Block title
Block content

"Mâhiyât-ı mümkinatın mutlak kemâli, mutlak vücuttur. Hususî kemâli, istidadatını bilfiile çıkaran has vücuttur." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Her şeyin bir nokta-i kemali var ve o noktaya bir meyli var. Muzaaf meyil ihtiyaçtır, muzaaf ihtiyaç iştiyaktır, muzaaf iştiyak incizaptır. Bunlar emr-i tekvinînin mahiyat tarafından birer habbe ve nüve-i imtisalidir."

"Mahiyat-ı mümkinatın mutlak kemali mutlak vücuttur, hususî kemali, istidadatını bilfiile çıkaran ona mahsus vücuttur."(1)

Bu cümlenin meali: Varlık sahasına çıkmamış şeylerin mutlak mükemmel hedefi, öncelikle varlık sahasına çıkmaktır. Varlık sahasına çıkmış olan eşyanın kemal noktası ise, kendine özel kabiliyet ve istidatları, kuvveden ve potansiyelden, fiile ve pratiğe çıkarmaktır.

Yani var olma birinci basamak kemal olurken, kuvve hâlinde olan kabiliyetlerin fiile dönüşmesi ise ikinci basamak kemaldir. Çok aç olan bir adam için önce ekmek ve su gelir, tatlı ve meyve karın doyduktan sonraki meselelerdir.

Paragraf bütünlüğü açısından meseleye bakış: İşte, Allah’ın irade sıfatından gelen, mahlukattaki bu meyil, ihtiyaç, iştiyak ve incizap, mahlukatın Allah’a itaat etmesinde bir tetikleyici, bir teşvikçi oluyor. O zaman, bir askerin hareketi için verilen emir, bütün bir ordunun hareketi için de yeterli oluyor. Bütün kâinatın, ol emriyle vücut bulması ile bir zerrenin vücut bulması, kudret nazarında eşit oluyor.

(1) bk. Sünûhat; Kur'ân'da Mübâlağa, Mücâzefe Yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...