Block title
Block content

"Mehâsin-i İslâmiyet, envâr-ı Kur'âniye, inat ve taassubât-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Filhakika, Sulh-u Hudeybiye ile çendan maddî kılıç kılıfına muvakkaten konuldu. Fakat Kur'ân-ı Hakîmin bârika-âsâ elmas kılıcı çıktı; kalbleri, akılları fethetti. Musalâha münasebetiyle birbiriyle ihtilât ettiler. Mehâsin-i İslâmiyet, envâr-ı Kur'âniye, inat ve taassubât-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler. Meselâ, bir dâhiye-i harp olan Hâlid bin Velid ve bir dâhiye-i siyaset olan Amr ibnü'l-Âs gibi, mağlûbiyeti kabul etmeyen zatlar, Sulh-u Hudeybiye ile cilvesini gösteren seyf-i Kur'ânî onları mağlûp edip, Medine-i Münevvereye kemâl-i inkıyad ile İslâmiyete gerdendâde-i teslim olduktan sonra, Hazret-i Hâlid, bir seyfullah şekline girdi ve fütuhat-ı İslâmiyenin bir kılıcı oldu."(1)

İslam’ın mükemmel güzelliği ve Kur’an’ın güneş gibi şiddetli nuru, insanların inat ve taassup perdelerini yırtıp onların kalplerine hidayet olarak girmiştir.

Örf ve ananelerinde çok inatçı olan Araplar İslam’ın güzelliği ve ışığı karşısında inatlarını bırakıp insanlığın iftihar tabloları haline dönüştüler.

İslam barış ortamında daha hızlı ve daha keskin bir şekilde insanları tesiri altına alıyor. Bu da onun mükemmel bir mehasin ve göz kamaştırıcı bir nur olduğunu gösteriyor.

Meselâ, bir harp dahisi olan Hâlid bin Velid ve bir siyaset dahisi olan Amr ibnü'l-Âs gibi, silahla mağlûbiyeti kabul etmeyen zatlar, Hudeybiye'nin barış ikliminde cilvesini gösteren Kur'ân’ın manevi kılıcı onları mağlûp etmiş ve onları tesiri altına almıştır.

(1) bk. Lem'alar, Yedinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...