Block title
Block content

Medresetü’z-Zehra'ya tahsis edilen paralara ne oldu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hattâ büyük bir ehemmiyetle, şimdi de Şark Darülfünunu - tâbirlerince Doğu Üniversitesi - için yüz bin lira tahsis edildiğini gazeteler yazmış.

Hem mezkûr hakikati, hem Ankara, hem İstanbul Üniversiteleri o dehşetli, tahribatçı kuvvete karşı hem vatanı, hem gençliği kurtaracak hakaik-ı Kur'âniye ve imaniye olduğunu kat'iyen bildiler ki, Ankara'daki üniversiteliler bin yedi yüz imza ile Maarif Vekilinin din derslerini cebrî mekteplere koyması için tebrik etmişler."(1)

"Mustafa Kemal iki defa şifre ile Van vilâyetinin eski valisi ve benim dostum Tahsin Beyin vasıtasıyla beni, neşredilen Hutuvât-ı Sitte'ye mükâfaten taltif için Ankara'ya celb etti, gittim. Şeyh Sinusî Kürtçe lisanı bilmediğinden, beni onun yerinde üç yüz lira maaşla vilâyât-ı şarkıye vâiz-i umumîsi, hem meb'us, hem Diyanet Riyaseti dairesinde, Dârü'l-Hikmet âzâlarıyla beraber, eski vazifemle memnun etmek ve benim Van'da temelini attığım Medresetü'z-Zehrâ ve şark dârülfünunuma Sultan Reşad'ın verdiği on dokuz bin altın lira, iki yüz mebus içinde yüz altmış üç mebusun imzasıyla yüz elli bin banknota iblâğ edilerek kabul edildiği halde..."(2)

Yukarıdaki iki pasajdan anlaşıldığı kadarıyla, bu paraları Bediüzzaman Hazretleri almış değil. Bu paralar ve altınlar o üniversitelerin yapımı için devlet tarafından tahsis edilmiş. Birinci Dünya savaşı patlak verince de ne bu paralar alınmış ne de o darulfünunlar, yani üniversiteler yapılmış.

Dipnotlar:

(1) bk. Emirdağ Lahikası-II, 54. Mektup. 
(2) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...