Block title
Block content

"Melâikenin vücuduna ve ruhanîlerin sübutuna ve hakikatlerinin vücuduna bir icmâ-ı mânevî ile tabirde ihtilâflarıyla beraber, bütün ehl-i akıl ve ehl-i nakil, bilerek, bilmeyerek ittifak etmişler denilebilir." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hattâ, maddiyatta çok ileri giden hükema-i işrakıyyunun meşâiyyun kısmı, melâikenin mânâsını inkâr etmeyerek, 'Her bir nev'in bir mahiyet-i mücerrede-i ruhaniyeleri vardır.' derler. Melâikeyi öyle tabir ediyorlar. Eski hükemanın işrakıyyun kısmı dahi, melâikenin mânâsında kabule muztar kalarak, yalnız yanlış olarak 'ukul-u aşere' ve 'erbâbü'l-envâ' diye isim vermişler."(1)

"Her türü temsil eden maddeden soyut bir ruh ve güç  vardır." anlayışı işrak felsefesinin bir görüşüdür. Bunlar meleklerin türler üstündeki vekalet ve nezaretini hissedip yanlış bir tabir ile soyut bir güç kavramı olarak tarif ediyorlar.

Burada anlatılmak istenen ana tema meleklerin varlığını bütün farklı görüşteki din ve ekoller kabul etmişlerdir.Ama tarif ve tabirler ekollere göre farklılık arz etmiştir.Buradan da   meleklerin varlıklarını kabul etmekte insanlık ittifak etmiştir hükmü sabit oluyor.

Özet olarak, materyalist felsefe bile meleklerin varlıklarını farklı isimler altında kabul ediyorlar. Burada  ehl-i akıl dan maksat bütün felsefe ve onun ekolleridir. Ehl-i nakil ise bütün semavi dinlerdir. (Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler)

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksad.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...