve her insanın kâinatta gördüğü ve tek başına mukabele edemediği medar-ı zarar ve hayret ve insanî ve İslâmî vazifelerin ifasına mâni, maddi ve manevi esbabın tehacümatına karşı bir nokta-i istinad ve medar-ı tesellisi olan dostluğun ve kardeşane cemaatin ve topluluğun ve samimane uhrevi cemiyet ve uhuvvetin…" (bk. age.)

İnsan tek başına ve kendi kuvveti ile zarar ve şerlerle baş edemez. Aynı zamanda bu zararlı ve şerli şeyler, insani ve İslami vazifeleri yerine getirmeye engel teşkil ediyor ve maddi ve manevi olarak insanın üstüne çullanıyor. İşte insana bu noktada en lazım ve gerekli dayanak noktası, iman ve ibadettir. Risale-i Nur insana ve insanlığa bu imanı temin etmekle mükellef ve meşgul bir cemiyettir. Bazı art niyetlilerin iddia ettiği gibi gizli ve siyasi bir cemiyet değildir.

"...siyasî cephesi olmadığı halde ve bilhassa hem dünya, hem din, hem ahiret saadetlerine kati vesile olarak iman ve Kur’an dersiyle hâlis bir dostluğa ve hakikat yolunda bir arkadaşlığa ve ahiretine ve vatanına ve milletine zararlı şeylere karşı bir tesanüd taşıyan Risale-i Nur şâkirtlerinin pek çok takdir ve tahsine şâyân ders-i imanda toplanmalarına, 'cemiyet-i siyasiye' namını verenler, ..." (bk. age.)

Risale-i Nur insanların din, dünya ve ahiret saadetlerinin vesikası olan imanı anlatıyor ve iman üzerine yoğunlaşmış ve iman dersleri ile samimi dostluğa ve hakikat yolculuğunda bir arkadaşlığa vesile olmaya çalışıyor.

İnsanların ahiretine ve vatanına ve milletine zararlı şeylere karşı bir dayanışma bir yardımlaşma sinerjisi oluşturuyor. Böyle takdire şayan işlerle meşgul olan bir cemaate sinsi ve entrikacı siyasi bir cemiyet ismini vermek insafla bağdaşmaz.

"...elbette ve herhalde, ya gayet fena aldanmış veya gayet gaddar bir anarşisttir ki, hem insaniyete vahşiyâne düşmanlık eder, hem İslâmiyet’e nemrudane adavet eder, hem hayat-ı içtimaiyeye anarşiliğin en bozuğu ve mütereddi tavriyle husumet eder ve bu vatana ve millete ve hâkimiyet-i İslâmiyeye ve dinîn mukaddesatına en mürtedâne ve mütemerridâne ve anûdâne mücadele eder. Veya ecnebi dinsizleri hesabına bu milletin can damarını kesmeye veya bozmaya çalışan hannâs bir zındıktır ki, hükümeti iğfal ve adliyeyi şaşırtır, ta o şeytanlara ve firavunlara ve anarşistlere karşı şimdiye kadar istimal ettiğimiz manevi silahlarımızı, kardeşlerimize ve vatanımıza çevirtsin veya kırdırsın." (bk. age.)

Risale-i Nur hareketi katışıksız ve safi bir iman hareketi olduğu halde, bu hareketi siyasi olmakla suçlayanlar ya fena aldanmış veya gayet gaddar bir anarşisttir ki, hem insaniyete vahşiyâne düşmanlık eder, hem İslamiyet’e nemrudane düşmanlık besler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...