Manevi anarşilik ne demektir? Manevi anarşiliği kaldırmak için neden böyle bir heyetin icmaına gerek vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Manevi anarşi" kavramını ilgili pasaj içerisinde ele almak gerekmektedir. Zira bu kavram müstakil ele alınması halinde çok farklı bir anlam kazanacaktır. Bu yüzden ilgili pasajı aynen buraya alıyoruz:
"Hem ferdin ahkâmda istinbatı ve içtihadında -hevesi karışmamak şartıyla- o kendi nefsi için amel edebilir, fakat başkalarına hüccet tutamaz. Tâ bir nevi icma' o hükmü tasdik etsin. Nasıl ki, ahkâm-ı şer'iyeyi tatbik ve tanzim ve icra etmek ve hürriyet-i fikirden neş'et eden mânevî anarşiliği kaldırmak için gayet lâzımdır ki, ulema-i muhakikînden bir heyet-i âliye bulunsun ki, o heyet umumun emniyetine mazhariyetleriyle ve cumhur-u ulemanın onlara itimadıyla ümmet için bir nevi zımnî kefalet ve dâvâ vekili hükmünde olmaları cihetinde, icmâ-ı ümmet hüccetinin sırrına mazhar oluyorlar. O vakit içtihadın neticesi o icmâ ile şer'an düstur olabilir. Ve icmâın tasdik ve sikkesiyle umuma şâmil oluyor. Aynen onun gibi lâzımdır, Kur'ân'ın mânâlarının keşfi ve tefsirlerde ayrı ayrı mehasininin cem'i, hem zamanın çalkamasıyla ve fenlerin keşfiyle cilvelenen, tezahür eden Kur'ân'ın hakikatlerinin tesbiti için elzemdir ki, muhakkikîn-i ulemadan herbiri bir fende mütehassıs, geniş fikre, ince nazara mâlik allâmelerden müteşekkil bir heyet bu vazifeye sahip çıksın."
"Elhasıl: Kur'ân'ı tefsir edene lâzım gelir ki, gayet âli bir deha ve nüfuzlu derin bir içtihad ve bir nevi kuvve-i kudsiye sahibi olmak gerektir. Bu zamanda öyle bir zat ancak bir şahs-ı mânevî olabilir ki, o şahs-ı mânevî, çok ruhların imtizacından ve tesanüdünden ve efkârın telâhukundan ve birbirine yardımından ve kalblerin birbirine in'ikâsından ve ihlâs ve samimiyetlerinden, mezkûr bir heyetten çıkabilir. O heyetin bir ruh-u mânevîsi hükmüne geçer."(1)
Üstad, yazılmasını arzu ettiği bir tefsirden bahsediyor. Bu tefsirin yazılmasında dikkat edilmesi gereken bazı tespitler nazara veriliyor. İşte bunlardan bir tanesi de hürriyet-i fikirden neşet eden manevi anarşidir. Her türlü şahsi tasarruflar, hisler ve içtihatlar bir manevi anarşidir. İstenilen tefsirin ortaya çıkmasına engel teşkil edeceğini ifade etmektedir. Bu sebepten Üstadımız yukarıdaki paragrafta, manevi anarşiliği kaldırmanın şartlarını ifade buyuruyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...